Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
М.В. ПБК к.р.2009.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
205.31 Кб
Скачать

2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. В. ГЕТЬМАНА

КРИВОРІЗЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

щодо виконання контрольної роботи з дисципліни

Підприємництво і бізнес-культура”

для студентів спеціальності 6.107 – „Економіка підприємства”

заочної форми навчання

Затверджено на засіданні

кафедри економіки підприємств

Протокол № 5 від 27.10.2009 р.

Кривий Ріг - 2009

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. В. ГЕТЬМАНА

КРИВОРІЗЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

щодо виконання контрольної роботи з дисципліни

Підприємництво і бізнес-культура”

для студентів спеціальності 6.107 – „Економіка підприємства”

заочної форми навчання

Кривий Ріг - 2009

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з дисципліни „Підприємництво і бізнес-культура” для студентів спец. 6.107 – „Економіка підприємства” заочної форми навчання / Укл. Л.В.Качагіна – Кривий Ріг, КЕІ ДВНЗ КНЕУ – 2009.

Укладач : Качагіна Людмила Всеволодівна, ст.викладач

Рецензент: Проволоцька Олена Миколаївна, к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств

Відповідальний за випуск: С.В. Волошина, к.е.н., доцент, завідувач кафедри економіки підприємств

Зміст

Стор.

1. Мета контрольної роботи 4

2. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи 4

3. Варіанти контрольної роботи 6

4. Підсумкові питання по курсу „Підприємництво і бізнес-культура 13

5. Рекомендована література 15

1.Мета контрольної роботи

Основною формою поточного контролю знань студентів заочної форми навчання за дисципліною „Підприємництво і бізнес-культура” є виконання і захист ними домашньої контрольної роботи. Виконання останньої є складовою частиною загального навчального процесу, активною формою самостійної роботи студентів.

Метою виконання контрольної роботи з підприємництва є: розширення, поглиблення та закріплення теоретичних знань, набутих студентами у процесі вивчення курсу; перевірка уміння самостійно працювати з навчальною, спеціальною літературою та методичними рекомендаціями, статистичними матеріалами; вміння робити узагальнення і висновки.

Під час виконання контрольної роботи студент повинен підібрати, ознайомитися та вивчити законодавчі і нормативні документи, літературні джерела та конкретний фактичний матеріал, в яких розглядаються питання обраної контрольної роботи.

Загальні вимоги до контрольної роботи.

У контрольній роботі студент повинен всебічно глибоко розкрити зміст кожного питання контрольної роботи, показати добрі знання законодавчих і нормативних актів та літературних джерел.

Контрольна робота складається з двох частин: теоретичної та розрахункової. Зміст теоретичної частини контрольної роботи повинен відповідати сучасному рівню розвитку економічної науки та стану підприємництва в сучасних умовах господарювання. У цій частині висвітлюються всі питання, які передбачені планом контрольної роботи. Особливу увагу слід звернути на використання тих матеріалів, що характеризують роботу підприємств, де створюється необхідна суспільна продукція, проводяться певні види робіт та надаються різні види послуг.

Висвітлення всіх питань контрольної роботи слід супроводжувати аналізом статистичних даних, прикладами з практики господарювання підприємств різних форм власності. Необхідно також показати уміння зіставляти різні точки зору щодо вирішення тих чи інших проблем, самостійно робити висновки на основі вивченої літератури, зібраного, опрацьованого і узагальненого фактичного статистичного матеріалу.

У розрахунковій частині контрольної роботи необхідно обґрунтувати розв’язок конкретної задачі. Зміст контрольної роботи повинен відповідати плану і відображати суть питань, що розглядаються. Обсяг контрольної роботи – 20-24 сторінки шкільного зошита з урахуванням таблиць та рисунків.

Виправлення, закреслення, вставлення, скорочення слів та використання абревіатури (крім загальноприйнятої) у готовому (чистовому) варіанті роботи не дозволяється.

Оформлена відповідним чином контрольна робота подається (надсилається поштою) на кафедру економіки підприємств для рецензування не пізніше ніж місяць до початку наступної екзаменаційної сесії і перед проведенням заліку за розписом повинна бути захищена.

2. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи

Вибір завдань контрольної роботи.

Першим етапом виконання контрольної роботи є вибір завдань. Він здійснюється студентами у відповідності з нижченаведеною тематикою контрольних робіт та порядковим номером у журналі академічної групи. Після ознайомленнями із завданнями контрольної роботи, вивченням літературних джерел за дисципліною студент складає план розкриття кожного завдання. Для цього він уважно вивчає відповідний розділ чи питання підручника, знайомиться з законодавчими та нормативними матеріалами із заданої проблеми, намічає перелік вузлових питань, які будуть висвітлені в його роботі.

Контрольна робота виконується студентом самостійно виключно за індивідуальним завданням. Умови завдання представлені в контрольній роботі, розв’язування задачі має повністю спиратися на текст завдання, включаючи необхідні формули, розрахунки, рисунки. Тема контрольної роботи і вказаний перелік питань повинні бути обов’язково висвітлені у роботі.

