Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Технол.д.о..doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
29.09.2019
Размер:
644.61 Кб
Скачать

1 Характеристика умов будівництва дорожнього одягу

1.1 Кліматичні умови

Клімат району будівництва помірно-континентальний з спекотним літом та малосніжною, порівняно холодною зимою. Середня температура липня коливається від +20 ºС до +21 ºС, січня: -6 ºС...-5 ºС. Річна кількість опадів 420-470 мм на півночі та 460-500 мм на півдні. Кількість днів з грозою – 29 (найбільше в червні та липні – 16).

Нижче наведена кліматична характеристика району (див. табл.1.1).

Таблиця 1.1 – Кліматична характеристика району будівництва

Умовне

Позна-

чення

Величини по місяцях

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Т, год

8,38

10,12

11,48

13,4

15,16

16,1

15,49

14,3

12,3

10,54

9,1

8,16

tn, град

-5,4

-4,4

0,1

0,7

13,5

16,6

18,4

17,4

13,0

7,4

1,8

-2,8

Hn, см

40

46

14

V, м/с

4,0

4,3

4,2

3,5

3,4

3,0

2,6

2,6

2,8

3,2

4,0

3,8

M

ZO

ZO

NW

ZO

NW

NW

NW

NW

NW

ZO

ZO

ZO

С, мм

40

40

36

49

66

90

93

77

50

52

46

39

N5

1,5

1,4

1,6

2,4

4,0

4,6

5,4

4,6

2,9

2,8

2,7

1,9

hc, см

12

15

7

-

-

-

-

-

-

-

1

5

де Т – середня тривалість дня на 15 число кожного місяця;

tn – середньо-місячна температура повітря;

hn – глибина промерзання грунт;

V – середньомісячна швидкість вітру;

М – переважний напрямок вітру;

С – середня кількість опадів;

N5 – число днів з опадами, що перевищують 5 мм на добу;

hc – середньомісячна висота снігового покриву.

1.2 Гідрологічні та геологічні умови

Поверхня Кіровоградської області є слаборозвинута рівнина, і лежить в південній частині Приднепровській підвищенні (висота у межах області до 200 м), переважно степова

Більша частина території області обробляється. Природна рослинність - ліси, кущі, полезахисні насадження займають приблизно 4 % території області.

В районі будівництва ґрунти звичайні та південні чорноземи, у долинах рік – світло-сірі, середньогумусні, дерново-лугові та піщані

Річки належать до басейнів Дніпра (Тясмін, Цибульник, Інгулец та інші) і Південного Буга. Багато невеликих водосховищ та ставків. У межах області знаходяться частини Дніпродзержинського водосховища та Кременчугського водосховища. Для постачання питної та технічної води промислового району побудован канал.

1.3 Визначення тривалості будівництва шарів дорожнього одягу

Тривалість будівництва кожного шару дорожнього одягу визначається за формою таблиці 1.2. У таблиці 1.2 розрахована тривалість робіт по будівництву шарів дорожнього одягу стосовно до умов Кіровоградської області.

Таблиця 1.2 – Визначення тривалості робіт по будівництву шарів дорожнього одягу

Назва шару

Група робіт

Початок робіт за метеорологічними умовами

Кінець робіт з-за метеорологічних умов

Тривалість будівництва з-за метеорологічних умов

Початок робіт з урахуванням технологічних вимог

Кінець робіт з урахуванням технологічних вимог

Тривалість будівництва, з урахуванням технологічних вимог, Тк

Кількість вихідних і святкових днів, Тв

Кількість днів для ремонту і профілактики машин, Т0

Кількість днів з простоями із-за метеоумов, Тм

Тривалість будівництва, Т, дн.

Тривалість будівництва, Т Тр, змін.

Швидкість потоку в зміну L, м

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Підмощуючий шар з піску

0

6.04.10

23.11.10

30.10.10

15.03.11

210

114

6.04.10

21.09.10

169

55

7

11

96

177,6

150

Шар основи зі щебеня

I

6.04.10

30.10.10

210

11.04.10

26.09.10

169

55

7

11

96

177,6

150

Шар основи з щебеня укріпленого бітумом

III

26.04.10

6.10.10

163

26.04.10

1.10.10

159

49

6

11

93

172,05

155

Асфальтобетонне покриття

II

6.04.10

6.10.10

183

1.05.10

6.10.10

159

52

6

12

89

164,65

165

Довжина захватки приймаємо за швидкістю потоку асфальтобетонного покриття рівним 165 м

2 ВСТАНОВЛЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗТАШУВАННЯ АБЗ

2.1 Аналіз конструкції дорожнього одягу

Конструкція дорожнього одягу складається з п’яти шарів: один підстилаючий шар, два шари основи та двошарове покриття (див. рисунок 2.1). Для підмощуючого шару використовуємо пісок товщиною 42 см, матеріал привозний з кар’єру. Для середнього шару використовуємо місцевий сортирований щебінь 1-2 класу товщиною 24 см. Для верхнього шару основи використовуємо щебінь 1-3 класу, укріплений органічним в’яжучим по способу просочення товщиною 12 см, матеріал місцевий із кар’єра. Двошарове покриття влаштовуємо з щільної дрібнозернистої та грубозернистої асфальтобетонної сумішей типу Б.

