Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
delphi.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.08.2019
Размер:
832 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Український державний

хіміко-технологічний університет

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ

по програмуванню в середовищі Delphi для студентів усіх спеціальностей

Дніпропетровськ УДХТУ 2005

Міністерство освіти і науки України

Український державний

хіміко-технологічний університет

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ

по програмуванню в середовищі Delphi для студентів усіх спеціальностей

Затверджено

На засіданні кафедри ОТ та ПМ

Протокол №5 від 10.02.2005

Дніпропетровськ УДХТУ 2005

Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт по програмуванню в середовищі Delphi для студентів усіх спеціальностей -Дніпропетровськ: УДХТУ. 2005.

Укладачі: О. В. Іванченко

Л. В. Підгорна

Відповідальний за випуск: С.І. Куліков

Навчальне видання

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ

для проведення лабораторних робіт по програмуванню в Delphi для студентів усіх спеціальностей

Укладачі: Олександр Володимирович Іванченко

Людмила Віталіївна Підгорна

Вступ

Delphi – це середовище розробки програм, орієнтованих на роботу в операційних системах сімейства Windows. Програми в Delphi створюються на основі сучасної технології візуального проектування, яка, у свою чергу, базується на ідеях объектно-ориентированного програмування. Програми в Delphi пишуться алгоритмічною мовою Object Pascal, яка є спадкоємницею й розвитком алгоритмічної мови Turbo Pascal.

Методичні вказівки містять короткі теоретичні відомості, приклади та індивідуальні завдання по кожній темі. Метою даних методичних вказівок є надання допомоги студентам в освоєнні основних прийомів програмування на алгоритмічній мові Object Pascal і реалізація їх у середовищі Delphi

Елементи Палітри Компонентів

Елементи Палітри Компонентіt@ࢂࢄࡼࢀࢬࡺࡴࡠ@¦иВЬИВдИ\˜ÂÄÊØb@䀦@(*࠸ࢬࢄࡴࡰ@䀦@ࡴࡼࡸࡾࡼࡺࡪࡺࢄࡰX@ࡾࢀࡰ࡮ࡺࡠࢎࡪࡺࢬ@ࡨࡶ࢞@ࡤࢬࡨࡼࡢࢀࡠ࡬ࡪࡺࡺ࢞@ࢄࡪࡴࢂࢄࡼࡤࡼࢮ@ࢬࡺ࢈ࡼࢀࡸࡠࢌࢬࢮ\@ࠤࢬࡨࡼࡢࢀࡠ࡬ࢆࡤࡠࡺࡰࡲ@ࡺࡰࡸࡰ@ࢄࡪࡴࢂࢄ@ࡸࡼ࡬ࡪ@ࡢࢆࢄࡰ@ࢀࡼ࡮ࢄࡠ࢐ࡼࡤࡠࡺࡰࡲ@ࢆ@ࡺࡰࢊ@࢞ࡴ@ࡺࡠ@ࡪࢄࡠࡾࢬ@ࡴࡼࡺࢂࢄࢀࢆ࢜ࡤࡠࡺࡺ࢞@࢈ࡼࢀࡸࡰX@ࢄࡠࡴ@ࢬ@ࡺࡠ@ࡪࢄࡠࡾࢬ@ࡤࡰࡴࡼࡺࡠࡺࡺ࢞@ࡾࢀࡼࡦࢀࡠࡸࡰ\ŠÈÒèb@䀦@

Рядок уведення – компонент, призначений для введення символьного рядка.

Button1

Кнопка – компонент, призначений для формування події при натисканні на нього.

Memo1

Текстовий редактор Memo може містити на відміну від рядка введення Edit не одну, а будь-яке число рядків.

Панель перемикачів RadioGroup

Панель перемикачів призначена для формування групи регулярно розміщених радіокнопок (перемикачів), із яких у будь-який момент часу може бути включена тільки одна.

Елементи Палітри Компонентів: сторінка Additional.

StringGrid1

Таблиця String Grid призначена для відображення двовимірної інформації, наприклад, елементів матриці. У таблиці може знаходитися довільна кількість рядків і стовпців.

Компонент Chart

Компонент Chart є панеллю, на якій можна створювати діаграми й графіки різних типів.

Список вимикачів CheckListBox

Список вимикачів CheckListBox відображає список рядків з індикаторами (незалежними вимикачами).

Лабораторна робота №1 Тема: Обчислення площі кругу довільного радіуса.

Розв’язання

 1. Створимо нову папку, у яку надалі помістимо усі файли, що входять у проект.

 2. Запустимо Delphi.

 3. З і сторінки Standard Палітри Компонентів розташуємо на формі

Form1 чотири компоненти: Label1, Label2, Edit1 і Button1:

4. Для компонента Form1 установимо наступні властивості:

 • Left –200

 • Top – 170

 • Width – 450

 • Height – 200

 • Caption – 'Обчислення площі кругу'

5. Для компонента Label1 установимо наступні властивості:

 • Left –20

 • Top – 30

 • Width – 250

 • Height – 15

 • Caption – 'Уведіть радіус кола і натисніть кнопку 'Рахунок''

 1. Для компонента Label2 установимо наступні властивості:

 • Left –120

 • Top – 70

 • Width – 15

 • Height – 15

 • Caption – ' '

7. Для компонента Edit1 установимо наступні властивості:

 • Left –300

 • Top – 25

 • Width – 70

 • Height – 20

 • Text – ' '

8. Для компонента Button1 установимо наступні властивості:

 • Left –180

 • Top – 120

 • Width – 80

 • Height – 30

 • Caption – 'Рахунок'

9. Переходимо до етапу написання коду програми.

