Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
М.В. самост. робота.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
339.46 Кб
Скачать

30

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана”

Криворізький економічний інститут

М Е Т О Д И Ч Н І В К А З І В К И

щодо виконання самостійної роботи з дисципліни

Мікроекономіка”

для студентів усіх спеціальностей

денної форми навчання

Затверджено:

на засіданні кафедри

економіки підприємств

10 квітня 2007р.

протокол № 14

Кривий Ріг

2007р.

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана”

Криворізький економічний інститут

М Е Т О Д И Ч Н І В К А З І В К И

щодо виконання самостійної роботи з дисципліни

Мікроекономіка”

для студентів усіх спеціальностей

денної форми навчання

Кривий Ріг

2007р.

Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи з дисципліни „Мікроекономіка” для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання/ Укл. Л.Д. Костакова, О.В. Третякова - Кривий Ріг: ДВНЗ КЕІ КНЕУ, 2007 – 29 с.

Укладачі: Ліна Дмитрівна Костакова, ст. викладач

Ольга Володимирівна Третякова, асистент

Рецензент: І.А. Пан, к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств.

Відповідальний за випуск: С.В. Волошина, к.е.н., завідувач кафедри економіки підприємств.

Вступ

Кожна людина в повсякденному житті стикається з економічними проблемами: як краще побудувати бюджет своєї родини, зробити розумний вибір при купівлі товарів та отриманні послуг, як краще організувати виробництво продукції тощо. На сучасному етапі розвитку виробничих відносин процеси, що відбуваються в Україні, вимагають глибокого розуміння внутрішніх механізмів, мотивів поведінки господарюючих суб’єктів та вміння прогнозувати вплив індивідуальної поведінки на колективну. Тому знання в галузі мікроекономіки потрібні не лише бізнесменам, банкірам, менеджерам, вони необхідні кожному. Зміст економічних знань залежить передусім від правильного тлумачення поняття „мікроекономіка”, знання предмета економічної науки та методів якими вона користується.

Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи студентами всіх спеціальностей за дисципліною „Мікроекономіка” включають всі необхідні розділи і теми, які передбачені робочою програмою.

Метою даних розробок виступає допомога студентам у самостійному набутті ґрунтовних знань з різноманітних та актуальних питань в галузі мікроекономіки.

До складу самостійної роботи включено опрацювання теоретичного матеріалу, що дозволить студентам поглиблено вивчати ту чи іншу тему, готуватися до практичних занять, самостійно розв’язувати задачі, вирішувати конкретні проблемні ситуації, готуватися до поточного та модульного контролю знань та до іспиту.

Формами контролю самостійної роботи студентів з дисципліни визнано опитування на практичних заняттях, контроль знань у лабораторіях ІОЦ інституту, проведення аудиторних поточних і модульних контрольних робіт, перевірка конспектів, що містять самостійно опрацьовані питання за окремими темами та записів на практичних заняттях, захист рефератів та індивідуальних робіт, проведення предметної конференції та іспиту.

Методичні вказівки адресовані студентам всіх спеціальностей денної форми навчання. Вони можуть бути використані при самостійному вивченні курсу і для визначення ступеню засвоєння відповідного матеріалу.

Загальний осяг самостійної роботи з дисципліни „Мікроекономіка” згідно вимог навчального плану дорівнює 100 год.

Назви тем та календарний графік виконання самостійної роботи по конкретним питанням наведено у таблиці.

Назви тем та календарний графік виконання самостійної роботи

Назва теми

Термін виконання (тиждень)

Форма контролю

Предмет і метод мікроекономіки

3

- опитування на практичному занятті;

- перевірка конспекту по темі;

- контроль знань на практичному занятті.

Теорія граничної корисності та поведінка споживача

4

- опитування на практичному занятті;

- контроль знань на практичному занятті.

Ординалістська теорія

поведінки споживача

5

- позааудиторна перевірка;

- опитування на практичному занятті;

- підготовка до виконання індивідуального завдання.

Моделювання поведінки споживача на ринку товарів

6

- аудиторна перевірка конспекту;

- опитування на практичному занятті;

- контроль знань на практичному занятті.

