Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка по курсовой_Управление проектами.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
2.1 Mб
Скачать

35

Міністерство освіти і науки України

Приазовський державний технічний університет

Інститут економіки та менеджменту

Економічний факультет

Кафедра економіки підприємств

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи за дисципліною «Управління проектами»

для студентів спеціальностей «Економіка підприємства»

(рівень магістра)

Маріуполь 2009

Розроблено:

к.е.н., доцент Колосок В.М.

_________________

асистент Алістаєва А.В.

_________________

Рецензент:

к.е.н., доцент Толпежніков Р.О.

Затверджено на засіданні кафедри економіки підприємств

«____»_______________200__р. Протокол №

Завідувач кафедри к.е.н., доцент Меліхов А.А.

_________________

Голова науково-методичної комісії,

к.е.н., доцент Таранець Г.П.

_________________

Директор Інститут економіки та менеджменту

к.е.н, доцент Толпежніков Р.О.

_________________

Затверджено на вченій раді ІЕМ

«____»_______________20___р. Протокол №

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи за дисципліною «Управління проектами» для студентів спеціальностей «Економіка підприємства» та «Професійне навчання» / Укл.: В.М. Колосок, А.В. Алістаєва. – Маріуполь: ПДТУ, 2009. – 25 с.

Мета рекомендації до самостійної роботи по вивченню дисципліни «Управління проектами» – самостійне набуття студентами теоретичних основ управління проектами, а також оволодіння і застосування практичних методів управління в даній сфері

Кожна практична робота присвячена окремому модулю та темі. Практичну роботу необхідно виконувати й оформлювати графічно і текстуально на аркушах формату А4 або в зошиті. В курсовій роботі необхідно навести: тему завдання, вихідні дані згідно з варіантом, пояснення, розрахунки, результати, короткий аналіз і висновки, посилання на використану літературу. Необхідно дати відповіді на запитання з кожної теми.

Зміст:

стр.

Перелік, розгорнутий план та методичні рекомендації до вивчення дисципліни

5

Модуль 1. Ідентифікація об’єктів та суб’єктів проектного управління та загальні інструменти організації виконання проекту.

5

Перелік питань для контролю отриманих знань з модуля 1.

6

Модуль 2. Управління та контроль за виконанням проектів. Основи управління змінами проектів.

7

Перелік питань для контролю отриманих знань з модуля 2.

8

Перелік, розгорнутий план та методичні рекомендації до проведення практичних занять.

9

Модуль 1. Ідентифікація об’єктів та суб’єктів проектного управління та загальні інструменти організації виконання проекту.

9

Модуль 2. Управління та контроль за виконанням проектів. Основи управління змінами проектів.

15

Розгорнутий план та методичні рекомендації до виконання курсової роботи.

21

Перелік питань для контролю отриманих знань з дисципліни.

22

Активізація самостійної роботи студентів.

25

Список рекомендованої літератури.

25

Курсова робота виконується студентом індивідуально на підставі знань і практичних навичок та умінь, отриманих при вивченні дисципліни «Управління проектами», з використанням навчально-методичного забезпечення дисципліни [5,6].

Індивідуальним завданням студента на виконання курсової роботи являється наступна інформація до проекту, яка затверджується викладачем:

 1. галузь та вид економічної діяльності проекту;

 2. опис запланованого загального результату проекту;

 3. масштаб проекту;

 4. кінцевий термін отримання загального результату проекту;

 5. перелік етапів/функцій виконання проекту, які підлягають розробці, та ступінь їх деталізації;

 6. наявність та кількість відпусток для виконавців проекту.

Виконання курсової роботи полягає у розробці студентом, на підставі отриманого завдання, відповідних елементів ідентифікації об’єктів та суб’єктів управління проектом, створенні його назви, та розрахунку і опису загальних інструментів організації виконання проекту, відповідно до структури плану курсової роботи. Результатом виконання курсової роботи є оформлена у відповідності до діючих ГОСТ та ДСТУ пояснювальна записка, де студент стисло характеризує отримані розробки та розрахунки. У висновках до курсової роботи студент подає основну інформацію до розробленого проекту у вигляді коротких анотацій до мети проекту, його результатів та завдань, етапів виконання проекту. Оцінювання курсової роботи проводиться на підставі її захисту, у відповідності до критеріїв оцінювання знань студента ВНЗ.

1. Ідентифікація проекту. Формулювання основних цілей проекту.

У даному пункті необхідно ідентифікувати проект, тобто описати та обґрунтувати проект, описати загальні обмеження та надати інформацію про уже виконані аналогічні проекти. Також необхідно проаналізувати альтернативні шляхи реалізації проекту, визначати критерії успішності.

Для обґрунтування проекту необхідно довести, що обраний проект відповідає загальним характеристикам проектів, а саме:

1. направленість на досягнення конкретних цілей, тобто установлена мета;

2. існують часові обмеження проекту, тобто визначена тривалість виконання, із чіткою датою початку і завершення;

3. наявність бюджету;

4. координованість виконання пов’язаних між собою дій проекту;

5. унікальність проекту, тобто виконується щось нове, чого ніколи не робилося раніше, існують особливі вимоги за часом, витратами і якості виконання роботи.

У даному пункті необхідно сформулювати основні цілі проекту. В основних цілях проекту необхідно відобразити бажані і доведені результати, які необхідно досягнути у межах певного строку при заданих умовах реалізації проекту. Основні цілі проекту є основою для всіх проектних рішень і єдиного розуміння цілей проекту всіма його учасниками.

При описанні проекту необхідно звернути увагу на описання зовнішнього та внутрішнього середовища, в якому планується та здійснюється проект, тобто контекст проекту.

Зовнішнє середовище проекту включає наступні фактори:

 • фізичні (місце розташування, клімат, географічні особливості);

 • економічні фактори (внутрішні та міжнародні);

 • культурні, соціальні, політичні, в тому числі підтримка з боку сторонніх організацій;

 • технологічні (можливості та тип змін).

Внутрішнє середовище, в основному, визначається взаємодією між наступними учасниками та зацікавленими сторонами проекту:

 • власник, яким може бути уряд, рада директорів, акціонери, приватна особа;

 • користувач, ринок, покупець, клієнт, чиї потреби та бажання необхідно враховувати та з’ясовувати;

 • головна організація, якою може бути міністерство або корпорація, відповідальна за роботи по проекту;

 • команда з управління проекту, включаючи штатних робітників та консультантів;

 • постачальники, оптові фірми, підрядники, що забезпечують матеріалами та послугами.

У кінці виконання даного пункту, ідентифікацію проекту та формування основних цілей можна представити у наступній формі:

Назва проекту___________________________________________

Замовник (найменування фірми, чи)________________________

Скорочена назва ________________________________________

Критичні терміни________________________________________

1. _____________________________________________________

2. _____________________________________________________

3. _____________________________________________________

Основні цілі проекту: формулювання «іміджу» проекту, опис цільової аудиторії (отримувачів, покупців продукту проекту) ____________________

Обсяги проекту:_____________________________________________

Терміни проекту:____________________________________________

Якість проекту:______________________________________________

Бюджет проекту:_____________________________________________

Особливості (відмінності) продукту проекту ___________________

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.