Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Laborat prakt ГКЗ1.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
27.11.2019
Размер:
466.43 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Івано-Франківський національний технічний

університет нафти і газу

Кафедра екології

Т.В.Кундельська

ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ

Для студентів напряму підготовки

6.080101 - Геодезія, картографія та землеустрій

Рекомендовано методичною радою університету

Івано-Франківськ

2010

МВ 02070855 – – 2011

Кундельська Т.В. Основи екології: Лабораторний практикум. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. – 44 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни «Основи екології». Розроблений на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для студентів напряму підготовки 6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій».

Рецензент: завідувач кафедри безпеки життєдіяльності

доктор технічних наук, професор Семчук Я.М.

Рекомендовано методичною радою університету

Протокол № 4 від 12.02.2010 р.

© Кундельська Т.В., 2011

© ІФНТУНГ, 2011

ЗМІСТ

ВСТУП …………………………………………………………………………

4

Лабораторна робота № 1. Ознайомлення з лабораторією кафедри екології. Вимоги техніки безпеки в еколабораторії…

5

Лабораторна робота № 2. Методика відбору проб грунтів. Визначення рН грунту …………………………………………..

8

Лабораторна робота № 3. Якість води. Аналіз та визначення органолептичних показників води. Визначення рН води ….

14

Лабораторна робота № 4. Визначення кількості вуглекислого газу у воді ...……...………………………………………………

19

Лабораторна робота № 5. Визначення завантаженості вулиць автотраспортом………………………..…………………………

21

Лабораторна робота № 6. Оцінка рівня забрудненості атмосферного повітря відпрацьованими газами автотранспорту (за конц. СО)………………………………….

25

Лабораторна робота № 7. Визначення екологічно чистої продукції на основі методу біоіндикації (на прикладі продуктів бджільництва)………………………….……………..

29

Лабораторна робота № 8. Розрахунок збитків заподіяних державі внаслідок скиду забруднюючих речовин у водний об’єкт зі зворотними водами, з перевищенням ГДС …..………

34

Перелік рекомендованих джерел…..………………………………

43

ВСТУП

Проведення лабораторних занять з «Основ екології», у межах практикуму, покликане поглибити знання студентів у галузі екології, виробити в них реальне уявлення про значення для екосистем окремих параметрів навколишнього середовища і їх взаємодію між собою. Найкращою передумовою для отримання базових знань з екології є поєднання лабораторних занять з польовими спостереженнями. Наприклад, під час польових маршрутів можна відібрати проби води, ґрунту, повітря тощо, які потім аналізують під час лабораторних занять.

Залежно від можливостей навчального закладу (наявності того чи іншого обладнання, фінансових можливостей) ці дослідження можуть бути спрощеними чи, навпаки, ускладненими. Наприклад, при наявності електронних приладів рН-метрії лабораторні дослідження води можна проводити в польових умовах поблизу водного джерела, в іншому випадку відібрані проби води можуть бути проаналізовані в лабораторних умовах хімічними, колориметричними чи іншими методами (залежно від наявності того чи іншого обладнання і реактивів).

Лабораторні роботи викладені у методичних розробках охоплюють основні змістовні модулі лекційного курсу та закріплюють теоретичні знання з дисципліни «Основи екології».

У методичних вказівках викладено вісім лабораторних робіт, які покликані за результатами безпосередніх досліджень показати зміни параметрів навколишнього середовища, знайомлять студентів з: основами відбору проб ґрунтів, визначенням якісних показників води, визначенням забруднення атмосферного повітря; ознайомлюють з методом біоіндикації та визначенням «екологічно чистого» продукту та т.і.

До кожної лабораторної роботи наведені контрольні запитання, які допоможуть студентам підготуватись до захисту лабораторних робіт.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

Тема: Ознайомлення з лабораторією кафедри екології.

Вимоги техніки безпеки в еколабораторії

Мета: Ознайомити студентів з лабораторією кафедри екології. Вивчити правила з техніки безпеки в еколабораторії.