Ринковий попит

7

- опитування на практичному занятті;

- аудиторна перевірка конспекту;

- позааудиторна перевірка індивідуального завдання.

Мікроекономічна модель підприємства

8

- аудиторна перевірка конспекту;

- опитування на практичному занятті;

- контроль знань на практичному занятті (або на ІОЦ).

Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника

9

- опитування на практичному занятті;

- контроль знань на практичному занятті;

- аудиторна контрольна робота.

Витрати виробництва

10

- контроль знань на практичному занятті;

- аудиторна контрольна робота;

- перевірка конспекту по темі.

Ринкова пропозиція

11

- опитування на практичному занятті;

- перевірка конспекту по темі;

- контроль знань на практичному занятті.

Ринок досконалої конкуренції

12

- позаурочна перевірка конспекту;

- опитування на практичному занятті;

- контроль знань на практичному занятті (або ІОЦ).

Монопольний ринок

13

- аудиторна перевірка конспекту;

- аудиторна контрольна робота.

Олігополія

14

- позааудиторна перевірка конспекту по темі;

- контрольна робота на практичному занятті;

- опитування на практичному занятті.

Ринок монополістичної конкуренції

15

- опитування на практичному занятті;

- аудиторна перевірка конспекту;

- захист індивідуального завдання.

Утворення похідного попиту

16

- позааудиторна перевірка конспекту по темі;

- опитування на практичному занятті;

- контроль знань на практичному занятті.

Ринок праці

Ринок капіталу

17

- опитування на практичному занятті;

- контроль знань на практичному занятті;

- перевірка конспекту по темі;

- аудиторна контрольна робота.

Загальна рівновага конку-рентних ринків

Інституціональні аспекти ринкового господарства

18

- опитування на практичному занятті;

- захист індивідуального завдання;

- підготовка до іспиту;

- модульний контроль.

Зміст окремих самостійних робіт

Самостійна робота 1. Предмет і метод мікроекономіки.

Мета роботи: закріплення та поглиблення знань щодо методології теоретичного аналізу економічних систем.

Питання для самостійної роботи

1. Мікроекономіка як складова частина теоретичної економіки.

В даному питанні темі слід звернути увагу на багатоаспектність теоретичного аналізу економічних систем. Розглянути макро- та мікроекономіку, як найважливіші складові сучасної теоретичної економіки, а також як методологічну, термінологічну та інструментальну базу конкретних економічних дисциплін. У подальшому слід з’ясувати роль мікроекономіки в системі економічних дисциплін.

Основні терміни та поняття: мікроекономіка, макроекономіка, методи мікроекономічного аналізу.

Зміст роботи: вивчення літературних джерел, складання конспекту самостійно опрацьованої теми, підготовка до тестового опитування, підготовка реферативних доповідей.

1.Тестовий контроль:

1. Мікроекономіка, як ринковий механізм вивчає:

а) ціни товарів;

б) ціни послуг;

в) ціни економічних ресурсів;

г) будь-які ціни.

2. Мікроекономіка на відміну від макроекономіки вивчає:

а) тільки поведінку окремого споживача;

б) економіку територіальної одиниці;

в) економічні явища протягом короткого періоду часу;

г) взаємодію структурних одиниць економіки.

3. До суб’єктів мікроекономіки відносяться:

а) споживачі та виробники;

б) підприємства;

в) держава;

г) всі відповіді вірні.

2.Питання для дискусії:

  1. Становлення та розвиток мікроекономіки як галузі знань.

  2. Історія мікроекономічної думки в Україні.

  3. Позитивна і нормативна теоретична економіка: сутність, принципи, методи.

3.Теми реферативних доповідей:

1. Становлення та розвиток мікроекономіки як галузі знань.

2. Історія мікроекономічної думки в Україні.

3. Еволюція методів мікроекономічного аналізу.

4. Маржинальна революція і мікроекономіка.

5. Рідкісність ресурсів та альтернативність вибору: мікроекономічний аналіз.

6. Позитивна інформативна теоретична економіка: сутність, принципи, методи.

7. Ринкова система: мікроекономічний підхід.

