Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
tema_3.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.11.2019
Размер:
160.26 Кб
Скачать

3. Порядок страхування споживчих кредитів

Страхування відповідальності Позичальника за непогашення кредиту, здійснюється на підставі:

- Договору страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту;

- Додаткової угоди до Договору страхування відповідальності Позичальника за непогашення кредиту.

У процесі страхування взаємодіють: Страховик, Позичальник.

Страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту здійснюється Позичальником до моменту, або в день фактичного отримання ним кредиту шляхом укладання зі Страховиком Договору страхування відповідальності Позичальника за непогашення кредиту і діє до моменту фактичного погашення Позичальником кредиту та відсотків по ньому.

У випадку пролонгації дії Договору кредиту, або частки кредиту, укладається Додаткова угода до договору страхування. Ця Додаткова угода повинна бути укладена між сторонами до моменту, або в день закінчення строку Договору Кредиту, або частки Кредиту.

При достроковому поверненні Позичальником суми кредиту та відсотків по ньому дія договору страхування припиняється з моменту фактичного повного повернення кредиту та відсотків по ньому. При цьому Страховик вважається таким, що виконав свої зобов’язання по договору страхування.

Якщо після настання страхового випадку і виплати Страховиком страхового відшкодування Установі банку, Позичальником, або третьою особою буде сплачена сума кредиту та відсотки по ньому, то Установа банку зобов’язана повернути Страховику суму сплаченого їй страхового відшкодування.

Страховим випадком за Договором страхування є невиконання Позичальником своїх зобов'язань перед Установою банку по поверненню кредиту та відсотків за користування ним в строки та на умовах, що передбачені Кредитним договором.

У випадку, якщо Позичальник у передбачені Кредитним договором строки не робить повністю або частково погашення свого кредитного боргу, обумовленого зазначеним Кредитним договором, та в разі відмови Позичальнику у пролонгації строку платежу по Кредиту та відсотків за Кредит, Установа банку письмово сповіщає про це Страховика на протязі трьох банківських днів після дати прострочки. Ця подія кваліфікується як страховий випадок. З цього моменту настає відповідальність Страховика сплатити Установі банку страхове відшкодування або аргументовано відмовити Установі банку у цій виплаті згідно з строками та умовами Договору страхування і Правилами страхування.

Страховий захист розповсюджується на страхові випадки, які настали в період дії Договору страхування. Якщо страховий випадок, який настав в строк дії Договору, стався з підстав, які були або почали діяти до дати початку страхування, відшкодування підлягає виплаті лише в тому разі, якщо Банку нічого не було відомо про підстави, які привели до цього страхового випадку.

Страховик відшкодовує збитки лише в тому разі, якщо Позичальник не виконав в повному обсязі або частково свої платіжні зобов'язання в строки, передбачені Кредитним договором і внесені в Договір страхування, у випадку відмови Позичальнику в пролонгації строку Кредиту.

Факт сплати Страховиком страхового відшкодування згідно цього Договору страхування, підтверджує згоду Страховика з настанням страхової події, що передбачена Договором страхування, і настанням власної страхової відповідальності.

Установа Банку не повинна без погодження з Страховиком включати в Кредитний договір умови про продовження строків, які встановлено для повернення кредиту та відсотків по ньому. У випадку необхідності продовження цього строку Установа Банку зобов'язана до настання строку платежу мати попередню згоду Страховика. Без такої згоди дія Договору страхування припиняється з моменту внесення змін до Кредитного договору без відома Страховика.

В разі продовження строку дії Кредитного договору, страхування додаткових відсотків здійснюється шляхом укладання Додаткової угоди до договору страхування (додаток 6). Якщо таку угоду не укладено, Страховик не приймає на себе зобов'язань з страхування додаткової відповідальності згідно зі змінами Кредитного договору.

Страховик (якщо це передбачено умовами договору страхування) звільняється від виплати страхового відшкодування при настанні випадкових подій внаслідок:

а) обставин непоборної сили, а саме стихійного лиха, ядерного вибуху, військових дій, громадянської війни, народних заворушень, введення надзвичайного або особливого стану та інших обставин, які мають надзвичайний та непередбачений характер, виникають після прийняття сторонами Договору страхування своїх обов'язків, не залежать від волі визначених сторін і їх не можна відвернути ніякими розумними заходами.

При виникненні вказаних обставин сторони повинні повідомити про це одна одну в строк, визначений Договором страхування;

б) не усунення Позичальником на протязі узгодженого із Страховиком строку обставин, які помітно підвищують ступінь ризику, про необхідність ліквідації яких відповідно з загальноприйнятими нормами Страховик офіційно сповістив Позичальника та Банк;

в) протизаконних дій (бездії) державних органів, органів місцевого самоуправління або посадових осіб цих органів, в тому числі внаслідок прийняття вищевказаними органами та посадовими особами рішень, які не відповідають чинному законодавству України.

У випадках, передбачених законодавством, Страховик може бути звільнений від сплати страхового відшкодування при настанні страхового випадку внаслідок грубої необережності Позичальника.

Межею відповідальності Страховика по Договору страхування є визначена в ньому страхова сума.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]