Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Pod_sist_metodichka.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
1.76 Mб
Скачать

Питання для самопідготовки і самоконтролю знань

1. Охарактеризуйте мету запровадження фіксованого сільськогос­подарського податку

2. Особливості механізму справлення фіксованого сільськогоспо­дарського податку

3. Можливість застосування фіксованого сільськогосподарського податку

4. Відповідальність платників та контроль ДПА за сплатою ФСП.

5. Побудувати структурно-логічну схему обчислення податку.

Термінологічний словник

Оренда землі – господарська операція, яка передбачає надання орендавцем землі у користування іншій юридичній або фізичній особі на певний строк, за цільовим призначенням та за орендну плату.

Плата за землю – плата, яку сплачують до бюджету власники земельних ділянок, земельних паїв та землекористувачі, крім оренда­рів та інвесторів – учасників угоди про розподіл продукції.

Податок фіксований сільськогосподарський – податок, який спла­чують тільки сільськогосподарські товаровиробники.

Література: 1; 3; 14; 18; 38; 39; 48; 45; 50; 57; 74; 75; 78.

Тема 10. Податок з доходів фізичних осіб Методичні поради до вивчення теми

Податок з доходів фізичних осіб – це прямий податок, пропорціональ­ний, запровадження якого пов’язане з наступними чинниками (рис. 11).

Р ис. 11. Причини запровадження податку на доходи фізичних осіб

Необхідність змін при оподаткуванні податком на доходи з фізичних осіб (ПДФО) обумовлена:

 •     його фіскальним значенням. Це підтверджується тим, що частка його прибуткового податку з доходів громадян у доходах Зведеного бюджету зростає;

 •     регулюванням грошових доходів населення та стимулюванням підвищення ефективності його використання;

 •     дискретністю (обмеження по максимальним та мінімальним обсягам) та його прогресивним оподаткуванням;

 •     наявністю великої кількості пільг.

Платниками (ПДФО) є:

 •     фізичні особи – резиденти України, які мають постійне місце проживання в Україні не залежно від фактичного місця проживання або за умов постійного проживання за кордоном за наявності центру життєвих інтересів в Україні;

 •     фізичні особи – громадяни України, у яких неможливо визна­чити резидентський статус, або фізичні особи без громадянства, статус яких визначається нормами міжнародного права;

 •     фізичні особи, у яких неможливо визначити центр життєвих інтересів, або які не мають місця постійного проживання в Україні, але перебувають в Україні не менше 183 діб протягом податкового року;

 •     фізичні особи, зареєстровані в Україна як особи, що здійснюють підприємницьку діяльність або займаються незалежною професійною діяльністю;

 •     фізичні особи – нерезиденти України.

Об’єктом оподаткування є:

 •     загальний місячних оподаткований дохід, який дорівнює сумі нарахованих або виплачених доходів платнику протягом звітного місяця, зменшених на суму внесків до фондів загальнообов’язкового державного страхування та суми податкової соціальної пільги, якщо є право на таку пільгу;

 •     чистий річний оподаткований дохід, який складається з суми загального річного оподаткованого доходу, збільшеного на іноземні доходи, одержані протягом звітного періоду, та зменшеного на суму податкового кредиту звітного податкового року;

 •     загальний оподаткований дохід, нарахований або виплачений на користь платника протягом звітного податкового періоду (доходи, які підлягають остаточному оподаткуванню при їх нарахуванні або виплаті).

Законом України «Про податок з доходів фізичних осіб» перед­бачено надання пільги всім громадянам у вигляді не включення до об’єкта оподаткування окремих видів доходів, а для малозабезпечених верств населення – додатково, шляхом надання податкової соціальної пільги (ПСП).

Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахова­ного на користь платника податку протягом звітного податкового місця як заробітна плата, а також прирівняних до неї виплат, тільки за одним місцем його нарахування. ПСП встановлюється залежно від категорії платників у розмірах 100, 150 та 200 % від п’ятдесяти відсоткової мінімальної заробітної плати та застосовується до нарахо­ваного місячного доходу, якщо його розмір не перевищує суми місяч­ного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округле­ного до найближчих 10 грн.

