Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Laborat praktukum.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
223.23 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Івано-Франківський національний технічний

університет нафти і газу

Кафедра екології

Д.О. Зорін

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ

для студентів спеціальності

Екологія та охорона навколишнього середовища

освітньо-кваліфікаційного рівня 8.070801-магістр

Рекомендовано методичною радою університету

Івано-Франківськ

2010

МВ 02070855 – 2592 – 2010

Зорін Д.О. Інформаційні технології: Лабораторний практикум. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 24 с.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до робочої програми та навчального плану дисципліни «Інформаційні технології».

Містить методичні вказівки для проведення і виконання лабораторних робіт, алфавітний список команд, кнопок, режимів і діалогів MapInfo Professional. Процедури MapInfo описані по кроках. Ілюстрації і описи складені для версії, що працює в середовищі Windows. Кожен компонент документації побудований з урахуванням взаємодії з іншими компонентами.

Призначено для підготовки студентів спеціальності Екологія та охорона навколишнього середовища освітньо-кваліфікаційного рівня 8.070801 – магістр.

Рецензент: завідувач кафедри безпеки життєдіяльності доктор технічних наук, професор Семчук Я.М.

Рекомендовано методичною радою університету

Протокол № 3 від 24.12.2009 р.

© Зорін Д.О., 2010

© ІФНТУНГ, 2010

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………...

4

Лабораторна робота №1. Прив'язка растрових зображень………

5

Лабораторна робота №2. Векторизація карти……………………

7

Лабораторна робота №3. Створення бази даних векторного шару………………………………………………………………….

9

Лабораторна робота № 4. Запити .sql – запити…………………..

11

Лабораторна робота № 5. Створення тематичних карт…………..

14

Перелік посилань на джерела………………………………………

24

3

ВСТУП

Методичні рекомендації для проведення лабораторних робіт складені відповідно до програми вивчення дисциплін «Інформаційні технології» на кафедрі екології, яка впроваджує ГІС-технології в процес навчання.

Пакет MapInfo один з кращих геоінформаційних програм. Ця система була розроблена на початку 90-х років. На сьогоднішній день цей пакет є бестселером на ринку ГІС і лідером комп'ютерної картографії в нашій країні. Система MapInfo є базою даних з картографічним інтерфейсом з вбудованою могутньою мовою запитів SQL, дозволяючи маніпулювати даними на професійному рівні. MapInfo підтримує OLE2 і ODBC і може працювати без втрати функціональності під управлінням Visual Basic, Power Builder, Delphi і т.д. Сумісне використовування MapInfo і середовища розробки Map Basic дає можливість кожному будувати свою, проблемно-орієнтовану ГІС для вирішення конкретних прикладних задач.

У справжню допомогу студентам включені основні положення по обробці і аналізу інформації, що має адресну або просторову прив'язку. Mapinfo розглядається як розвинена система настільної картографії, дозволяюча вирішувати складні задачі географічного аналізу, такі, як створення районів, зв'язок з видаленими базами даних, включення графічних об'єктів в інші додатки, створення тематичних карт, виявлення тенденцій і закономірностей в наявних даних і ін.

4

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

ПРИВ'ЯЗКА РАСТРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ

Мета роботи: закріплення на практиці навиків по реєстрації растрових зображень різних масштабів.

План:

1.1Теоретична частина

1.2 Практичні завдання

1.3 Контрольні питання.

1.1 Теоретична частина

Список піктограм панелі інструментів

Панель команд

Створити нову таблицю

Відміна

Відкрити таблицю

Новий список

Зберігти таблицю

Нова карта, графік, звіт

Друк

Довідка

Вирізати, копіювати, вставляти

Панель операції

Стрілка

Підписи

Вибір у рамці

Дублювання вікна

Збільшити, зменшити

Управління шарами

Задати масштаб

Лінійка

Пересунути карту

Легенда

Інформація по об'єктах

Статистика

5

Панель пенала

Символ

Текст

Лінія

Розбиття на вузли

Полілінія

Додати вузол

Дуга

Стиль символу

Полігон

Стиль лінії

Еліпс

Стиль полігону

Прямокутник

Стиль тексту

Округляючий прямокутник

1.2 Практичні завдання

Завдання 1. Зареєструвати растрове зображення частини карти одної з областей Украйни масштабу 1 : 500 000.

