Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Частина 2.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
538.62 Кб
Скачать

Львівський національний медичний університет

імені Данила Галицького

Кафедра загальної гігієни з екологією

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до практичних занять і самостійної роботи

з гігієни та екології

для студентів III курсу

медичного факультету

Спеціальності: 7.110101 - “лікувальна справа”

7.110104 - “педіатрія”

7.110105 - “медико - профілактична справа”

Модуль 1. Загальні питання гігієни та екології

Частина 2

Львів-2007

Методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи з гігієни та екології для студентів III курсу медичного факультету за спеціальностями: 7.110101 - “лікувальна справа” , 7.110104 - “педіатрія”, 7.110105 - “медико - профілактична справа”. Частина 1. Модуль 1. Загальні питання гігієни та екології.

Під загальною редакцією зав. кафедри загальної гігієни з екологією, професора В.І. Федоренко.

Підготували: професор В. І. Федоренко, доценти О. Б. Денисюк, І. Г. Мудра, асистенти к.мед.н. Л. М. Кіцула, к.б.н. Л.П.Козак (тема № 24), Н. В. Москвяк (теми № 26,27), Л. М. Скалецька (тема № 23), Я. М. Ямка (тема № 22).

Рецензенти:

Б. М. Штабський, професор кафедри гігієни і профілактичної токсикології з курсом гігієни ФПДО Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.

А.К. Маненко, професор, завідувач курсом гігієни ФПДО кафедри гігієни і профілактичної токсикології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.

Методичні рекомендації схвалено методичною комісією з профілактичної медицини і рекомендовано до друку (протокол №2 від 19 квітня 2007 р.).

Відповідальний за випуск: проректор з навчальної роботи ЛНМУ імені Данила Галицького, професор М. Р. Гжегоцький.

Зміст

Модуль 1. Загальні питання гігієни та екології

Стор.

1.

Вступне заняття. Місце і значення гігієни в системі медичних наук та практичній діяльності лікаря. Методи гігієнічних досліджень. Організація навчально-дослідницької роботи. Структура СЕС. Санітарне законодавство.

8

2.

Гігієнічна оцінка променистої енергії. Методи визначення інтенсивності та профілактичної дози ультрафіолетового (УФ) випромінювання і його використання з метою профілактики захворювань і санації повітряного середовища.

10

3.

Методика визначення та гігієнічна оцінка температури та вологості і їх впливу на теплообмін. Дослідження барометричного тиску.

14

4.

Методика визначення та гігієнічна оцінка природного та штучного освітлення приміщень

18

5.

Методи дослідження та гігієнічна оцінка руху атмосферного повітря. Побудова рози вітрів. Визначення ефективності природної та штучної вентиляції приміщень

22

6.

Методика визначення концентрації СО2 та окиснюваності повітря як показників антропогенного забруднення повітря та вентиляції приміщень. Поняття про повітряний куб, необхідний та фактичний об’єм і кратність вентиляції, їх наукове обґрунтування

26

7.

Гігієнічна оцінка комплексного впливу параметрів мікроклімату на теплообмін людини (кататермометрія, еквівалентно-ефективні, результуючі температури). Методика гігієнічної оцінки кліматопогодних умов на здоров’я людини. Акліматизація. Профілактика метеотропних реакцій

30

8.

Методика санітарного обстеження джерел водопостачання та відбору проб води для бактеріологічного і санітарно-хімічного дослідження. Методика оцінки питної води за результатом лабораторного аналізу проб

33

9.

Методи і засоби очистки, знезараження води при централізованому і децентралізованому водопостачанні

38

10.

Методика гігієнічної оцінки ґрунту за даними санітарного обстеження ділянки та результатами лабораторного аналізу проб. Санітарна очистка населених місць. Загальна схема та споруди для очистки побутових стічних вод

41

11.

Методика розрахунку енерговитрат людини та її потреб у харчових речовинах

46

12.

Оцінка адекватності харчування за меню-розкладкою

50

13.

Методика вивчення та оцінка харчового статусу людини і медичного контролю за забезпеченням організму вітамінами

55

14.

Методика експертної оцінки харчових продуктів і готових страв за результатами їх лабораторного аналізу

58

15.

Теоретичні аспекти та методика профілактики аліментарних та аліментарно – зумовлених захворювань. Гігієнічні основи лікувально – дієтичного та лікувально – профілактичного харчування

65

16.

Методика розслідування випадків харчових отруєнь

73

17.

Методика оцінки стану здоров’я та фізичного розвитку дітей і підлітків

79

18.

М

етодика гігієнічної оцінки устаткування та утримання навчально –виховних установ для дітей і підлітків (дошкільних, шкіл, спеціальних навчальних закладів)

84

19.

Гігієнічне значення складових біосфери (атмосфери, гідросфери, літосфери).(самостійна робота)

88

20.