дрібнозернистий асфальтобетон

грубозернистий асфальтобетон

щебінь 1-3 класу, укріплений органічним

по способу просочення

сортований щебінь1-2 класу

Пісок

Рисунок 2.1 - Конструкція дорожнього одягу

2.2 Вибір типу асфальтобетонних сумішей

Для виробництва асфальтобетонних сумішей підбираються матеріали, що задовольняють вимогам відповідних ГОСТів при максимальному використанні місцевих матеріалів.

Вибір типу асфальтобетонних сумішей здійснюється з урахуванням категорії дороги та кліматичних умов будівництва згідно до табл 3.1 [1].

Враховуючи категорію дороги (I категорія) та кліматичні умови (середня температура найбільш жаркого місяця 20,1ºС) обираємо щільний асфальтобетон типу А. Склад асфальтобетонної суміші наведена в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 – Склад асфальтобетонних сумішей

Назва сумішей

Типи сумішей

Вид асфальто-бетона

Викорис-тання

Вміст компонентів, %

Щебінь

Пісок

Мінеральний

порошок

Бітум

(від маси мінеральної частини)

Гаряча:

Грубо-зерниста

Б

Пористий

Нижній

шар покриття

70

30

-

5

Дрібно-зерниста

Б

Щільний

Верхній

шар покриття

45

43

12

6

2.3 Визначення кількості необхідних матеріалів та напівфабрикатів.

Відповідно до конструкції дорожнього одягу та категорії дороги, що будується, визначають потребу в необхідних матеріалах та напівфабрикатах за формулою:

, (2.1)

де b – середня ширина шару, м;

h – товщина шару матеріалу в щільному вигляді, м;

L – довжина дороги, м;

- об’ємна маса сухого матеріалу, т/м3;

- коефіцієнт згущення;

- коефіцієнт витрат (1,03-1,05).

Визначаємо кількість матеріалів для двошарового покриття:

Визначаємо кількість матеріалів для шарів основи:

- щебінь 1-3 класу, укріпленого органічними в’яжучими за собом просочення, товщиною 12 см;

- сортирований щебінь 1-2 класу, товщиною 24 см;

Виз-мо кіл-ть матеріалу для підстилаючого шару з піску, товщиною 42 см:

Результати розрахунку заносимо до таблиці 2.2

Таблиця 2.2 – Потреба в матеріалах та напівфабрикатах

Назва

конструктивного

шару

Назва матеріалу

або напівфабрикату

Об’єм-на

маса,

т/м3

Кількість

матеріалу, т.

На 1 км

Для всієї дороги

1

2

3

4

5

6

1

Верхній шар покриття

Асфальтобетон дрібнозернистий – 4 см

2,0

Щебінь45%

----

Пісок 43 %

----

Мінеральний порошок 12 %

----

Бітум 6 %

----

Продовження таблиці 2.2

2

Нижній шар покриття

Асфальтобетон грубозернистий – 4см

1,8

Щебінь 70 %

----

Пісок 30 %

----

Бітум 5 %

----

3

Верхній шар основи

щебінь 1-3 класу, укріплений органічним по способу просочення

1,6

Щебінь 100%

---

Бітум 10%

----

4

Нижній шар основи

Сортирований щебінь 1-2 класу

1,6

5

Підмощуючий шар

Пісок

1,5

2.4 Встановлення місцеположення АБЗ

Вибір місця розташування заводу відбувається, виходячи з наступних вимог: максимальна тривалість доставки асфальтобетонної суміші на трасу не повинна перевищувати однієї години в запобіганні остигання суміші; вартість транспортування матеріалів та напівфабрикатів на завод і готової продукції на трасу повинна бути мінімальною.

Розташування заводів і баз можливе: при станціях залізничної дороги, на які надходять необхідні дорожньо-будівельні матеріали; біля кар’єру щебеню або піску, які можуть бути використані при приготуванні асфальтобетонної суміші; безпосередньо біля траси, що будується, які звичайно розташовані в місцях сполучення щебеня.

