Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекция 9 укр.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.11.2019
Размер:
81.43 Кб
Скачать

Комерційна діяльність підприємства. Лекція 9

Тема 9.

АНАЛІЗ, ОЦІНКА І ВИБІР ПОСТАЧАЛЬНИКІВ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ РЕСУРСІВ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

Питання

1. Загальна структура факторів оцінки та вибору постачальників ресурсів. 2. Аналіз та оцінка господарських зв'язків та ділових відносин з постачальниками ресурсів. 3. Аналіз та оцінка потенціалу постачальників ресурсів. перше питання

В даній темі основна увага приділяється одним з ключових завдань стратегічно орієнтованої політики МТЗ виробничого підприємства - оцінці та вибору постачальників матеріально-технічних ресурсів. При цьому постачальники розглядаються як суб'єкти загальної системи створення товару, що в кінцевому рахунку обумовлює багатофакторний підхід до вирішення поставленого завдання. Основні фактори, що характеризують постачальника і визначають рішення задачі його вибору, представлені в табл. 9.1.

Таблиця 9.1

Фактори оцінки та вибору постачальників ресурсів

Групи факторів

Структура факторів оцінки і вибору

Фактори матеріально- технічних ресурсів

Функціональні (споживчі) властивості ресурсів

Цінові характеристики ресурсів

Організаційні умови поставки ресурсів

Фактори господарських зв'язків і ділових відносин з постачальником

Економічні за змістом взаємини виробничого підприємства і постачальника

Організаційно-правові та етичні за формою взаємовідносини виробничого підприємства і постачальника

Фактори постачальника

Сукупність безлічі характеристик (технічних, технологічних, організаційних, кадрових, фінансових, інформаційних, комунікаційних, управлінських, господарських ділових), які складають інтегральний потенціал постачальника

Принципова модель інтегральної (конкурентної) оцінки постачальника матеріально-технічних ресурсів наведена на рис. 9.1. Інтегральна оцінка вимагає системного уявлення факторів і розробки алгоритмів кількісного опису залежностей.

Інтеграль-

Господарсь-

ний (кон-

Ресурс

кі звязки та

Виробниче

курентний)

(товар)

ділові

потенціал

підприємство

відносини

постачальника

Рис. 9.1. Структура інтегральної оцінки постачальників матеріально-технічних ресурсів

На завершення розгляду цього питання акцент повинен бути зроблений на тому, що в практичній діяльності інтегральний підхід часто підміняється вибіркової оцінкою параметрів постачальника.

Друге питання

У процесі вивчення питання аналізу та оцінки господарських зв'язків та ділових відносин з постачальниками ресурсів необхідно звернути увагу на терміни «господарські зв'язки» і «ділові стосунки», розглянувши при цьому зміст цих понять і виявивши їх характерні особливості.

Господарські зв'язки як спосіб взаємодії суб'єктів ринку виражають економічні відносини з приводу обміну створеними цінностями в процесі створення нових цінностей і розвиваються в умовах певної правової середовища.

Будь-яка форма господарських зв'язків представляється в послідовності етапів взаємодії суб'єктів системи створення цінності, що відображено на рис. 9.2.

Економічний зміст господарських зв'язків полягає в обміні між двома взаємозацікавленими сторонами різними цінностями, в результаті чого кожна із сторін, що беруть участь в обміні, набуває велику для себе цінність.

Обмін цінностями передбачає взаємне задоволення потреб взаємодіючих сторін - учасників господарських зв'язків і одночасно з цим вносить певні зміни в статус власника (відбувається передача прав власності).

Окрему увагу необхідно звернути на зміст права власності, його характеристики та спектр варіантів розподілу правомочностей. Зміст права власності як суб'єктивного права визначається правомочність володіння, користування і розпорядження. Володіння трактується як фактичне володіння товаром (цінністю), користування - споживання, вилучення корисних властивостей товару, розпорядження - відчуження, передача товару в тимчасове володіння або користування.

Початок господарського зв’язку

      1. Пошук та вибір партнерів

    1. Угода про умови обміну, укладання договору

  1. Передача ценностей или организация товародвижения от поставщика к получателю

Умови

4. Контроль за

5.Застосування мір економічної

передачі не

здійсненням

відповідальності за недотримання

дотримані

передачі

умов передачі

Умови

передачі

дотримані

6. Розрахунки за передані цінності

7. Контроль за

Умови

8. Застосування мір

розрахунків не

економічної відповідальності

здійсненням

дотримані

за недотримання

розрахунків

розрахунків

Умови

розрахунків

дотримані

Кінець господарського зв’язку

Рис. 9.2. Етапи господарської зв'язку

Для характеристики варіантів господарських зв'язків використовується так званий обсяг прав, який визначається числом, складом і масштабами правомочностей. Число правомочностей - це кількість прав власності у суб'єкта. Склад являє собою набір правомочностей власника, різноманітність яких представлено в табл. 9.2. Поняттям масштабу правомочності визначається набір можливостей, який той чи інший учасник господарської зв'язку розпорядженні в рамках кожного правомочності або передає іншому учаснику.

За обсягом повноважень відносно обмінюваних цінностей учасники господарських зв'язків діляться на категорії:

- Розташовують «повним» правом власності;

- Розташовують «частковим» правом власності;

- Не мають в своєму розпорядженні правом власності на товар.

Особливо необхідно загострити увагу на варіантності господарських зв'язків, яка обумовлює відмінності у формуванні системи створення цінності. Існує кінцеве число варіантів господарських зв'язків, які характеризуються певним поєднанням (складом і масштабом) правомочностей.

Таблиця 9.2

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]