Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
индз для студентов.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
225.79 Кб
Скачать

Індивідуальне навчально – дослідне завдання

Підготовка індивідуального навчально – дослідного завдання (далі – ІНДЗ) передбачає : систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань з дисципліни; розвиток навичок самостійної роботи й оволодіння методикою дослідження.

ІНДЗ припускає наявність наступних елементів наукового дослідження: практичної значущості; комплексного підходу до вирішення завдань дослідження; теоретичного використання передової сучасної методології і наукових розробок; наявність елементів творчості.

Практична значущість ІНДЗ полягає в обгрунтуванні реальності її результатів для потреб розвитку економічної теорії і практики господарювання.

Реальною вважається робота, яка виконана на основі реальних даних розвитку країни за низку років і результати якої можуть бути повністю або частково впроваджено у вивчення курсу політичної економії або практику господарювання.

Комплексний системний підхід до розкриття теми полягає в тому, що предмет дослідження розглядається під різними точками зору в тісній взаємоувязці та єдиній логіці викладу.

Застосування сучасної методології полягає в тому, що при виконанні роботи студент повинен використовувати новітні розробки, застосовувати новітні методи досліджень, користуватися новітніми економічними виданнями.

ІНДЗ складається з двох частин: теретичної та практичної. Теоретична частина – це теоретична робота з однієї з економічних проблем розвитку економіки України. Практична – десять задач, які дозволяють показати можливість студента втілити теоретичні знання у вирішенні практичних завдань.

Підготовка теоретичного завдання ІНДЗ включає етапи:

- вибір теми роботи;

  • підбір та ознайомлення з літературою за темою дослідження;

  • складання плану роботи та узгодження його з керівником;

  • збір, обробка, аналіз, узагальнення як теоретичного, так і фактичного матеріалу;

  • написання та оформлення ІНДЗ;

  • перевірка роботи керівником та отримання студентом рецензії на ІНДЗ;

  • переробка роботи згідно з отриманими зауваженнями;

  • захист ІНДЗ.

Основні вимоги до виконання та оформлення ІНДЗ

Зміст теоретичної частини ІНДЗ повинен відбивати сучасний рівень аналізу економічних процесів.

При цьому самостійний теоретичний підхід до виконання роботи вімагає не тільки ретельного вивчення літератури по данній темі, але й критичного аналізу різних точок зору по питанням, які розглядаються. Студенти повинні показати своє бачення проблеми аргументовано та переконливо.

Теоретичні положення і висновки ІНДЗ повинні бути пов’язані з існуючою практикою господарювання. Студенти повинні використовувати статистичний матеріал з офіційних джерел.

Складові теоретичної частини ІНДЗ: титульний лист ( див. додаток 1), зміст (див. додаток 2), вступ, виклад основного матеріалу теми, висновки, список використаної літератури, словник економічних понять та термінів.

Вступ повинен бути стислим ( не більше 1-2 сторінок). В ньому треба обгрунтувати вибір теми, її актуальність, теоретичне та практичне значення, розкрити ціль, основні задачи ІНДЗ. Слід визначити, які питання залишаються дискусійними, які вчені займаються дослідженням цих проблем, ступінь розробки їх в економічній літературі.

В основному розділі (2 – 3 глави обсягом 18 - 20 сторінок) необхідно висвітлити ключові питання теми та пов’язати їх між собою. Перша глава має теоретичний характер. Якщо цього матеріалу забагато, то главу можна поділити на параграфи або весь теоретичний матеріал поділити на дві глави. В цих главах треба:

розглянути сутність економічних законів, базових економічних категорій та питань, пов’язаних з темою;

провести порівняльний аналіз існуючих точок зору, школ, течій та напрямків з вивчаємої теми;

теоретично і практично обгрунтувати своє відношення до вивчаємої теми;

показати взаємозв’язки і розвиток економічних процесів та явищ за обраною темою;

зробити висновки та теоретичні узагальнення.

Наступна глава пов’язує теоретичний матеріал з практикою господарювання в Україні та інших країнах. Тут проводиться аналіз відповідних явищ протягом останнього десятиріччя у динаміці, розглядаються існуючі проблеми та висуваються шляхи подолання труднощів та вирішення протиріч. Якщо матеріалу багато, то главу можна також поділити на параграфи.