Виходячи з вище сказаного намічаємо декілька варіантів розташування АБЗ (див. рисунок 2.2 ) та визначаємо середні дальності возіння матеріалів та напівфабрикатів і максимальний час доставки суміші до місця роботи; для кожного варіанту розраховуємо вартість транспортних витрат по доставці на завод матеріалів, а з заводу – готової продукції; за мінімальною вартістю обираємо оптимальний варіант розташування АБЗ.

Рисунок 2.2 – Визначення оптимального місця розташування АБЗ

2.5 Визначення середньої дальності возіння матеріалів та

напівфабрикатів

Для тих матеріалів, які розвозяться на усю трасу з кар’єрів, заводів, залізничних станцій, середня відстань перевезення визначається за формулою:

, (2.2)

де довжини ділянок дороги, яка будується, що обслуговує даний

кар’єр (завод, залізнична станція), км;

відстань від кар’єру (заводу, залізничної станції) до траси дороги,

яка будується, км.

Визначаємо середню відстань возіння матеріалів (рисунок 2.2):

- за 1-м варіантом: км

- за 2-м варіантом: км

- за 3-м варіантом: км

Оптимальне розташування АБЗ приймаємо за найменшим значенням середньої дальності возіння матеріалів, тобто за другим варіантом.

3 РОЗРАХУНОК ВАРТОСІ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ ВЛАСНИМ

АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Загальна вартість перевезень складається із суми прямих та накладних витрат, визначених згідно з вимогами діючих нормативних документів.

На підставі вихідних даних (табл. 3.1) визначаємо прямі витрати. Які складаються з витрат на енергоносії (бензин та дизельне паливо); мастильні матеріали, амортизаційні відрахування, витрати на знос; відновлення комплектів шин; технічне обслуговування і ремонт та податку на транспорт.

Таблиця 3.1 – Базові лінійні норми витрат палива для автомобілів

загального призначення

Група

Вантажні бортові автомобілі (середньорічне напрацювання 1750 годин)

Шифр машини

270-0095

Грузопід’ємність, т

10

Модель (модифікація автомобіля)

КрАЗ-256Б

Базова лінійна норма , л/100 км

48,0 д

Балансова вартість, т.грн.

44

Кількість ходових шин

10

Середня експлуатаційна швидкість

42

Розрахунок вартості експлуатації вантажного бортового автомобіля виконуємо в табличній формі (табл..3.2)

Таблиця 3.2 – Вартість експлуатації вантажного бортового автомобіля

п/п

Найменування робіт

Од.вим.

Показник

1,2

Паливно-мастильні матеріали

 1. паливо:

лінійна норма витрати пального за ДБН

вартість енергоносія, грн../л

коефіцієнт,що враховує доставку та зберігання

 1. мастильні матеріали:

норматив витрати моторної олії

ціна моторної олії, грн../л

норматив витрати трансмісійної олії, л/100

ціна трансмісійної олії, грн../л

норматив витрати пластичного мастила, кг/100

ціна пластичного мастила, грн../л

0,468

5,25

1

1,8

12

0,15

12,5

0,1

20,84

2,457

11,96

3

Основна заробітна плата:

зарплата машиністів, грн..

норматив витрати праці машиністів, люд-год.

0,69

0,61

0,42

4

Амортизаційні відрахування:

балансова вартість автомобіля

норма амортизаційних відрахувань,%

середньорічне напрацювання автомобіля, год.

52000

10

1750

2,97

5

Витрати на знос і відновлення комплектів шин:

ціна шини, грн..

кількість ходових шин, шт.

норматив пробігу шин, км

коефіцієнт, що враховує умови експлуатації

100

6

90000

0,85

0,008

6

Витрати на ТО і ТР:

частини, що швидко спрацьовують, грн..

витрати на ремонт та технічне обслуговування, грн..

0,8

3,48

4,28

7

Податок на транспорт

0,003

Усього прямих витрат

22,1

Накладні витрати

3,54

8

Загальна вартість перевезень

25,64

Після визначення загальної вартості перевезення будівельного вантажу на 1 т/км визначаємо транспортні витрати по кожному варіанту розташування АБЗ для всієї траси заданою моделлю автомобіля. Результати розрахунку зводимо в таблицю 3.3.

Таблиця 3.3 –Транспортні витрати для оптимального варіанту

місцеположення АБЗ

Матеріал

Вартість 1т, грн.

Відстань

Кількість матеріалу, необхідного для всієї траси,

Загальна вартість, грн.