Обсяг годин: 2 години.

Вихідні матеріали: Інструкція з техніки безпеки роботи в лабораторії.

  1. Основні теоретичні положення

Проведення багатьох хімічних аналізів і досліджень пов’язане з використанням агресивних та небезпечних реактивів (кислоти, луги тощо), тому необхідно постійно знайомити студентів з правилами й методами проведення лабораторних робіт, а самі заняття повинні бути забезпечені засобами безпеки й охорони (витяжними шафами, захисними рукавичками і окулярами); реактиви слід зберігати в сейфі чи металевій шафі, що замикається. Оскільки деякі види занять передбачають тривалий експеримент, то такі заняття необхідно проводити у спеціальному кабінеті (лабораторії).

Працюючи в лабораторії кафедри екології необхідно бути уважним та дотримуватись правил з техніки безпеки, для того щоб уникнути нещасних випадків та аварійних ситуацій. Крім того, необхідно, дотримуватись вимог з охорони праці і пожежної безпеки, що діють в лабораторії кафедри:

 • Кожний студент повинен знати, де знаходяться: електричні вимикачі, крани водопостачання, аптечка, вогнегасник.

 • В лабораторії забороняється вживати продукти харчування, зберігати продукти харчування, не допускаються зайві розмови, заборонено курити.

 • Порядок і чистота на робочому місці є запорукою успішного проведення досліду.

 • Проводити лабораторну роботу можна лише тоді, коли в лабораторії присутні принаймі дві особи і є офіційний дозвіл на роботу.

 • Практичне виконання лабораторної роботи розпочинають після ознайомлення з методичними вказівками.

 • Роботу можна проводити лише зі справними приладами.

 • При зберіганні хімічних реактивів необхідно використовувати тільки стандартний лабораторний посуд. Забороняється зберігати речовини без етикеток.

 • Необережне поводження з кислотами або лугами може призвести до пошкодження очей, шкіри рук і обличчя, слизових оболонок носа, горла і органів дихання. Для захисту очей використовують спеціальні окуляри. Відбирати їдкі і отруйні рідини необхідно скляними трубками з помпою або піпетками.

 • При розведенні концентрованих кислот потрібно вливати кислоту у воду, а не навпаки.

 • Досліди з їдкими, отруйними або леткими речовинами потрібно проводити лише у витяжній шафі.

 • Різні гази і леткі фракції хімічних речовин (ефіри, водень, ацетилен, сірководень, вуглеводень) утворюють з повітрям вибухові суміші. Запалювання цих сумішей може призвести до нещасних випадків. Перед запалюванням таких сполук завжди потрібно проводити пробу на вибуховий газ. Необхідно слідкувати, щоб апаратура і джерело газу були герметичні.

 • Потрібно обережно використовувати такі легкозаймисті речовини, як білий фосфор, лужні метали і деякі дрібнодисперсні метали.

 • Неправильне поводження зі скляним обладнанням може призвести до пошкоджень та порізів. Скляні трубки, палички, термометри необхідно змащувати водою або гліцерином перед встановленням у шланги або корки.

 • Після закінчення роботи необхідно прибрати робоче місце, закрити всі газові і водопровідні крани, вимкнути електроприлади.

 • Під час проведення лабораторної роботи призначається черговий, який слідкує за порядком і чистотою в лабораторії, відповідає за дотримання студентами правил безпеки.

 • В лабораторії необхідно проводити вологе прибирання і періодичну дезінфекцію робочих місць, стерилізацію обладнання, якщо роботи проводились з мікробіологічними препаратами.

 • При виконанні робіт з мікробіологічними препаратами треба слідкувати за чистотою рук, після закінчення роботи руки дезінфікують і миють з милом.

 • Дозволяється користуватись лише своїм робочим місцем і закріпленим за ним обладнанням.

 • Бажано проводити лабораторні роботи у спеціальному одязі – халаті і шапочці, якщо роботи проводяться з мікробіологічними препаратами, такий одяг – обов’язковий.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]