Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
5_Завдання для ндивдуально роботи_МТК 2010.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
117.76 Кб
Скачать

Державна митна служба України

Академія митної служби України

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ПЛАНІВ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

курсантів з дисципліни

«Міжнародні транспортні конвенції»

«Транспортні технології»

Затверджено

науково-методичною радою

Дніпропетровськ

2010

Загальні методичні рекомендації

Індивідуальна та самостійна робота курсанта – основа кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Методологія процесу навчання та, відповідно, оцінювання знань курсанта в кредитно-модульній системі полягає у його переорієнтації із лекційно-інформативної на індивідуально-диференційовану, особистісно-орієнтовану форму навчання та на організацію самоосвіти курсанта.

Лист Міністерства освіти і науки України № 4.1-20/2366 від 04.07.2005 р. „Про основні завдання вищим навчальним закладам на 2005/2006 навчальний рік" орієнтує Академію на зменшення тижневого аудиторного навчального навантаження курсантів і збільшення часу на їх самостійну роботу, підвищення її ефективності завдяки створенню якісно нового організаційного та інформаційного ресурсного забезпечення.

Для реалізації цієї ідеї Академія забезпечує підвищення ролі курсанта як суб'єкта освітньої діяльності через запровадження „Індивідуального навчального плану курсанта", підвищення відповідальності курсанта за результати навчання, самоорганізації власної освіти, участі в науковій, творчій роботі та в управлінні навчально-виховним процесом.

Академія зосереджує увагу на підготовці науково-методичного та навчально-організаційного забезпечення самостійної роботи курсантів. У структурі навчального навантаження курсанта за кредитно-модульною системою індивідуальна робота розглядається як один із основних компонентів навчальної діяльності і займає значну частину навчального навантаження курсанта.

Принципи індивідуальної роботи курсанта. Творча (евристична), наближена до наукового осмислення й узагальнення робота можлива лише як результат організації самостійного навчання з обов'язковою присутністю в ній мети та її досягнення за допомогою ефективних технологічних схем самоосвіти. Крім того, така робота повинна бути індивідуалізованою з урахуванням рівня творчих можливостей курсанта, його навчальних здобутків, інтересів, навчальної активності тощо.

Індивідуальна робота курсанта (студента) є формою організації навчального процесу, яка передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей курсантів через індивідуально-спрямований розвиток їх здібностей, науково-дослідну роботу і творчу діяльність. Індивідуальні заняття проводяться під керівництвом викладача у не аудиторний час за окремим графіком, складеним кафедрою з урахуванням потреб і можливостей курсанта. Організація та проведення індивідуальних занять доручається найбільш кваліфікованим викладачам. Індивідуальні заняття на молодших курсах спрямовуються здебільшого на поглиблення вивчення курсантами окремих навчальних дисциплін, на старших вони мають науково-дослідний характер і передбачають безпосередню участь курсанта у виконанні наукових досліджень та інших творчих завдань.

Індивідуальні заняття з певної навчальної дисципліни проводяться з одним або декількома курсантами за окремим графіком, затвердженим деканом факультету. Контроль за дотриманням графіка покладається на деканат факультету.

До основного виду індивідуальних занять відносяться консультації. Вони можуть бути індивідуальними або груповими і проводитися з метою надання курсантом відповідей на окремі теоретичні чи практичні питання або для пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування. У процесі консультацій допускається діагностичне тестування знань курсантів (як правило, комп'ютерне) для виявлення ступеня засвоєння окремих теоретичних положень, теорій, закономірностей, рівня сформованості практичних умінь і навичок та перевірки ефективності прийомів і методів навчання, що використовуються під час аудиторних занять.

Важливою формою організації навчання є індивідуальні завдання. Вони мають на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які курсанти отримують у процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці (розрахунково-графічні, розрахункові, аналітичні, контрольні роботи, у т. ч. – модульні, реферати, курсові роботи чи проекти).

Індивідуальні завдання виконують курсанти самостійно під керівництвом викладачів. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним курсантом. У тих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть залучатися кілька курсантів, у тому числі курсанти, які навчаються на різних факультетах і спеціальностях.

Дуже продуктивним різновидом індивідуальних занять є індивідуальні навчально-дослідні завдання, які відповідають інноваційним технологіям навчань. Індивідуальні навчально-дослідницькі завдання – це різновид не аудиторної індивідуальної роботи курсанта навчального, навчально-дослідницького чи проектно-конструкторського характеру, яка використовується в процесі вивчення програмного матеріалу навчальної дисципліни.