1

2

3

1

Асфальтобетон

25.64

6,8

44231

7711763,3

2

Щебінь укріплений органічним в’яжучим

14,8

50948,4

19333491,2

3

Щебінь 1-2 класу

14,8

101896,7

30666944,5

4

Пісок

43,5

145945,8

162779188,6

Усього : =220491387,6

4 СКЛАДАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ КАРТ ВИРОБНИЦТВА РОБІТ З

БУДІВНИЦТВА ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ

Від способу виробництва робіт значно залежить продуктивність праці, якість і вартість будівництва.

При проектуванні варіантів будівництва дорожнього одягу необхідно користуватись наступними принципами: застосування передової технології організації робіт; комплексна механізація й автоматизація процесів; організація будівництва поточним методом; забезпечення рівності швидкостей спеціалізованих ланок; максимальна індустріалізація будівництва.

Необхідно розробити два варіанти виробництва робіт по кожному шару дорожнього одягу, використовуючи різні машини як для виконання основних, так і допоміжних операцій. Недовантажені машини рекомендується використовувати на інших роботах комплексного потоку. Розрахунки спеціалізованих загонів зводять у технологічні карти (табл.4.1-4.5).

Розрахунок № 1. Продуктивність автосамоскида КамАЗ-55111:

т.

Розрахунок № 2. Продуктивність автосамоскида ЗИЛ ММЗ 45067:

т.

Розрахунок № 3. Продуктивність КРАЗ 6510

т

Таблиця 4.1 – Технологічна карта для улаштування покриття дорожнього одягу з д/з а/б товшиною 4 см та к/з

а/б товщиною 4 см, на захватку Lзахв=165 м з використанням у якості головної машини

асфальтоукладчик ДС - 181

Технологічні операції

Джерело

даних

Вид

робіт

Склад робіт

Вимір-ник

Машини і механізми

(схема руху)

Об’єм робіт

Норма

часу

Змінна

продуктивність

Кількі-сть

маши-нозмін

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Транспортування допоміжних матеріалів:

- паковок

- брусків

Розрахунок 1

Транспортування матеріалу

Транспортування допоміжних матеріалів

3

Авто- самоскид КамАЗ-55111

13 т

0.021

0.225

187.29

0.0001

0.0012

2

Підготовка узбіч основи, очистка від пила та бруду, установка притискних брусків

ДБН Д.2.2-27-99,

група 53

27-53-1

Улаштування покриття із гарячих а/б сумішей

Очищення оснави

1000м2

Машина поливо-мийна ЕД-226

Місткість

6000л

1237,5

0.53

15094.34

0.08

3

Транспортування гарячої грубозернистої а/б суміші типу Б до міста вкладання самоскидами на відстань 6,8 км

Розрахунок 1

Транспортування матеріалу

Транспортування дрібнозернистого а/б

Авто- самоскид КамАЗ

55118 13т

154.5

187.29

0.82

Продовження таблиці 4.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4

Розподіл гарячої грубозернистої а/б суміші асфальт-тоукладчиком по ширині 7,5 м

товщиною 4 см

ДБН Д.2.2-27-99,

група 53

27-53-1

Улаштування покриття із гарячих а/б сумішей

Укладання асфальт-тобетонної суміші з обрубуванням кра-їв, усунення дефектів, трамбу-вання місць нечос-тупних укочуванню

1000м2

Асфальтоукладчик

ДС-181

1237,5

4.4

1818.18

0.68

5

Ущільнення г/з а/б суміші

середнім котком за 17 проходів по одному сліду;

важким котком за 20 проходів по одному сліду

ДБН Д.2.2-27-99,

група 53

27-53-1

Улаштування покриття із гарячих а/б сумішей

Укочування

1000м2

Коток гладкий ДЗ-63-1

Коток гладкий

ДУ-84 13т

1237,5

1237,5

5.45

15.86

1467.89

504.41

0.84

2.45

6

Обрубка та змазування стиків

ДБН Д.2.2-27-99,

група 53

27-53-1

Улаштування покриття із гарячих а/б сумішей

Вирубування зразків та зарівнювання вирубок

1000м2

Авто гудронатор ДС-142Б міск. 7500л

1237,5

15.05

531.56

2.33

Продовження таблиці 4.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

7

Транспортування допоміжних матеріалів:

- паковок

- брусків

Розрахунок 1

Транспортування матеріалу

Транспортування допоміжних матеріалів

3

Авто- самоскид КамАЗ-55111

13 т

0.021

0.225

187.29

0.0001

0.0012

8

Підготовка узбіч основи, очистка від пила та бруду, установка притискних брусків

ДБН Д.2.2-27-99,

група 53

27-53-1

Улаштування покриття із гарячих а/б сумішей

Очищення оснави

1000м2

Машина поливо-мийна ЕД-226

Місткість

6000л

1237,5

0.53

15094.34

0.08

9

Транспортування гарячої дрібнозернистої а/б суміші типу Б до міста вкладання самоскидами на відстань 6,8 км