Основи запобіжного санітарного нагляду. Методика читання будівельних креслень при експертизі проектів. Методика визначення та гігієнічної оцінки коефіцієнта природної освітленості (КПО) за допомогою графіків Данилюка та часу інсоляції приміщень будівель за архітектурно-будівельними кресленнями. (самостійна робота)

93

21.

Загальна методика поточного санітарного нагляду. Методи санітарно-гігієнічного обстеження об’єкта та оформлення акта обстеження чи санітарного опису. (самостійна робота)

95

22.

Ендемічний зоб як гігієнічна проблема, його етіологія, профілактика (продукти моря, йодована сіль).(самостійна робота)

97

23.

Ендемічний флюороз та карієс як гігієнічна проблема, його профілактика (дефторування, фторування води, зубні пасти). (самостійна робота)

99

24.

Методи консервування харчових продуктів, їх гігієнічна характеристика. Харчові добавки, їх гігієнічна характеристика. (самостійна робота)

103

25.

Гігієнічний нагляд за харчуванням різних вікових груп, професій, спортсменів. (самостійна робота)

106

26.

Методи дослідження та оцінка впливу факторів навколишнього середовища на здоров’я дітей і підлітків. Визначення групи здоров’я та фізичного виховання. Гігієнічні основи організації уроків фізвиховання та трудового навчання. (самостійна робота)

109

27.

Методи вивчення вікових психофізіологічних особливостей дітей та підлітків. Гігієнічна оцінка навчально - виховного режиму дітей різних вікових груп. (самостійна робота)

113

28.

Підсумковий модульний контроль 1

118

Тема 15. Теоретичні аспекти та методика профілактики аліментарних та аліментарно – зумовлених захворювань. Гігієнічні основи лікувально – дієтичного та лікувально – профілактичного харчування.

Актуальність теми

Проблема харчування і здоров’я (харчування і хвороба) тісно пов’язані. Аліментарний фактор у розвитку захворювань складає 40% - 50%. Саме раціональне харчування лежить в основі первинної і вторинної аліментарної профілактики багатьох захворювань. Правильно організоване лікувальне харчування є невід’ємною частиною лі­ку­вальних і оздоровчих заходів. Лікувальне харчування спрямоване на віднов­лен­ня порушеного хворобою гомеостазу та функцій основних регулюючих сис­тем організму, що досягається призначенням спеціально складених харчових ра­ціо­нів (дієт), режиму харчування хворим людям з гострими захворюваннями або загостренням хронічних захворювань.

Лікувально-профілактичне харчування є одним із медико-біологічних за­хо­дів профілактики професійних захворювань і зниження неспецифічної зах­во­рю­ва­ності у робітників, котрі працюють зі шкідливими хімічними, фізичними і біо­ло­гіч­ними чинниками.

Превентивне харчування – це раціональне харчування, скореговане з урахуванням чинників ризику неінфекційних захворювань, що враховує наявність у кожної людини властивої їй біохімічної і фізіологічної індивідуальності внаслідок несприятливих впливів навколишнього середовища.

Навчальні цілі

Знати роль харчових речовин у лікувальному та лікувально – профілактичному харчуванні та для профілактики аліментарних та аліментарно – зумовлених захворювань, гігієнічні вимоги до технологій приготування дієтичних страв.

Вміти проводити нутріціологічну профілактику аліментарних та аліментарно - зумовлених захворювань.

Засвоїти основні принципи побудови лікувального (дієтичного) харчування, за­гальну характеристику лікувальних дієт, порядок організації лікувального хар­чу­вання у лікувально-профілактичних закладах.

Вміти визначити мету лікувального харчування, обгрунтувати роль харчових ре­човин у лікувальному харчуванні та його призначення; здійснювати гігіє­ніч­ний контроль за організацією лікувального харчування, дати загальну харак­те­

рис­тику дієт.

Знати роль харчових речовин у процесах метаболізму та детоксикації ксе­но­біотиків, порядок призначення лікувально-профілактичного харчування.

Засвоїти основні принципи побудови, види та загальну характеристику ра­ціо­нів лікувально-профілактичного харчування, методику профілактики аліментарних та аліментарно- зумовлених захворювань.

Вміти обгрунтувати призначення лікувально-профілактичного харчування, оці­нити спеціальні раціони, проводити контроль за організацією і якістю лі­ку­вально-профілактичного харчування на промислових підприємствах.

Базові знання, вміння та навики

Знати фізіологію і біохімію травлення; фізіолого-гігієнічне значення білків, жи­рів, вуглеводів, мінеральних речовин і вітамінів у харчуванні людини; фун­кціїї їжі; принципи раціонального харчування; харчову та біологічну цін­ність про­дуктів тва­ринного (молоко, м’ясо, риба, яйця та їх продукти) і рослинного по­ходження (хлі­бопродукти, зернопродукти, фрукти, овочі); патогенез зах­во­рю­вань, що пот­ре­бують призначення дієтичного (лікувального) харчування (патофізіологія, біохімія, загальна гігієна, пропедевтична терапія).