Завдання 2. Зареєструвати растрове зображення карти одного з суб'єктів України.

Завдання 3. Зареєструвати растрове зображення карти одного з материків.

Завдання 4. Прив'язати растрове зображення одного з районів областей України до векторної картографічної основи області по координатах векторної карти (прив'язка до існуючої карти).

1.3 Контрольні питання

▲ Особливості растрового і векторного форматів.

▲ Основні категорії проекцій підтримувані Mapinfo.

▲ Типи растрових форматів.

▲ Особливості і можливість редагування файлів з розширенням *.tab.

6

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2

ВЕКТОРИЗАЦІЯ КАРТИ

Мета роботи: Векторизація карти одного з регіонів або областей України. Вивчення можливостей автотрасування і снеппінга. Закріплення на практиці навиків векторизації.

План:

2.1Теоретична частина

2.2 Практичні завдання

2.3 Контрольні питання.

2.1 Теоретична частина

Словник понять і термінів ГІС MAPINFO

База даних. Будь-який структурований набір даних. Цим терміном в Maplnfo часто позначається окремий файл даних або таблиця Maplnfo.

Базова карта. Звично це найважливіший або растровий шар даної карти. (Як правило, в ролі базових виступають шари даних, що поставляються Maplnfo у вигляді окремих продуктів). Користувачі звичайно "накладають" свої власні дані на базову карту, а також використовують базові карти для геокодування або створення нових шарів.

Базова таблиця. Постійна таблиця, на відміну від таблиць запитів, які є тимчасовими. Базові таблиці можна редагувати і змінювати їх структуру (змінюючи характеристики і порядок колонок, додаючи і видаляючи колонки і графічні об'єкти). Див. Таблиця запиту.

BITMAP растрова карта. Екранне зображення, що є масивом крапок або бітів. Комп'ютерні програми використовують, як правило, або бітові (растрові) файли, або об'єктно-орієнтовані (векторні) файли. Maplnfo може працювати з обома типами файлів.

Буфер. Один з типів аналізу просторової близькості об'єктів, при якому створюється область (зона) заданого розміру навколо вибраних об'єктів карти, форма буфера визначається користувачем за допомогою набору атрибутів. Створений буфер охоплює смугу заданого розміру навколо вибраних об'єктів.

Векторне зображення. Сукупність значень координат, використовуваних для представлення графічних об'єктів.

7

Кожен об'єкт описується набором координат Х і У. Крім того, об'єктами можуть бути зіставлені різні атрибути. Див. Растрове зображення.

Зважене середнє. Середнє значення, при обчисленні якого різні індивідуальні значення беруться з різними коефіцієнтами (вагами).

Вибірка. Набір даних, виділених для перегляду і/або аналізу. Незалежно від того, які вікна відкриті в даний момент, вибірку можна створювати про допомогою команд Вибрати і SQL-запит з меню Запит. У вікнах Списків і Карт об'єкти можна включати у вибірку або видаляти з неї, указуючи на них. У вікнах Карт, крім того, можна використовувати декілька інструментів, що дозволяють вибирати об'єкти на основі просторових характеристик.

Вираз. Пропозиція, що складається з двох частин: I) назв колонок і/або констант (тобто значень даних) і 2) функцій (напр., area) і/або операторів (напр., +, -, >), результатом застосування якого є отримання нового значення на підставі існуючих а базі даних значень. Вирази використовуються в командах Вибрати, SQL-эапрос, Відновити колонку, Виділити умовно і Підписи по колонці.

Обчислювана колонка. Обчислюваними є колонки в таблиці, створеній SQL-зanpocoм, задані виразом. Вони є обчислюваними в тому значенні, що не просто копіюють дані з іншої таблиці, я містять значення деякого виразу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]