Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Osnovi+Reklama+i+PR+.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
354.3 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Кафедра прикладної соціології

“Затверджую”

Перший проректор

________________________________

“______”____________________2012 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Основи реклами та зв’язків з громадськістю

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки___________0303 «Журналістика та інформація»

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності ________6.030302 Реклама і зв’язки з громадськістю__________________

(шифр і назва спеціальності(тей))

факультету __________________Соціологічний ___________________________________

(назва фукультету)

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

Харків – 2012

Основи реклами та зв’язків з громадськістю . Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямком підготовки соціологія, спеціальністю Реклама і звязки з громадськістю

Розробник: Солдатенко Ірина Олександрівна, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри

прикладної соціології

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри прикладної соціології

Протокол № _____ від “____” червня 2012 р.

Завідувач кафедри прикладної соціології

_ (Бакіров В. С.)_

(підпис) (прізвище та ініціали)

Схвалено методичною комісією соціологічного факультету

Протокол № ____ від “____” червня 2012 р.

Голова ________________________ _ (Сорока Ю.)_

(підпис) (прізвище та ініціали)

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 5

Галузь знань:

__0303 Журналістика та інформація

(шифр і назва)

Напрям підготовки:

Соціологія

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність

(професійне спрямування):

6.030302 Реклама і зв’язки з громадськістю

Рік підготовки:

1-й

Індивідуальне

науково-дослідне

завдання - курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин – 180

1-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи

студента – 7

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

28 год.

Практичні, семінарські

26 год.

Лабораторні

немає

Самостійна робота

126 год.

ІНДЗ:

Курсова робота

Вид контролю:

іспит

Примітка:

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної

та індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:2,3

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]