Знати основні закономірності енергетичного обміну, молекулярні механізми тка­нинного дихання та окисного фосфорилювання, утворення перекисів, ан­ти­о­кис­ні системи, біоантиокислювачі (біохімія); значення у харчуванні основних ну­трієнтів, потреби в енергії і харчових речовинах для різних груп населення, харчову і біологічну цінність харчових продуктів; виробничі шкідливості, виробничі отрути, ме­ханізм їх дії на організм, професійні захворювання, їх профілактика (загальна гі­гієна).

Вміти розробляти заходи профілактики професійних захворювань (загальна гігієна).

Клі­нічні ознаки при білковій, білково-енергетичній недостатності, основних ви­дах вітамінної недостатності та недостатності мікро- та мікроелементів (біохімія, нормальна фізіологія).

Зміст теми

Основні групи захворювань, що прямо або опосередковано пов’язані з харчуванням. Аліментарні та аліментарно залежні захворювання. Білкова, білково-енергетична, вітамінна недостатність, мікроелементози, алі­мен­тарне ожи­ріння. Причини їх виникнення. Профілактика.

Дієтичне харчування як лікувальний фактор. Значення білків, жирів, вуг­ле­во­дів, мінеральних речовин і вітамінів у лікувальному харчуванні. Фарма­ко­ло­гічна дія їжі. Основні принципи побудови лікувального харчування. Номерна і елементна системи дієт. Загальна характеристика дієт. Особливості технології при­­готування дієтичних страв. Організація лікувального (дієтичного) харчуван­ня у лікувально-профілактичних закладах.

Значення лікувально-профілактичного харчування (ЛПХ) у профілактиці про­фесійних захворювань. Основні механізми інтоксикації, метаболізму та де­ток­сикації ксенобіотиків в організмі. Захисна дія їжі. Роль білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мінеральних ре­човин у механізмах детоксикації. Покази для призначення ЛПХ. Основні прин­ципи побудови ЛПХ. Види та раціони ЛПХ. Молоко і пектин в ЛПХ. Гігієнічна характеристика ЛПХ. Гігієнічний контроль за організацією ЛПХ. Законодавчі і нормативні документи, які регламентують порядок організації ЛПХ на про­мис­лових підприємствах. Значення превентивного харчування у профілактиці захворювань неспецифічної природи.

Рекомендована література

Основна:

1. Бардов В.Г., Москаленко В.Ф., Омельчук С.Т., Яворовський О.П. та ін. Гігієна

та екологія . – Вінниця : Нова Книга, 2006. – С.301-310.

2. Даценко І.І., Габович Д.Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з ос­новами

екології. – К.: Здоров’я, 2004. – С.385-397.

3. Азбука харчування. Лікувальне харчування /За ред. Г.І. Столмакової і І.О.

Мартинюка. – Львів: Світ, 1991 – 208 с.

4. Гігієна харчування з основами нутриціології / За ред. В.І. Ципріяна. – К.:

Здоров’я, 1999. – С.143 - 189.

  1. Загальна гігієна. Пропедевтика гігієни / За ред. Є.Г.Гончарука. – К.: Вища школа, 1995.- С. 434-458.

6. Азбука харчування. Профілактичне харчування /За ред. Г.І.Столмакової,

І.О.Мартинюка. – Львів: Світ, 1993. – С.30-43.

7. Ванханен В.Д., Лебедева Е.А. Руководство к практическим занятиям по

гигиене питания. – М.: Медицина, 1987. – С.204.

8. Методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи з загальної

гігієни для студентів медичного факультету. Розділ гігієна харчування/ За ред.

В.І.Федоренко. – Львів, 2005. – 77 с.

Додаткова:

1. Смолянський Б.Л., Абрамова Ж.И. Справочник по лечебному питанию. – С-П.: Гиппократ, 1993. – С.4-33, 78-106, 119-150.

2. Справочник по диетологии/Под ред. М.А. Самсонова, А.А. Покровского. – М.: Медицина, 1992. – С.54-63.

3. Губергриц А.Я., Линевский Ю.В. Лечебное питание. – К.: Вища школа, 1989. – С. 88-106, 114-168.

4. Доценко В.А., Бондарев Г.И., Мартинчик А.Н. Организация лечебно-профилактического питания. – М.: Медицина, 1987. – С.216.

5. Столмакова А.И., Ладанивский Р.И., Киселевич А.Г. Организация лечебно-профилактического питания на промышленных предприятиях.– К.: 1984.– 96 с.

6. Покровский А.А. Метаболические аспекты фармакологии и токсикологии пищи. – М.: Медицина, 1979. – 184 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.