Розрахунок 1

Транспортування матеріалу

Транспортування дрібнозернистого а/б

Авто- самоскид КамАЗ

55118 13т

115.83

187.29

0.62

Продовження таблиці 4.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

10

Розподіл гарячої дрібнозернистої а/б суміші асфальтоукладчиком по ширині 7,5 м

товщиною 4 см

ДБН Д.2.2-27-99,

група 53

27-53-6

Улаштування покриття із гарячих а/б сумішей

Укладання асфальтобетонної суміші з обрубуван ням країв, усунення дефектів, трамбу вавння місць недоступних укочуванню

1000м2

Асфальтоукладчик

ДС-181

1237,5

4.4

1818.18

0.68

11

Ущільнення д/з а/б суміші

середнім котком за 17 проходів по одному сліду;

важким котком за 20 проходів по одному сліду

ДБН Д.2.2-27-99,

група 53

27-53-6

Улаштування покриття із гарячих а/б сумішей

Укочування

1000м2

Коток гладкий ДЗ-63-1

Коток гладкий

ДУ-84 13т

1237,5

1237,5

5.45

15.86

1467.89

504.41

0.84

2.45

12

Обрубка та змазування стиків

ДБН Д.2.2-27-99,

група 53

27-53-6

Улаштування покриття із гарячих а/б сумішей

Вирубування зразків та зарівнювання вирубок

1000м2

Авто гудронатор ДС-142Б міск. 7500л

1237,5

15.05

531.56

2.33

Таблиця 4.2 – Технологічна карта для улаштування підмощуючого шару дорожнього одягу з щебеню, укріпленим органічним в’яжучим способом просочення, товщиною 12 см з використанням головної машини автогудронатор ДС-142Б

Технологічні операції

Джерело даних

Вид робіт

Склад робіт

Вимірник

Машини і механізми

(схема руху)

Об’єм робіт

Норма

часу

Змінна

продуктивність

Кількість

машинозмін

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Транспортування допоміжних матеріалів:

Розрахунок 2

Транс

порту

вання

матері

алу

Транспортування допоміжних матеріалів

Атосамоскид ЗИЛ

ММЗ

45067

5,3 т

 • паковок

1 т

0,021

76.36

0.0002

 • брусків

1 м3

0,225

76.36

0.003

2

Улаштування бокових упорів на довжину захватки165 м.

ДБН Д.2.2-27-99, група 49

27-49-6,

27-49-7

Укладання

Улаштування бокових упорів

1000 м2

Авто гудронатор ДС-142Б, міск. 7500 л

1237.5

6.16

1298.7

1.5

3

Підвезення щебеню фракції 40-70 до місця вкладання, автосамоскидами на відстань 6.8 км

Розрахунок№ 1

Транс

порту

вання

матері

алу

Транспортування щебеню

1 т

Атосамоскид КамАЗ 55118

13 т

311.36

216.1

1.44

Продовження таблиці 4.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4

Розподіл по ширині основи щебеню фракції 40-70 автогрейдером

ДБН Д.2.2-27-99, група 49

27-49-6,

27-49-7

Укладання

Розсипання і розрівнювання щебеню

1000 м2

Автогрейдер сер.ДЗ-31-1

1237.5

5,02

1593,63

0.78

5

Ущільнення щебеню фракції 40-70

ДБН Д.2.2-27-99, група 49

27-49-6,

27-49-7

Улаштування основи

Укочування

1000 м2

легким котком за 15проходів по одному сліду;

Коток гладкий ДУ-63-1

8т.

1237.5

2,36

3389,83

0.36

важким котком за 12 проходів по одному сліду.

Коток гладкий ДУ-84,

13т.

1237.5

11,24

711,74

1.74

6

Транспортування рідкого бітуму БНД 90/130 автобітумовозом на відстань 6.8 км.

Розрахунок 1

Транс

порту

вання

матері

алу

Транспортування рідкого бітуму

1 т.

Авто гудронатор ДС-142Б, міск. 7500 л

19.81

31,54

0,9

7

Перший розлів бітуму БНД 90/130 автогудронатором (70% від норми розливу)

ДБН Д.2.2-27-99, група 49

27-49-6,

27-49-7

Просочування щебеневої основи

Розлів в’яжучого

1000 м2

Авто гудронатор ДС-142Б, міск. 7500 л

19.81

6,16

1298,7

0,02

8

Підвезення щебеню фракції 20-40 до місця вкладання, автосамоскидами на відстань 14.8 км.