Ми повинні написати оброблювач події OnClick для компонента Button1. Для цього необхідно зробити подвійний щиглик лівою кнопкою по Button1

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var r,s:real;

begin

r := StrToFloat(Edit1.Text);

s := pi*sqr(r);

label2.Caption := 'Площа кругу дорівнює '+

FloatToStrF(s,ffGeneral,7,2)

end;

10. Збережемо проект за допомогою команди головного меню File|Save All і запустимо його на виконання, використовуючи функціональну клавішу F9.

Лабораторна робота №2 Тема: Лінійний обчислювальний процес

Вираз – це послідовність, що складається з констант, імен, операцій, стандартних функцій. Значення виразу обчислюється послідовно зліва направо і з урахуванням пріоритетів операцій.

Пріоритет операцій

Назва операції

Пріоритет

@, not

найвищій

*, /, div, mod, as, and, shi, shr

другий за найвищім

+, -, or, xor

середній

=, <>, <, >, <=, >=, in, is

найнижчій

Стандартні математичні функції

Математичний вираз

Запис мовою Delphi

Значення, що повертається

Тип результату

|x|

Abs(x)

Абсолютна величина числа

Збігається з типом x

sin x

Sin(x)

Синус аргументу

real

cos x

Cos(x)

Косинус аргументу

real

arctg x

Arctan(x)

Арктангенс аргументу

real

х2

Sqr(X)

квадрат аргументу:

real

Sqrt(x)

Корінь квадратний з аргументу

real

Pi

число : 3.1415926535897932385

real

ex

Exp(x)

Експонента

real

ln x

Ln(x)

Натуральний логарифм

real

a Mod b

Залишок від ділення цілих чисел

Integer

a Div b

Ціла частина від ділення цілих чисел

integer

Int(X)

ціла частина аргументу

integer

Frac(X)

дрібна частина аргументу: X-Int(X)

real

Round(X)

округлення до найближчого цілого значення аргументу

integer

ODD(X)

визначення парності

SUCC(X)

визначення наступного значення

PRED(X)

визначення попереднього значення

TRUNC(X)

відкидання дробової частини

ORD(X)

визначення порядкового номера

CHR(X)

визначення символу по порядковому номері

Математичні функції, що використовуються модулем Math

Математичний вираз

Запис мовою Delphi

Значення, що повертається

Тип результату

ab

Power(a,b)

Число a у ступені b

real

Power(a,1/n)

Число a у ступені 1/n

real

tg x

Tan(x)

Тангенс аргументу

real

ctg x

CoTan(x)

Котангенс аргументу

real

arcsin x

Arcsin (x)

Арксинус аргументу

real

arccos x

Arccos (x)

Арккосинус аргументу

real

loga x

LogN(a,x)

Логарифм числа x по основі a

real

Приклад 1.

Обчислити значення змінних a і b при заданих значеннях x=3,981, y=-1,625, z=2.

Розв’язання

 1. Створимо нову папку.

 2. Запустимо Delphi.

3. Зі сторінки Standard Палітри Компонентів на Form1 розташуємо три компоненти Edit, чотири компоненти Label і компоненти Button і Memo:

4 . Для мітки Label1 установимо властивість Caption рівним 'Лінійний обчислювальний процес', а для Label2 ,Label3 і Label4: 'X=', 'Y=' і 'Z=' відповідно.

5. Для компонентів Edit1, Edit2 і Edit3 установимо значення властивості Text рівним порожньому рядку.

6. Для компонента Memo1 виберемо властивість Lines і клацнемо по кнопці з трьома крапками. У вікні, що з'явилося, String list editor видалимо рядок 'Memo1'.

7. Для кнопки Button1 установимо властивість Caption рівним 'Розв’язання'.

8. Створимо оброблювач події OnClick для кнопки Button1:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var x,y,z,a,b:real;

begin

x := StrToFloat(Edit1.Text);

y := StrToFloat(Edit2.Text);

z := StrToFloat(Edit3.Text);

a := power(2,-x)*sqrt(x+power(abs(y),1/4));

b := power(cos(x),3)/(2+sin(x))+exp(z+1);

Memo1.Clear;

Memo1.Lines.Add('Результат:');

Memo1.Lines.Add('a = '+FloatToStr(a));

Memo1.Lines.Add('b = '+FloatToStr(b));

end;

9. Збережемо проект за допомогою команди File|Save All і запустимо його на виконання, використовуючи функціональну клавішу F9.

Примітка: При виконанні цього прикладу необхідно використовувати функції модуля Math. Тому у тексті програми після службового слова Uses слід додати ім’я модуля, тобто: Uses … ,Math;

де … - список імен модулів, що необхідні при роботі даної програми (додаються автоматично).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]