Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Поглиблений для студентів_1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
70.84 Mб
Скачать

III. Список рекомендованої літератури

Основна література

  1. Evans Virginia, Dooley Jenny. Upstream Intermediate. - Express Publishing, 2005.

2. English Nursery Phymes. − Edinburgh Gate, Harlow: Longman, 1998.

3. Oxford Advanced Learners Dictionary // 7-th edition. Oxford: Oxford University Press. Impression 2008.

4. Malpas S. Music Box. − Edinburgh Gate, Harlow: Longman,2000.

5. Murphy R. English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

6. Papa M. Famous British & American Songs and their Cultural Background. − Edinburgh Gate, Harlow: Longman,1999.

7. Swan M. Practical English Usage / Michael Swan . – Oxford: Oxford University Press, 1980. − 480 p.

8. Swan M. and Walter C. How English Works: a grammar practice book / Michael.

9. Swan and Catherine Walter. – Oxford: Oxford University Press, 1997. 10. Thomson A.J. and Martinet A.V. A Practical English Grammar / A.J. Thomson and A.V. Martinet. – Oxford: Oxford University Press, 2009.

Додаткова література

  1. Macmillan English Dictionary for advanced learners. – Macmillan Publishers Ltd, 2006.

  2. Murphy, Raymond. English Grammar in Use.- Cambridge: University Press, 1998.

  3. Кучина Н.М. Типи англійського речення: Технологія формування граматичних навичок. – Дніпропетровськ: ДДФЕІ, 2002.

  4. Кучина Н.М., Духовна О.П. Вивчаємо граматику англійської мови: Технологія формування граматичних навичок. Частина І. Модальні дієслова. Пасивний стан. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2004.

  5. Кучина Н.М., Літвішко Т.Є., Токун І.І. Вивчаємо граматику англійської мови: Технологія формування граматичних навичок. Частина ІІ. Неособові форми дієслова. Умовний спосіб. – Дніпропетровськ: ДДФЕІ, 2003.

  6. Періодичні видання суспільно-політичного характеру.

  7. Ресурси Internet.

Навчальне видання

Миронова Тетяна Юріївна

ЗБІРКА ЗАВДАНЬ ТА РОЗДАТКОВИХ КАРТОК (для студентів)

до Методичного посібника

із інтегративного використання автентичних мовних матеріалів,

які задовольняють потреби навчання з дисципліни

«Іноземна (англійська мова) (поглиблений курс)»

за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»

за напрямами підготовки 6.030509 «Облік і аудит»,

6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030504 «Економіка підприємства»,

6.030505 «Управління персоналом та економіка праці».

Освітньо – кваліфікаційний рівень: бакалавр

81.2Англ

Миронова Т.Ю. Збірка завдань та роздаткових карток (для студентів) до Методичний посібник із інтегративного використання автентичних мовних матеріалів, які задовольняють потреби навчання з дисципліни «Іноземна (англійська мова) (поглиблений курс)»: Збірка завдань та роздаткових карток для студентів І курсу денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці». – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2012. – 79с.

Ці матеріали складено у відповідності до програми навчальної дисципліни «Іноземна мова», зокрема, частини, що стосується І етапу навчання у групах поглибленого вивчення англійської мови. Дана навчально - методична праця призначена для студентів і є допоміжною літературою для конкретизації кожного заняття, описаного із педагогічної точки зору в методичних матеріалах для викладачів щодо викладання англійської мови в межах названої структури.

Приоритети роботи за даною навчально-методичною збіркою: автентичні взірці мовлення, потреби професійного спілкування, розвиток особистостей студентів, їх висока вмотивованість, осмислення індивідуальних способів навчальної роботи, розуміння шляхів подоляння особистих комунікативних вад, творча робота із текстами (письмовими та усними), загальне спілкування або бесіди в невеликих групах, обов’язковим партнером в яких постає викладач, коректно підтримуючи висловлювання студентів; впевнене наближення навчального ефекту до В2 (за міжнародною класифікацією).

Послідовна й цілеспрямована робота за зібраними тут матеріалами здатна забезпечити досягнення мети навчальної дисципліни «Іноземна (англійська) мова» на І етапі навчання.

М – 63

Підп. до друку ________Формат 84х 1081/32 Папір друк.

Ум.друк.арк. 2,6 Облік.-видав.арк. 3,6 Тираж _____ Замовлення №______

___________________________________________________________________

РВВ ДДФА Дільниця оперативного друку. Св. Держкомітету інформ. політики, телебачення та радіомовлення сер. ДК 2126 від 17.03.2005 р

1 Пункти змісту цілковито співпадають із даними із навчальної програми з дисципліни «Іноземна (англійська) мова», складеної на підставі програми начальної дисципліни затвердженої ректором академії ДДФА у 2012 р.

2 Council of Europe. Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment. - Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

83

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.