В цієї главі треба звернути увагу на такі моменти:

грунтовно і послідовно навести емпірічний матеріал по Україні та по іншим країнам світу, проаналізувати, надати їм економічні коментарі, провести порівняльну характеристику;

усі цитати, діаграми, таблиці, цифри, схеми, малюнки, графіки повинні мати назву та посилки на першоджерела. Даючи посилки, треба поставити квадратні дужки, у яких спочатку вказати порядковий номер літературного джерела у списку використаної літератури, з якого взята інформація, а потім, номер сторінки в літературному джерелі, на яку робиться посилка. Це має такий вигляд: [9, с.18];

таблиці, графіки треба нумерувати, давати їх назву, а потім у квадратних дужках вказувати номер джерела з списку літератури і номер сторінки ( див. додаток 3).

Висновки до теоретичної частини ІНДЗ (1-2 сторінки) -це узагальнений підсумок автора по усіма базовим питанням теми. Висновки повинні бути стислими та зрозумілими. В цієї частині роботи доцільно показати, яким чином було реалізовано ціль курсової роботи, яку було поставлено на початку дослідження. Треба висвітлити практичні рекомендації або оригінальні теоретичні узагальнення, які виявилися результатом роботи над темою.

Необхідно звернути увагу на охайне формлення ІНДЗ.

До списку літератури треба включати ті джерела, які були використані в ході написання роботи ( не менше, ніж 15 – 20 джерел).

Список літератури складається в такій послідовності: спочатку наводяться Конституція України, закони України, укази Президента України, постанови Верховної Ради, посля цього в алфавітному порядку літературні джерела, які написано українською або російською мовами. Наприкінці наводяться джерела, які написані іноземними мовами, та сторінки веб – сайтів. По кожному джерелу спочатку пишуть прізвище автора монографії, потім його ініціали, потім назва монографії, місце видання монографії ( місто), назва видавництва, рік випуску, загальна кількість сторінок. Усі перелічені літературні джерела нумеруються( див. додаток 4).

Словник економічних термінів та понять складається з назв та визначень базових економічних законів, категорій і термінів, які було використовано в роботі. Вони надаються в алфавітному порядку без нумерації.

Обсяг роботи: 20 – 25 сторінок формату А4, шрифт — 14, множитель — 1,3, поля: верхнє та нижнє поля — 20 мм, ліве —30 мм, праве — 10 мм.

Текст роботи викладається на однієї сторінці стандартного аркушу. Номер сторінки ставиться внизу по центру кожної сторінки. Перша сторінка – це титульний лист (без нумерації). Друга сторінка – зміст ІНДЗ. Тільки з третьої сторінки починається нумерація та викладання тексту ІНДЗ. Зверху пишуть «Вступ», потім з абзацу – текст роботи. Увесь текст роботи повинен бути позподілений на глави, згідно з планом. Всі глави та параграфи треба починати з назви і з нової сторінки.

У кінці теоретичної частини ІНДЗ треба залишити чистий аркуш паперу для рецензії керівника роботи.

Практична частина ІНДЗ складається з рішення 10 задач. В роботі треба показати хід рішення, отримані результати, надати формули, які використовувалися при рішенні задач, дати їм пояснення, прокоментувати хід рішення, надати визначення тих понять та категорій, які використовуються при рішенні задач.

Рецензування та захист ІНДЗ

За кожним студентом закріплюється науковий керівник. Протягом написання ІНДЗ студент має право консультуватися з керівником стосовно вибору теми, узгодження плану та поточної роботи з науковими джерелами та статистичними даними, рішення задач.

Після написання та оформлення роботу треба здати керівнику на рецензію. В рецензії науковий керівник визначає, які проблеми даної теми висвітлено, наскільки повно розкрито тему дослідження, актуальність теоретичних та практичних висновків. У рецензії також надаються зауваження та рекомендації, вказуються недоліки роботи.

Якщо ІНДЗ відповідає вимогам, які надаються до такого виду робіт, керівник пише на титульному листі «До захисту». Якщо на титульному листі написано «До захисту не допускається», студент обов’язково забов’язаний переробити роботу згідно зауважень. Якщо робота допущена до захисту, то студент доробляє її згідно наданих зауважень для отримання більш високої оцінки.

На захисті ІНДЗ студент повинен показати вільне володіння матеріалом, спроможність самостійно працювати з статистичними матеріалами та теоретичними виданнями та робити висновки. Для цього треба підготувати стислий виступ на 5-6 хвилин, у якому показати актуальність роботи, основні теоретичні та практичні проблеми, які було досліджено та висновки по роботі. Також слід виділити час для того, щоб показати, які зауваження наукового керівника було враховано.

Науковий керівник може задавати питання для того, щоб уяснити, наскільки вільно студент володіє матеріалом і наскільки самостійними є запропоновані виводи та рекомендації.

Додаток 1

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]