Розрахунок 1

Транс

порту

вання

матері

алу

Транспортування щебеню

1 т.

Атосамоскид КамАЗ 55118

13 т

311.36

111.62

2.79

Продовження таблиці 4.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9

Розподіл по ширині основи щебеню фракції 20-40 автогрейдером

ДБН Д.2.2-27-99, група 49

27-49-6,

27-49-7

Укладання

Розсипання і розрівнювання щебеню

1000 м2

Автогрейдер ДЗ-31-1

1237.5

5,02

1593,63

10

Ущільнення щебеню фракції 20-40

ДБН Д.2.2-27-99, група 49

27-49-6,

27-49-7

Улаштування основи

Укочування

1000 м2

легким котком за 8 проходів по одному сліду;

Коток гладкий ДУ-63-1

8т.

1237.5

2,36

3389,83

0.37

важким котком за 6 проходів по одному сліду.

Коток гладкий ДУ-84,

13т.

1237.5

11,24

711,74

1.74

11

Транспортування рідкого бітуму БНД 90/130 автобітумовозом на відстань 6.8 км.

Розрахунок № 3

Транс

порту

вання

матері

алу

Транспортування рідкого бітуму

1 т.

Авто гудронатор ДС-142Б, міск. 7500 л

8.49

31,54

0,27

12

Другий розлів бітуму БНД 90/130 автогудронатором (30% від норми розливу)

ДБН Д.2.2-27-99, група 49

27-49-6,

27-49-7

Просочування щебеневої основи

Розлів в’яжучого

1000 м2

Авто гудронатор ДС-142Б, міск. 7500 л

8.49

6,16

1298,17

0,007

Таблиця 4.3 – Технологічна карта для улаштування підмощуючого шару дорожнього одягу з щебеню, укріпленим органічним в’яжучим способом просочення, товщиною 15 см з використанням головної машини автогудронатор ДС-142Б

Технологічні операції

Джерело даних

Вид робіт

Склад робіт

Вимірник

Машини і механізми

(схема руху)

Об’єм робіт

Норма

часу

Змінна

продуктивність

Кількість

машинозмін

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Транспортування допоміжних матеріалів:

Розрахунок 2

Транс

порту

вання

матері

алу

Транспортування допоміжних матеріалів

Атосамоскид ЗИЛ

ММЗ

45067

5,3 т

 • паковок

1 т

0,021

76.36

0.0002

 • брусків

1 м3

0,225

76.36

0.003

2

Улаштування бокових упорів на довжину захватки 165 м.

ДБН Д.2.2-27-99, група 49

27-49-6,

27-49-7

Укладання

Улаштування бокових упорів

1000 м2

Авто гудронатор ДС-142Б, міск. 7500 л

1237.5

6.16

1298.7

1.5

3

Підвезення щебеню фракції 40-70 до місця вкладання, автосамоскидами на відстань 6.8 км

Розрахунок№ 3

Транс

порту

вання

матері

алу

Транспортування щебеню

1 т

Автоса-

москид КрАЗ –

6510

15 т

311.36

98,08

3,98

Продовження таблиці 4.3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4

Розподіл по ширині основи щебеню фракції 40-70 автогрейдером

ДБН Д.2.2-27-99, група 49

27-49-6,

27-49-7

Укладання

Розсипання і розрівнювання щебеню

1000 м2

Автогрейдер сер.ДЗ-31-1

1237.5

5,02

1593,63

0.78

5

Ущільнення щебеню фракції 40-70

ДБН Д.2.2-27-99, група 49

27-49-6,

27-49-7

Улаштування основи

Укочування

1000 м2

легким котком за 15проходів по одному сліду;

Коток гладкий ДУ-63-1

8т.

1237.5

2,36

3389,83

0.36

важким котком за 12 проходів по одному сліду.

Коток гладкий ДУ-84,

13т.

1237.5

11,24

711,74

1.74

6

Транспортування рідкого бітуму БНД 90/130 автобітумовозом на відстань 6.8 км.

Розрахунок № 3

Транс

порту

вання

матері

алу

Транспортування матеріалу

1 т.

Авто бітумовоз ДС-41А

19.81

16,82

1.18

7

Перший розлів бітуму БНД 90/130 автогудронатором (70% від норми розливу)

ДБН Д.2.2-27-99, група 49

27-49-6,

27-49-7

Просочування щебеневої основи

Розлів в’яжучого

1000 м2

Авто гудронатор ДС-142Б, міск. 7500 л

19.81

6,16

1298,7

0,02

8

Підвезення щебеню фракції 20-40 до місця вкладання, автосамоскидами на відстань 6.8 км.

