Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Pod_sist_metodichka.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
1.76 Mб
Скачать

Питання для самопідготовки і самоконтролю знань

  1. 1.   Еволюція податку на прибуток підприємства.

  2. 2.   Сутність скоригованого доходу.

  3. 3.   Склад валових витрат.

  4. 4.   Особливості нарахування амортизації.

  5. 5.   Ставки податку на прибуток на різни види діяльності.

  6. 6.   Пільги при сплаті податку на прибуток.

  7. 7.   Особливості оподаткування доходів, отриманих за кордоном.

  8. 8.   Заповнення Декларації про прибуток підприємства.

Формулювання основних понять та категорій

Найменування категорії

Формулювання категорії

1. Об’єкт оподаткування

А-діяльність особи, направлена на отримання доходу в грошовій, матеріальній, нематеріальній формах, при цьому безпосередня участь такої особи в організації цієї діяльності є регулярною, постійною, суттєвою

2. Валовий дохід

Б-сума перевищення надходжень, отриманих емітентом від продажу власних акцій, над номінальною вартістю таких акцій

3. Дата виникнення ВД

В-дата оприбуткування платником податку товарів або дата фактичного отримання плат­ником податку результатів діяльності

4. Валові витрати

Г-господарська операція, яка передбачає прове­дення розрахунків за товари (роботи, послуги) у будь-якій формі

5. Господарська діяльність

Д-документ, що є формою податкової звітності з податку на прибуток

6. Дата виникнення ВВ

Е-поступове віднесення витрат з придбання, виготовлення або поліпшення основних фондів, на зменшення скоригованого прибутку платника податку у межах норм амортизаційних відрахувань

7. Амортизація

Є-прибуток, який визначається шляхом змен­шення суми скоригованого валового доходу звітного періоду на суму валових витрат платника податку та суму амортизаційних відрахувань

8. Декларація з податку на прибуток

Ж-загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, мате­ріальній або нематеріальній формах

9. Бартер

З-сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній фор­мах, здійснених як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які закуповуються (виготов­ляються) таким платником податку для їх подаль­шого використання у власній господарській діяльності

10. Емісійний дохід

И-дата зарахування коштів від покупця (замов­ника) на банківській рахунок платника податку в оплату товарів (робіт, послуг), що підлягають продажу

Термінологічний словник

Амортизація – поступове перенесення вартості основних фондів на продукцію, роботи, послуги, що виробляються з їх допомогою.

Валовий дохід – це загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній та нематеріальній формах як на території країни, так і за її межами.

Валові витрати виробництва та обігу – сума будь-яких витрат платника податку в грошовій, матеріальній або нематеріальній фор­мах, здійснених як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які купуються або виготовляються таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.

Скоригований валовий дохід визначається – це валовий дохід звітного періоду зменшений на суму коригувань (акцизний збір, податок на додану вартість).

Література: 1; 3; 14; 18; 38; 39; 54; 60; 62; 65; 67; 69; 80.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]