Після складання плану контрольної роботи починається детальна робота з необхідною літературою. Навчальну та спеціальну літературу з відповідних питань теми контрольної роботи студент підбирає самостійно, використовуючи для цього бібліотечний каталог.

Особливу увагу слід звернути на першоджерела, періодичні видання, наукові статті, передовий виробничий досвід, законодавчі та нормативні акти. Користуватися необхідно лише новими виданнями та останніми редакціями нормативних актів.

Велику інформаційну цінність має статистичний матеріал і практичні дані підприємств різних форм власності. Статистичну інформацію можна знайти у спеціальних виданнях Держкомстату України, періодичних виданнях, спеціальних журналах та газетах. Зібраний статистичний матеріал необхідно опрацювати, згрупувати, подати в таблицях і рисунках, проаналізувати. Список використаних літературних джерел та інших матеріалів необхідно систематизувати та подати після тексту контрольної роботи.

Викладання змісту контрольної роботи.

Зібраний, систематизований і вивчений матеріал з теми контрольної роботи необхідно викладати відповідно до плану роботи. Виклад кожного питання роботи починається з суті справи, з постановки запитання, з вияснення змісту, який аналізує економічне явище чи процес. Після цього необхідно перейти до характеристики притаманних цьому явищу чи процесу рис та особливостей, показати різноманітні форми його проявів, відобразити його становлення та розвиток. Кожне з питань контрольної роботи потрібно підкреслювати науково обґрунтованою системою доказів і роз’яснень, дієвих способів формування інтересу підприємців до самостійної діяльності, умов для усвідомлення ініціативної самовідтворювальної роботи, спрямованої на задоволення особистих потреб у суспільно-комбінованому процесі виробництва. Важливо також підкреслювати різні точки зору з даної проблеми і висловлювати свою точку зору.

Під час написання контрольної роботи необхідно уникати нагромадження пропозицій і фраз. Над формою кожної фрази потрібно подумати. Її можна вважати відшліфованою тільки тоді, коли вона компактна і з неї не можна викинути жодного слова без збитку для змісту. Після написання тексту роботи студент повинен ще раз прочитати і детально відреагувати, ліквідувати повторення, покращити окремі формулювання. Після цього контрольна робота переписується і готується до відправлення в інститут.

Контрольна робота повинна бути написана від руки пастою чорного, фіолетового або синього кольору, або ж бути надрукованою на машинці чи комп’ютері. Після тексту роботи перед списком літератури студент повинен поставити свій підпис і дату закінчення виконання роботи. Контрольна робота виконується відповідно до вимог цих методичних вказівок, інакше вона не буде допущена до захисту, незалежно від її змісту.

Критерії оцінювання контрольної роботи

Виконану контрольну роботу згідно з методичними вказівками рецензує викладач кафедри економіки підприємств. Якщо рецензія схвальна, то контрольна робота допускається до захисту. Якщо робота написана з порушенням вимог методичних вказівок її повертаються для доопрацювання. До другого варіанту контрольної роботи студент обов’язково додає рецензію чи зауваження на полях на перший варіант. Після рецензування контрольної роботи студент повинен ознайомитися із зауваженнями викладача та бути готовим до роз’яснення цих зауважень.

Контрольна робота з дисципліни „Підприємництво і бізнес-культура” визначає зміст модульних завдань, результати виконання яких враховуються при поточному оцінюванні знань студентів. Загалом за вірне і своєчасне виконання усіх завдань контрольної роботи кожен студент може отримати 50 балів, які за завданням розподіляються наступним чином: які за завданнями розподіляються наступним чином: I - III – по 10 балів та IV – 20 балів .

При надходженні контрольної роботи на перевірку після встановленого терміну (за місяць до початку екзаменаційної сесії) діє наступна система пониження балів:

а) якщо робота здається до початку сесії, але пізніше ніж за місяць, то за кожен тиждень запізнення знімається по 1 балу;

б) якщо робота здається в період сесії, то загальна оцінка знижується на 10 балів.

Роботи, виконані не у відповідності до індивідуальних завдань, не рецензуються. Якщо у рецензента є зауваження до роботи, вони мають бути чітко сформульовані у кінці роботи (або ж відразу після запитання). На зауваження студент має дати відповідні відповіді у письмовій формі як доопрацювання відповідних запитань.

Контрольна робота, яка виконана вірно, допускається до захисту, в результаті якого студент отримує оцінку за поточну успішність. Остаточна оцінка за контрольну роботу виставляється викладачем під час її захисту і залежить від активності студента:

За виконання завдань програмного контролю знань на ІОЦ інституту з дисципліни – до 40 балів („відмінно” – 40 балів, „добре” – 30 балів, „задовільно” – 20 балів).

За виконання науково-методичних завдань з навчального курсу – до 10 балів.

Загальна оцінка за поточну успішність визначається як підсумок за всіма видами робіт, відображених в цих критеріях і не може перевищувати 100 балів. Захист контрольних робіт відбувається в суботу перед початком екзаменаційної сесії на кафедрі економіки підприємств. Захист контрольних робіт полягає у відповіді студента на поставлені запитання відносно викладеного у роботі матеріалу.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]