Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тема+3_Управління+грошовими+потоками+на+підприє...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
314.88 Кб
Скачать

18

Тема 3. Управління грошовими потоками на підприємстві

3.1. Сутність і значення грошових потоків у діяльності підприємства.

3.2. Види грошових потоків та їх класифікація.

3.3. Методи розрахунку чистого грошового потоку

3.4. Управління грошовими потоками за видами діяльності

3.5. Зміст та методика складання звіту про рух грошових коштів.

3.1. Сутність і значення грошових потоків у діяльності підприємства

Грошові кошти - активи, виражені в грошових одиницях, такі, як гроші в касі або дебіторська заборгованість. Еквівалентами грошових коштів є короткострокові фінансові інвестиції, які можуть бути вільно конвертовані у відому суму коштів та мають незначний ризик зміни вартості. Звичайно такими еквівалентами є високоліквідні інвестиції в цінні папери на строк, що не перевищує 3 місяці (казначейські векселі, депозитні сертифікати).

Гроші абсолютно необхідні підприємствам, без них швидко припинилися б всі операції, оскільки підприємства розуміють це, вони намагаються зробити так, щоб у них в наявності завжди були грошові кошти для повсякденних потреб. Однак готівка або не приносить ніякого прибутку взагалі, або приносить дуже низький прибуток, тому підприємства намагаються тримати касову готівку на самому мінімальному рівні.

Грошовий потік підприємства - це сукупність розподілених у часі надходжень і виплат грошових коштів, генерованих його господарською діяльністю.

В елика роль та значення ефективного управління грошовими потоками підприємства визначається наступними основними положеннями (рис. 3.2).

3.2. Види грошових потоків і їхня класифікація

Поняття "грошовий потік підприємства" є агрегованим та включає у свій склад численні види цих потоків, що обслуговують господарську діяльність. З метою забезпечення ефективного цілеспрямованого управління грошовими потоками вони вимагають певної класифікації. Таку класифікацію грошових потоків пропонується здійснювати за наступними основними ознаками (рис. 3.3.).

3.3. Методи розрахунку чистого грошового потоку

3.3. Методи розрахунку чистого грошового потоку

Визначення цілей і конкретизація поточних завдань управління грошовими потоками здійснюється за видами діяльності: операційна, фінансова й інвестиційна. Графічна інтерпретація процесу формування грошового потоку в результаті здійснення діяльності підприємства наведена на рис. 3.4.

Грошовий потік від операційної діяльності (Operating Cash Flow) – чистий грошовий потік, що виникає в результаті виробничої діяльності підприємства протягом певного періоду; звичайно розраховується за допомогою коректування прибутку після сплати податку на величину витрат, що не мають грошового вираження.

Інвестиційна діяльність – це сукупність операцій з придбання та продажу довгострокових (необоротних) активів, а також короткострокових (поточних) фінансових інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів.

Оскільки при благополучному веденні справ підприємство прагне до розширення й модернізації виробничих потужностей, інвестиційна діяльність у цілому приводить до тимчасового відтоку грошових коштів.

Покриття вихідних грошових потоків здійснюється за рахунок вхідних грошових потоків від операційної та фінансової діяльності.

Фінансова діяльність – це сукупність операцій, які приводять до зміни величини і (або) складу власного та позикового капіталу.

Специфічне джерело припливу грошових коштів - цільове фінансування: бюджетне фінансування, зовнішні інвестиції, субсидії, гранти й т.п.

Грошові потоки тісно зв'язують всі три сфери діяльності підприємства.

Відповідно до міжнародних стандартів обліку та сформованою практикою для розрахунку чистого грошового потоку від операційної діяльності використовуються 2 методи – прямий і непрямий, а для розрахунку чистого грошового потоку від інвестиційної та фінансової діяльності тільки один метод – прямий. Ці методи розрізняються між собою повнотою подання даних про грошові потоки підприємства, вихідною інформацією для розробки звітності й іншими параметрами.

Непрямий метод спрямований на одержання даних, що характеризують чистий грошовий потік підприємства у звітному періоді. Джерелом інформації для розробки звітності про рух грошових коштів підприємства цим методом є звітний баланс і звіт про фінансові результати та їхнє використання. Розрахунок чистого грошового потоку підприємства непрямим методом здійснюється по видах господарської діяльності й підприємству в цілому.

