Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Роб_прогр_БЖД_2012.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
551.94 Кб
Скачать

Вимоги щодо виконання контрольної роботи

Контрольна робота виконується на підставі матеріалів курсу лекцій та практичних занять, навчальної, наукової, інформаційно-довідкової літератури та інших додаткових джерел, що підбираються студентами самостійно. Список основної літератури, що рекомендується, наведений у кінці даних методичних рекомендацій.

Студенти можуть використовувати матеріали всесвітньої мережі Internet та інших електронних інформаційних джерел, однак ці матеріали повинні бути викладені відповідно до обраного варіанта контрольної роботи. Адреси використаних електронних джерел (сайтів) для написання контрольної роботи обов’язково наводяться наприкінці списку використаної літератури.

Оформлення контрольної роботи

На титульному аркуші контрольної роботи студент вказує своє прізвище, ім’я та по батькові, шифр, номер групи, назву предмета, номери питань та практичних завдань, посаду та прізвище, ім'я та по батькові викладача.

Контрольна робота повинна обов’язково містити зміст та список використаної літератури. Список літератури, що використовувалась при написанні, складається відповідно до правил оформлення бібліографічного опису (ГОСТ 7.12-93).

Сторінки контрольної роботи мають бути пронумеровані. Нумерація сторінок проставляється у верхньому правому кутку арабськими цифрами без крапки. Номери не ставляться на титульному аркуші та аркушах, на яких розташовані зміст, додатки і список використаної літератури.

Загальний обсяг контрольної роботи складає не менш 15 сторінок друкованого тексту при виконанні на принтері або аналогічний обсяг рукописного тексту.

На сторінках зберігаються поля: верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 2 см.

Контрольна робота може бути виконана комп’ютері, основний шрифт - Times New Roman, 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,5 або написана від руки чорнилом синього чи чорного кольору, розбірливо, без ско­рочень, з відстанню між рядками, достатньою для розміщення заува­жень викладача.

Викладення кожної відповіді на поставлені питання починається з нової сторінки і дослівного наведення їх формулювання з даних методичних рекомендацій.

Відповіді на питання повинні бути конкретними та повними. Необхідно творчо підходити до викладення вивченого матеріалу. Якість контрольної роботи, перш за все, оцінюється за тим, наскільки правильно та самостійно дано відповіді на поставлені питання, як використана рекомендована література.

Таблиці нумерують послідовно. На всі таблиці повинні бути посилання у тексті. Кожна таблиця повинна мати назву, що відбиває її зміст.

У контрольній роботі рекомендується використовувати ілюстративні матеріали (рисунки, схеми, таблиці й діаграми), які, за необхідності, можна розміщувати у додатках до роботи.

В кінці контрольної роботи вказується перелік використаної літератури, ставиться дата виконання та особистий підпис.

Додатки розміщуються після переліку використаної літератури. Додатки слід позначати послідовно словом „Додаток” з відповідною великою літерою абетки. Додаток повинен мати заголовок, що запису­ється окремим рядком.

Контрольна робота повинна бути зброшурована.

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 1. Аналізатори людини та психологічні чинники небезпеки.

 2. Безпека дорожнього руху.

 3. Безпека людини в умовах здійснення акту тероризму.

 4. Вплив виробничого середовища на здоров’я та працездатність людини.

 5. Вплив мікроклімату на працездатність людини.

 6. Вплив шкідливих речовин на організм людини.

 7. Дії населення за сигналами оповіщення штабу цивільної оборони.

 8. Дія радіації на людину.

 9. Екологічна безпека.

 10. Економіка катастроф і антикатастрофне інвестування.

 11. Екстремальні ситуації криміногенного характеру і способи їх уникнення.

 12. Електронебезпека на виробництві і в побуті.

 13. Запобігання побутових травм.

 14. Засоби індивідуального, медичного та колективного захисту населення.

 15. Захисні споруди та укриття населення у них.

 16. Захист від ультразвуку, електромагнітного, інфрачервоного, ультрафіолетового та газового випромінювання.

