Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
5k_Metod_vkaz_vki_do_diplomnikh_rob_Zayts_Malyu...doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
09.09.2019
Размер:
316.42 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Академія митної служби України

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДИПЛОМУВАННЯ, ПІДГОТОВКИ, ОФОРМЛЕННЯ

ТА ПРОЦЕДУРИ ЗАХИСТУ

ДИПЛОМНИХ РОБІТ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.03050301 “міжнародна економіка”

ОКР - спеціаліст

(для курсантів (студентів) та викладачів Академії)

Дніпропетровськ

2012

Методичні рекомендації щодо організації дипломування, підготовки оформлення та процедури захисту дипломних робіт зі спеціальності 7.03050301 “Міжнародна економіка” (для курсантів (студентів) та викладачів Академії). – Дніпропетровськ, 2012. – 39 с.

Методичні рекомендації щодо організації дипломування, підготовки, оформлення та процедури захисту дипломних робіт зі спеціальності “Міжнародна економіка” (для курсантів (студентів) та викладачів Академії) складено відповідно до ДСТУ 3008-95: “Документація. Звіти у сфері науки і техніки: структура і правила оформлення”. Вони містять рекомендації щодо порядку виконання дипломної роботи, збирання, систематизації курсантами матеріалу, вихідних джерел інформації, літератури, порядку написання та процедури захисту дипломних робіт.

Автори-укладачі:

доц. каф. міжнародної економіки Зайцев В.Є.,

доц. каф. міжнародної економіки Навроцька Н.А.,

доц. каф. міжнародної економіки Малюта І.А.

Підписано до друку Формат 6084 1/16. Папір офсетний.

Ум. друк. арк. 1,94 Облік.-вид. арк. 1,94 Тираж прим. 10

Замовлення №

Дніпропетровськ: Академія митної служби України (свідоцтво про видавничу діяльність ДК № 10 від 24.02.2000 р.).

49000, М. Дніпропетровськ, вул. Рогальова, 8.

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………..

4

1. ПІДГОТОВКА ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ………

5

1.1. Визначення напряму дослідження……………………………….

5

1.2. Вибір та затвердження теми дипломної роботи………………...

6

2. СТРУКТУРА, ЗМІСТ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ…………………………………………………

8

2.1.Структура дипломної роботи……………………………………..

8

2.2. Вимоги до структурних елементів дипломної роботи………….

8

2.3. Наукове керівництво дипломними роботами……………………

14

2.4. Організація виконання дипломної роботи………………………

14

2.5. Збирання і обробка фактичного матеріалу. Робота з літературою…………………………………………………………….

15

2.6. Проведення досліджень і написання роботи…………………...

16

2.7. Робота над текстом дипломної роботи…………………………………..

16

3. ПІДГОТОВКА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ДО ЗАХИСТУ…………….

18

3.1. Підготовка супровідної документації до дипломної роботи…...

18

3.2. Підготовка дипломних робіт до захисту, що здійснюється на випускаючій кафедрі…………………………………………………..

23

4. ПРОЦЕДУРА ЗАХИСТУ ДИПЛОМНИХ РОБІТ……………………

24

5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ………………….

27

6. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ЗАХИСТУ ДИПЛОМНИХ РОБІТ…...

29

7. ПОРЯДОК ТА ПРАВИЛА ПОВТОРНОГО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ…………………………………………………..

30

8. ПОРЯДОК ЗБЕРІГАННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ……………………

30

ДОДАТКИ…………………………………………………………………

31

ВСТУП

Дипломна робота – це самостійне дослідження, яке виконується курсантом на завершальному етапі фахової підготовки та є однією з форм виявлення теоретичних і практичних знань, уміння самостійно їх застосувати під час вирішення конкретних теоретико-методологічних, організаційно-економічних та виробничих завдань.

Вона є кваліфікаційнім документом, на підставі якого Державна екзаменаційна комісія визначає рівень теоретичної підготовки випускника, його готовність до самостійної роботи за фахом і приймає рішення про присвоєння відповідної кваліфікації.

Як теоретико-прикладне дослідження дипломна робота має містити глибоке теоретичне осмислення актуальної організаційно-управлінської або соціально-економічної проблеми, а також обгрунтований проект практичного її вирішення, виконаний на основі ретельно проведеного аналізу діяльності конкретної організації (бази практики).

Метою написання дипломної роботи є систематизація та поглиблення теоретичних і практичних знань курсантів (студентів) з обраної спеціальності, оволодіння методикою дослідження та експериментування під час вирішення проблем і питань, що розробляються у дипломній роботі, розвиток навичок самостійної роботи, уміння оцінювати реальну ситуацію розвитку економічних процесів, робити аргументовані висновки і обґрунтовувати пропозиції на перспективу.

Працюючи над дипломною роботою, курсант (студент) має засвоїти навички правильної постановки проблеми та обгрунтування її актуальності, формулювання мети і завдань дослідження, побудови логічного плану й оптимальної структури, роботи з літературними джерелами та статистичною інформацією, аналізу та оцінки різних аспектів діяльності організації, обгрунтування власних узагальнень, висновків та пропозицій.

На якість дипломної роботи впливає насамперед вибір завдань і обґрунтування їх вирішення на основі наукових досліджень та узагальнення практики. Найбільш повно ця можливість реалізується на основі зібраного під час переддипломної практики матеріалу діяльності конкретних митних установ, підприємств та суб’єктів господарювання.

Конкретні завдання дипломної роботи залежать від її орієнтації (практична чи науково-дослідна) та об’єкта дослідження. Робота повинна мати переважно практичну орієнтацію, коли головним завданням є пошук та обгрунтування ефективних методів митної діяльності конкретної фірми, підприємства, митної установи.

Окремим курсантам (студентам) за погодженням із науковим керівником і завідувачем кафедри може надаватися право виконувати дипломну роботу науково-дослідної орієнтації. У такому випадку головне завдання полягає в поглибленому вивченні відповідних теоретичних моделей, пошуку шляхів їх адаптації до умов розвитку митної справи та міжнародного бізнесу в Україні, а головним критерієм оцінки є наявність елементів наукової новизни.

Основними завданнями дипломної роботи є:

– вивчення (або поглиблення) та узагальнення теоретико-методологічних засад з обраного напряму дослідження;

– проведення всебічної діагностики ситуації із застосуванням сучасного інструментарію;

– розробка та оцінка альтернативних підходів до вирішення визначених проблем;

– обгрунтування запропонованих рішень з використанням ситуаційного аналізу;

– підготовка доповіді й наочних матеріалів, що передають основний зміст роботи та пропозиції автора, з подальшим її публічним захистом.

Повнота й особливості реалізації цих завдань залежать від напряму дослідження, сфери діяльності об’єкта дослідження та його специфічних рис.

Працюючи над дипломною роботою, необхідно використовувати загальнонаукові методи економічного дослідження (статистичні, економіко-математичні) та інформаційні технології.

Рівень виконання дипломної роботи залежить від уміння викладати думки чітко, стисло, грамотно, літературною мовою в чіткій відповідності реальним фактам, у логічній послідовності, уміння узагальнювати одержані результати досліджень, будувати логічну систему доказів.

У методологічному відношенні дипломна робота має бути продовженням і завершенням окремих попередніх розробок курсанта (студента), виконаних під час підготовки ним курсових робіт, а також проведення науково-дослідних робіт на кафедрі.

Таким чином, дипломна робота ілюструє рівень фахової підготовки спеціаліста і ступінь його готовності до самостійної роботи в умовах ринкової економіки.