Платники податку також мають право на зменшення за наслідками звітного податкового року загального річного оподаткованого доходу на суму податкового кредиту.

Податковий кредит – сума або вартість витрат, на які можуть змен­шитися, за наслідками звітного року, загальний річний оподат­кований дохід платника податку – резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у фізичних або юридичних осіб – резидентів (крім витрат на сплату ПДВ та акцизу), а саме сума коштів, сплачених на користь навчальних закладів освіти, відсотки за іпотечним креди­туванням.

При проведенні розрахунку суми податку, яка підлягає повер­ненню, застосовується сума нарахованої заробітної плати (без вираху­вання сум соціальних внесків та податкових пільг).

Кожна особа, чи то громадянин України, іноземець чи фізична особа без громадянства, має право займатися в Україні підприєм­ницькою діяльністю. Існуюча система оподаткування надає можли­вість самостійно обирати спосіб оподаткування доходів, а саме:

 •     за фіксованим розміром сплати податку шляхом придбання патенту;

 •     за спрощеною системою оподаткування шляхом отримання свідоцтва про сплату єдиного податку;

 •     за загальною системою оподаткування.

При цьому фізичних осіб – платників фіксованого податку або єди­ного податку звільнено від сплати податку на доходи фізичних осіб.

Практичне заняття 15. Податок з доходів фізичних осіб

Питання для обговорення (за кожне – 2 бали)

 1. 1.   Сутність оподаткування доходів громадян, економічна необхід­ність та соціальна справедливість його запровадження.

 2. 2.   Склад загального оподаткованого доходу громадян.

 3. 3.   Ставка податку з доходів фізичних осіб.

 4. 4.   Соціальні пільги та податковий кредит.

Тестові завдання (за всі – 2 бали)

1. Хто є платником податку з доходів фізичних осіб:

 1. 1)      громадяни України;

 2. 2)      іноземні громадяни;

 3. 3)      особи без громадянства;

 4. 4)      фізична особа, яка має місце проживання в Україні і отримує як доходи з джерелом їх походження з території України, так й іноземні доходи;

 5. 5)      нерезидент, який отримує доходи з джерелом їх походження з території України.

2. Що є об’єктом оподаткування податку з доходів фізичних осіб?

 1. 1)      сукупний оподатковуваний дохід за календарний рік, одержаний з різних джерел як на території України, так і поза її межами;

 2. 2)      чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом зменшення загального річного оподатковуваного доходу на суму податкового кредиту такого звітного року;

 3. 3)      доходи з джерелом їх походження з України, які підлягають кінцевому оподаткуванню при їх виплаті;

 4. 4)      тільки доходи в грошовій формі;

 5. 5)      доходи як у грошовій, так і в натуральній формі;

 6. 6)      іноземні доходи;

 7. 7)      загальний місячний оподатковуваний дохід.

3. За якою ставкою податку оподатковуються доходи фізичних осіб?

 1. 1)      10 %;

 2. 2)      15 %;

 3. 3)      20 %;

 4. 4)      20 % без врахування пільг.

4. Податковий кредит це:

 1. 1)      одна із податкових пільг, що полягає у перенесенні терміну сплати податку;

 2. 2)      сума, на яку платник податку має право зменшити податкові зобов’язання звітного періоду;

 3. 3)      сума (вартість) витрат, понесених платником податку – рези­дентом у зв’язку з придбанням товарів у резидентів – фізич­них або юридичних осіб протягом звітного року, на суму яких дозволяється зменшення суми його загального річного оподатковуваного доходу.

5. В якому розмірі зараховується податок з доходів фізичних осіб до бюджетів міст районного значення, сіл, селищ?

 1. 1)      100 %;

 2. 2)      75 %;

 3. 3)      25 %;

 4. 4)      50 %.

6. Хто відповідає за нарахування, утримання та сплату (перераху­вання) до бюджету податку з доходів у вигляді заробітної плати?

 1. 1)      роботодавець;

 2. 2)      податковий агент;

 3. 3)      платник податку.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]