Принципова формула, по якій здійснюється розрахунок чистого грошового потоку підприємства від операційної діяльності, має такий вигляд:

ЧГПОД = ЧП + АОЗ + АНА ± ∆ДЗ ± ∆ЗТМ ± ∆КЗ ± ∆Р ,

де ЧГПОД — сума чистого грошового потоку підприємства від операційної діяльності в розглянутому періоді;

ЧП - сума чистого прибутку підприємства;

АОЗ - сума амортизації основних засобів;

АНА — сума амортизації нематеріальних активів;

∆ДЗ - приріст (зниження) суми дебіторської заборгованості;

∆ЗТМ - приріст (зниження) суми запасів товарно-матеріальних цінностей, що входять в склад оборотних активів;

∆КЗ - приріст (зниження) суми кредиторської заборгованості;

∆Р — приріст (зниження) суми резервного й інших страхових фондів.

Приклад. Діяльність підприємства характеризується наступними даними:

1. Чистий прибуток від операційної діяльності — 350 тис. грн.

2. Надходження від емісії акцій — 150 тис. грн.

3. Надходження від емісії облігацій — 80 тис. грн.

4. Підприємство нарахувало дивідендів на суму 15 тис. грн.

5. Собівартість реалізованої продукції — 750 тис. грн, у тому числі амортизація нематеріальних активів — 25 тис. грн.

6. Сума збільшення операційних оборотних активів 35 тис. грн.

Визначити чистий грошовий потік від операційної діяльності підприємства за звітний період непрямим методом.

Рішення. Чистий грошовий потік буде дорівнювати

ЧГПОД = 350 + 25 - 35 = 340 (тис. грн.)

Прямий метод спрямований на одержання даних, що характеризують як валовий, так і чистий грошовий потік підприємства у звітному періоді. Він покликаний відбивати весь обсяг надходження та витрачання грошових коштів в розрізі окремих видів господарської діяльності та по підприємству в цілому. При використанні прямого методу розрахунку грошових потоків використовуються безпосередні дані бухгалтерського обліку, що характеризують всі види надходжень і витрат грошових коштів.

Загальна формула, за якою здійснюється розрахунок суми чистого грошового потоку від операційної діяльності підприємства прямим методом, наступна:

ЧГПОД = РП + ІНО – ЗТМ – ЗПОП – ЗПАУП – ППВ – ПППФ – ІВО,

де РП – сума грошових коштів, отриманих від реалізації продукції;

ІНО – сума інших надходжень грошових коштів у процесі операційної діяльності;

ЗТМ – сума грошових коштів, виплачених за придбання матеріальних цінностей у постачальників;

ЗПОП – сума заробітної плати, виплаченої оперативному персоналу;

ЗПАУП – сума заробітної плати, виплаченої адміністративно-управлінському персоналу;

ППВ – сума податкових платежів, перерахована до бюджету;

ПППФ – сума платежів, перерахована у позабюджетні фонди;

ІВО – сума інших виплат грошових коштів в процесі операційної діяльності.

Приклад. Діяльність підприємства характеризується наступними даними:

 1. Чиста виручка від реалізації продукції — 2500 тис. грн.

 2. Надходження від емісії акцій — 150 тис. грн.

 3. Надходження від емісії облігацій — 80 тис. грн.

 4. Підприємство нарахувало дивідендів на суму 15 тис. грн.

 5. Витрати на виробництво реалізованої продукції, пов’язані з виплатою грошових коштів, — 650 тис. грн.

 6. Сплачено процентів за користування позиками — 25 тис. грн.

 7. Сплачено податок на прибуток від операційної діяльності — 85 тис. грн.

 8. Амортизаційні відрахування — 15 тис. грн.

Визначити чистий грошовий потік від операційної діяльності підприємства за звітний період прямим методом.

Рішення. Чистий грошовий потік буде дорівнювати

ЧГПОД = 2500 - 650 – 25 - 85 = 1740 (тис. грн.)

