Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсові роб Заєць нові.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.11.2019
Размер:
186.88 Кб
Скачать

Міністерство фінансів україни буковинська державна фінансова академія Кафедра економіки підприємства

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

_____к.е.н., доцент В.Д.Попова

“___”_____________2008 р.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА”

ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА

НАПРЯМУ 0501 “ЕКОНОМІКА І ПІДПРИЄМНИЦТВО”

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.050100 “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”

Чернівці

2008

Укладач: Заєць К. Д., асистент кафедри економіки підприємства

Розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри економіки підприємства

Протокол № __ від ____________ 2008 р.

В.о. завідувача кафедри ________ к.е.н., в.о. доцента Л. В. Вербівська

Методист навчально-методичного відділу ______________Г. В. Пінькас

ЗМІСТ

  1. Мета та завдання курсової роботи

  2. Загальні вимоги до курсової роботи

  3. Вибір теми курсової роботи

  4. Підбір літератури та інших матеріалів з теми курсової роботи

  5. Складання плану курсової роботи

  6. Викладення змісту курсової роботи

  7. Вимоги до оформлення курсової роботи

  8. Рецензування курсової роботи

  9. Захист курсової роботи

10. Критерії оцінки курсової роботи з дисципліни “Стратегія підприємства”

  1. Додатки

12. Список рекомендованої літератури

1. Мета та завдання курсової роботи

Виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "Стратегія підприємства" є складовою навчального процесу. Мета курсової роботи – поглибити та закріпити теоретичні знання, набуті студентами у процесі вивчення дисципліни; виробити вміння застосовувати їх у практичному вирішенні стратегічних питань економіки та організації промислового виробництва; озброїти майбутніх управлінців універсальним інструментарієм для прийняття стратегічних рішень. У процесі написання курсової роботи студент має здійснити аналіз основних техніко-економічних показників господарювання, самостійно виконати економічні розрахунки, виявити резерви виробництва і на цій основі обґрунтувати заходи щодо підвищення ефективності діяльності первинної ланки виробництва в довгостроковій перспективі. У роботі важливо також узагальнити кращий вітчизняний та зарубіжний досвід стратегічної організації промислового виробництва.

Виконання курсової роботи має сприяти глибшому засвоєнню студентами дисципліни "Стратегія підприємства", спонукати ґрунтовно вивчати законодавчі акти з питань стратегічних відносин, спеціальні наукові видання, у яких розглядаються окремі питання цих відносин за умов ринкової економіки.

В процесі виконання курсової роботи студент повинен самостійно знайти та вивчити літературу з обраної теми, здійснити відповідний аналіз статистичних даних підприємства чи галузі, показати вміння вирішувати економічні завдання, застосовувати теоретичні положення у вирішенні стратегічних питань економіки, організації та планування первинної ланки промислового виробництва з урахуванням форм власності.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]