8. Мікроекономічна теорія як теорія цін.

9. Проблеми координування економічних виборів суб’єктів господарювання.

10 Моделювання в мікроекономічній теорії.

Самостійна робота 2. Теорія граничної корисності та поведінка споживача.

Мета роботи: засвоєння кардиналістського підходу до визначення рівноваги споживача, набуття практичних навичок до застосування цього підходу.

Питання для самостійної роботи

1. Рівновага споживача з кардиналістських позицій.

При вивченні даного питання слід приділити увагу двом концепціям, що відображають максимізацію корисності або рівновагу споживача: ординалістській та кардиналістській, визначитися із сутністю та функцією корисності, графічною побудовою, вибором споживача, що складається з певних допущень, кривою байдужості, а також бюджетними лініями та обмеженнями. Також необхідно розглянути два закони Госсена і розібратися з виникненням кутового рішення споживача.

Основні терміни та поняття: корисність, закон граничної корисності, рівновага споживача з кардиналістських позицій, закони Госсена, функція корисності, гранична норма заміщення.

Зміст роботи: вивчення літературних джерел, складання конспекту самостійно опрацьованої теми, підготовка до тестового опитування, розв’язання нижче поданих задач, підготовка реферативних доповідей.

1.Тестовий контроль:

  1. Під граничною корисністю розуміють:

а) здатність товарів і послуг задовольняти людські потреби:

б) додаткове задоволення, що отримується споживачем з однієї додаткової одиниці продукту;

в) нижня межа ціни;

г) об’єктивний засіб економічних благ.

2. Правило максимізації корисності потребує:

а) рівність відношення граничних корисностей до цін товарів;

б) рівність зважених по цінам граничних корисностей всіх придбаних товарів;

в) такого розподілу грошового доходу, при якому можна було б придбати якомога більший обсяг товарів і послуг;

г) рівнів добутків граничних корисностей та цін товарів.

3. Кардиналістський підхід до визначення корисності різних товарів:

а) ґрунтується на гіпотезі про можливості виміру корисності різних благ в умовних одиницях;

б) був запропонований А. Маршаллом;

в) означає більш високий рівень корисності набору благ, що зумовлює його переваги порівняно з іншими наборами;

г) не допускає можливості визначення кількісної величини корисності.

2. Задачі для вирішення.

  1. Загальна корисність споживача від споживання двох благ – А і Б має вигляд : ЗК= (4,5КА+1)*(3КБ+2,5). Ціна одиниці блага А – 3 грн., блага Б – 5,5 грн. Бюджет споживача складає 90 грн. Від якої кількості товарів А і Б споживач отримує максимум корисності?

  2. Споживач склав для себе таку таблицю корисності 3-х благ.

Кількість товару, од.

Гранична корисність, ютілів

А

Б

В

1

2

3

4

5

12

10

8,5

6

2,5

7,5

4,5

4

3

1,875

6

5

3

1,5

1,25

Скільки одиниць кожного товару буде куплено, якщо ціна А – 2 грн., Б – 1,5 грн., В – 1 грн. Бюджет становить 17 грн. Визначте загальну корисність від споживання цього набору.

  1. Гранична корисність, яку отримує індивід від споживання товару А представлена функцією ГК= 25 – 2,5КА, а від споживання товару Б – функцією ГК= 15 – 1,5КБ, де КА, КБ – обсяги товарів А і Б відповідно.

Визначити, яку кількість товарів придбає індивід, якщо його бюджет становить 35 грн., ціна А – 3 грн./од., ціна Б – 2 грн./од.

3.Питання для дискусії:

  1. Яку ситуацію можна розглядати як стан споживацької рівноваги?

  2. Обґрунтуйте основні моменти теорії граничної корисності та поведінки споживача. В чому, на ваш погляд, практичне значення цієї теорії?

  3. В чому є відмінність ординалістської концепції від кардиналістської? Відповідь обґрунтуйте.

4. Теми реферативних доповідей:

1. Сукупна та гранична корисність.

2. Процес споживання та динаміка сукупної та граничної корисності.

3. Поняття рівноваги споживача. Модель споживання набору благ.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]