Від інвестиційної діяльності сума чистого грошового потоку в узагальненому вигляді розраховується як різниця між сумою реалізації окремих видів необоротних активів, фінансових інвестицій і сумою їх придбання в звітному періоді. Принципова формула, по якій здійснюється розрахунок цього показника, має такий вигляд:

ЧГПІД = РОЗ + РНА + РДФІ + ДО - ПОЗ - ∆НКБ - ПНА - ПДФІ ,

ЧГПІД - сума чистого грошового потоку підприємства від інвестиційній діяльності в розглянутому періоді;

РОЗ - сума реалізації вибулих основних засобів;

РНА - сума реалізації вибулих нематеріальних активів;

РДФІ - сума реалізації довгострокових фінансових інструментів інвестиційного портфеля підприємства;

ДО - сума дивідендів (відсотків), отриманих підприємством по довгострокових фінансових інструментах інвестиційного портфеля;

ПОЗ - сума придбаних основних засобів;

∆НКБ - сума приросту незавершеного капітального будівництва;

ПНА - сума придбання нематеріальних активів;

ПДФІ — сума придбання довгострокових фінансових інструментів інвестиційного портфеля підприємства;

Приклад. Діяльність підприємства характеризується наступними даними:

 1. Грошові надходження від продажу акцій інших підприємств — 90 тис. грн.

 2. Надходження від емісії акцій — 150 тис. грн.

 3. Надходження від емісії облігацій — 80 тис. грн.

 4. Підприємство нарахувало та виплатило дивідендів на суму 15 тис. грн.

 5. Собівартість реалізованої продукції — 750 тис. грн., у тому числі амортизація основних фондів — 25 тис. грн.

 6. Кошти, спрямовані на придбання основних засобів, — 120 тис. грн.

Визначити чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності підприємства за звітний період.

Рішення. Чистий грошовий потік дорівнює

ЧГПІД = 90 - 120 = - 30 (тис. грн.)

Від фінансової діяльності сума чистого грошового потоку визначається як різниця між сумою фінансових ресурсів, залучених із зовнішніх джерел, і сумою основного боргу, а також дивідендів (відсотків), виплачених власникам підприємства. Принципова формула, по якій здійснюється розрахунок цього показника від фінансової діяльності, має такий вигляд:

ЧГПФД = ЗВК + ЗДК + ЗКК + БЦФ - ВДК – ВКК – ДС ,

де ЧГПФ - сума чистого грошового потоку підприємства від фінансової діяльності в розглянутому періоді;

ЗВК — сума додатково залученого із зовнішніх джерел власного акціонерного або пайового капіталу;

ЗДК — сума додатково залучених довгострокових кредитів і позик;

ЗКК — сума додатково залучених короткострокових кредитів і позик;

БЦФ — сума коштів, що надійшли в порядку безоплатного цільового фінансування підприємства;

ВДК — сума виплати (погашення) основного боргу по довгострокових кредитах і позикам;

ВКК — сума виплати (погашення) основного боргу по короткострокових кредитах і позиках;

ДС — сума дивідендів (відсотків), сплачених власникам підприємства (акціонерам) на вкладений капітал (акції, паї й т.п.).

Приклад. Діяльність підприємства характеризується наступними даними:

 1. Звичайний прибуток підприємства до оподаткування — 350 тис. грн.

 2. Надходження від емісії акцій — 150 тис. грн., у тому числі на збільшення статутного капіталу було спрямовано 100 тис. грн.

 3. Надходження від емісії облігацій — 80 тис. грн.

 4. Підприємство нарахувало та виплатило дивідендів на суму 15 тис. грн.

 5. Собівартість реалізованої продукції — 750 тис. грн., у тому числі амортизація основних фондів — 25 тис. грн.

Визначити чистий грошовий потік від фінансової діяльності підприємства за звітний період.

Рішення. Чистий грошовий потік дорівнює

ЧГПФД = 150 + 80 - 15 = 215 (тис. грн.)

Результати розрахунку суми чистого грошового потоку від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності дозволяють визначити загальний його розмір по підприємству у звітному періоді. Цей показник розраховується по наступній формулі:

ЧГПП = ЧГПОД + ЧГПІД + ЧГПФД,

де ЧГПП — загальна сума чистого грошового потоку підприємства в розглянутому періоді;

ЧГПОД — сума чистого грошового потоку підприємства від операційної діяльності;

ЧГПІД — сума чистого грошового потоку підприємства від інвестиційної діяльності;

ЧГПФД - сума чистого грошового потоку підприємства від фінансової діяльності.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.