Розрахунок № 2

Транс

порту

вання

матері

алу

Транспортування щебеню

1 т.

Атосамоскид ЗИЛ

ММЗ

45067

5,3 т

12,8

76.36

0,17

Продовження таблиці 4.3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9

Розподіл по ширині основи щебеню фракції 20-40 автогрейдером

ДБН Д.2.2-27-99, група 49

27-49-6,

27-49-7

Укладання

Розсипання і розрівнювання щебеню

1000 м2

Автогрейдер ДЗ-31-1

1237.5

5,02

1593,63

0,77

10

Ущільнення щебеню фракції 20-40

ДБН Д.2.2-27-99, група 49

27-49-6,

27-49-7

Улаштування основи

Укочування

1000 м2

легким котком за 8 проходів по одному сліду;

Коток гладкий ДУ-63-1

8т.

1237.5

2,36

3389,83

0.37

важким котком за 6 проходів по одному сліду.

Коток гладкий ДУ-84,

13т.

1237.5

11,24

711,74

1.74

11

Транспортування рідкого бітуму БНД 90/130 автобітумовозом на відстань 6.8 км.

Розрахунок № 3

Транс

порту

вання

матері

алу

Транспортування рідкого бітуму

1 т.

Авто гудронатор ДС-39Б, міск.4000 л

8.49

21,37

0,4

12

Другий розлів бітуму БНД 90/130 автогудронатором (30% від норми розливу)

ДБН Д.2.2-27-99, група 49

27-49-6,

27-49-7

Просочування щебеневої основи

Розлів в’яжучого

1000 м2

Авто гудронатор ДС-142Б, міск. 7500 л

8.49

6,16

1298,17

0,007

Таблиця 4.4 – Технологічна карта для влаштування піщаного шару на захватку Lзах=165 м

№ п/п

Технологічні операції

Джерело даних

Вид робіт

Склад робіт

Вимірювач

Машини і механізми

Об’єм робіт

Норма часу

Змінна продукти-вність

Кількість машинозмін

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Нарізка корита та планування дна корита перед вкладанням піску автогрейдером за певну кількість кругових проходів

ДБН

Д. 2.2-27-99

Група 14

Н. 27-14-1

Підго- товка земляного полотна

Планування

земляного

полотна

100 м3

Автогрейдер

ДЗ-31-1

519,75

2,43

329,22

1,58

2

Укадка дна корита після виправ-лення поперечного профілю самохідним пневмококом за 2 проходи по одному сліду

ДБН

Д. 2.2-27-99

Група 14

Н. 27-14-1

Підготовка земляного полотна

Підкатка земляного полотна

100 м3

Катки на пнемо-колесному ході

ДУ-31А

519,75

0,82

975,61

0,53

3

Підвезення піску до місця вкладання автосамоскидами

Розрахунок 5

Транспортування матеріалу

Транспортування піску

Атосамоскид КамАЗ 55118

519,75

35,05

14,83

4

Розрівнювання і профілювання піску автогрейдером по всій ширині шару

ДБН

Д. 2.2-27-99

Група 14

Н. 27-14-1

Улаштування підстел. шару з піску

Розрівнювання і профілювання

100 м3

Автогрейдер

ДЗ-31-1

519,75

2,43

329,22

1,58

5

Підвезення води і до зволоження піску поливомійною машиною машиною

Розрахунок

Транспортування матеріалу

Транспортування води

Машина поливомийна

ПМ-130

26

26,15

0,99

6

Ущільнення піщаного шару самохідним пневмокотком при 10 проходах по одному сліду

ДБН

Д. 2.2-27-99

Група 14

Н. 27-14-1

Улаштування підстел. шару з піску

Ущільнення піщаного шару

100 м3

Катки на пнемоколесно-му ходу

ДУ-31А

519,75

0,82

975,61

0,53

Таблиця 4.5 – Технологічна карта для влаштування піщаного шару на захватку Lзах=165 м

№ п/п

Технологічні операції

Джерело даних

Вид робіт

Склад робіт

Вимірювач

Машини і механізми

Об’єм робіт

Норма часу

Змінна продуктивність

Кількість машинозмін

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Нарізка корита та планування дна корита перед вкладанням піску автогрейдером за певну кількість кругових проходів

ДБН

Д. 2.2-27-99

Група 14

Н. 27-14-1

Підго-товка земляного полотна

Планування

земляного

полотна

100 м3

Бульдо-зер

ДЗ-18

519,75

1,8

444,4

1,17

2

Укадка дна корита після випра-влення поперечного профілю самохідним пневмококом за 2 проходи по одному сліду