 17. Захист людей від дії небезпечних факторів техніки.

 18. Заходи безпеки при використанні електроустаткування.

 19. Заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, що пов’язані із застосуванням вибухових пристроїв.

 20. Інженерний захист, медичний захист та біологічний захист населення.

 21. Інформаційна безпека.

 22. Людський фактор в проблемі безпеки в різних сферах діяльності.

 23. Методологія дослідження ризику. Види ризиків.

 24. Міжнародний тероризм і боротьба з ним.

 25. Місто – як джерело небезпек.

 26. Надання першої медичної допомоги та взаємодопомога у разі ураження і травм.

 27. Надзвичайні ситуації природного характеру.

 28. Надзвичайні ситуації техногенного характеру.

 29. Наслідки забруднення навколишнього середовища.

 30. Небезпека та класифікація небезпек.

 31. Небезпечні і шкідливі фактори середовища мешкання людини.

 32. Нормативні документи з безпеки життєдіяльності.

 33. Норми радіаційної безпеки.

 34. Організація життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях.

 35. Організація і проведення евакуаційних заходів населення.

 36. Організація і функціонування служби охорони праці на виробництві.

 37. Організація та завдання цивільної оборони України.

 38. Організація та проведення медичних заходів у надзвичайних ситуаціях.

 39. Орієнтування на місцевості без компасу і карти.

 40. Основні джерела та чинники небезпеки.

 41. Основні засоби протирадіаційного і хімічного захисту населення.

 42. Основні заходи і засоби захисту населення та територій у разі аварій, катастроф, стихійних лих і застосування засобів ураження.

 43. Основні правила безпеки в побуті.

 44. Основні причини виникнення екологічної кризи.

 45. Основні психологічні властивості людини з точки зору безпеки життєдіяльності.

 46. Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях.

 47. Оцінка чинників ризику, що впливають на здоров’я і життєздатність людини.

 48. Побутовий травматизм та основні його причини.

 49. Пожежна безпека. Дії людини під час пожежі.

 50. Причини виникнення і класифікація надзвичайних ситуацій.

 51. Провісники стихійних лих.

 52. Психологічні чинники небезпеки

 53. Радіація і життєдіяльність людини.

 54. Рятувальні дії в районі урагану.

 55. Рятувальні і невідкладні роботи при ліквідації наслідків землетрусу.

 56. Рятувальні роботи при повені.

 57. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності людини.

 58. Фактори зниження життєдіяльності.

 59. Характеристика видів виробничої діяльності.

 60. Шляхи підвищення життєдіяльності людини.

Контрольна робота подається на кафедру не пізніше ніж за 10 днів до початку сесії.

Робота повинна бути перевірена викладачем протягом 10 днів з моменту її реєстрації на кафедрі. Зарахована контрольна робота зали­шається на кафедрі. Не зарахована контрольна робота передається сту­денту, який повинен уважно ознайомитись із зауваженнями і рекомен­даціями викладача та доопрацювати окремі питання. Після доопрацювання робота здається студентом на кафедру для повторної перевірки.

7. Індивідуально-консультативна робота зі студентами проводиться з метою підвищення рівня їх підготовки та розвитку індивідуальних творчих здібностей, при якій студент отримує відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування.

Індивідуально-консультативна робота базується на принципі диференціації допомоги в навчанні, яка полягає не в спрощенні завдань для менш підготовлених студентів, а в обсягах і характері допомоги викладача. Іншими словами, для менш підготовлених студентів необхідні більш детальні роз’яснення та рекомендації щодо виконання необхідних завдань і більш ретельний контроль їхньої роботи. Щодо більш підготовлених студентів, це повинна бути робота, спрямована на створення умов для поглиблення їх знань та розвитку творчих здібностей.

Індивідуально-консультативна робота проводиться у вигляді консультацій та індивідуальних занять.

Консультація – одна з форм організації навчального процесу, що проводиться з метою отримання студентом відповіді на окремі теоретичні чи практичні питання, для пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.