ДБН

Д. 2.2-27-99

Група 14

Н. 27-14-1

Підготовка земляного полотна

Підкатка земляного полотна

100 м3

Катки на пнемо-колесному ході

ДУ-31А

519,75

0,82

975,61

0,53

3

Підвезення піску до місця вкладання автосамоскидами

Розрахунок

Транспортування матеріалу

Транспортування піску

Атосамоскид КрАЗ 6510

519,75

52,58

9,88

4

Розрівнювання і профілювання піску автогрейдером по всій ширині шару

ДБН

Д. 2.2-27-99

Група 14

Н. 27-14-1

Улаштування підстел. шару з піску

Розрівнювання і профілювання

100 м3

Бульдо-зер

ДЗ-18

519,75

1,8

444,4

1,17

5

Підвезення води і до зволоження піску поливомійною машиною машиною

Розрахунок

Транспортування матеріалу

Транспортування води

Машина поливомийна

ПМ-130

26

26.15

0.99

6

Ущільнення піщаного шару самохідним пневмокотком при 10 проходах по одному сліду

ДБН

Д. 2.2-27-99

Група 14

Н. 27-14-1

Улаштування підстел. шару з піску

Ущільнення піщаного шару

100 м3

Катки на пнемо-колесному ході

ДУ-31А

519,75

0,82

975,61

0,53

5 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ПОРІВНЯННЯ ВАРІАНТІВ ВИРОБНИЦТВА

РОБІТ

Вибір оптимальних складів МДЗ проводимо на основі техніко-економічного порівняння розглянутих варіантів, які розглядалися по шарам з щебеню та піску.

Розрахунки зводимо до таблиці 5.1.

Таблиця 5.1 – Порівняння варіантів виробництва робіт при влаштуванні шару

гравію

Варіант

Марка машини

Кількість

машино-

змін

Кількість

операторів

Розрахункова вартість машино-змін, грн.

Вартість машино-змін по варіантом, грн.

Основні ТЕП

Розрахункове

Прийняте

С,

Вр,

м2

В машино-змін м2

I, %

РК, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Підмощуючий шар з піску

I

Автогрейдер

ДЗ-31-1

3,16

2

2

279.76

559.52

1.3

206.25

206.25

100

81

Пневмокоток ДУ-31А

1,06

2

2

307.04

614.08

53

Атосамоскид КамАЗ 55118

14,8

1

1

201,68

201.68

100

Машина поливо-мийна

ПМ-130

0,99

1

1

230,56

230.56

99

Усього

6

6

1605.8

Продовження таблиці 5.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Шар основи з щебеня укріпленого в’яжучим

I

Атосамоскид ЗИЛ ММЗ 45067

0,0032

1

1

78,52

78.52

2.267

88.39

88.39

32

37.7

Автогудронатор ДС-142 Б

2,7

5

5

249,52

1247.6

5.4

Атосамоскид КамАЗ 55118

4,23

2

2

146,88

293.76

100

Автогрейдер

ДЗ-31-1

1,56

2

2

279,76

559.52

78

Коток гладкий ДУ-63-1

0,72

2

2

134,80

269.6

36

Коток гладкий ДУ-84

3,48

2

2

177,92

355.84

100

Усього

14

14

2804.84

Шар основи з щебеня укріпленого в’яжучим

II

Атосамоскид ЗИЛ ММЗ 45067

0,18

2

2

78,52

78.52

2.73

88.39

88.39

9

68.97

Автогудронатор ДС-142 Б

1,59

3

3

249,52

1247.6

53

Атосамоскид КРАЗ-6510

3,98

1

1

201,68

403.36

100

Автогрейдер

ДЗ-31-1

1,56

2

2

279.76

559.52

78

Коток гладкий ДУ-63-1

0,72

2

2

134,80

269.6

36

Коток гладкий ДУ-84

3,48

2

2

177,92

355.84

100

Автобітумо-віз ДС-41А

1,58

2

2

234.27

468.54

79

Усього

14

14

3382.98

Підмощуючий шар з піску

II

Автогрейдер

ДЗ-31-1

2,34

2

2

279.76

559.52

1.3

206.25

206.25

100

82

Пневмокоток ДУ-31А

1,06

2

2

307.04

614.08

53

Атосамоскид КамАЗ 55118

9,88

1

1

201,68

210.68

100

Машина поливо-мийна

ПМ-130

0,99

1

1

230,56

230.56

99

Усього

6

6

1614.84

Таким чином після розрахунків оптимальним складом МДЗ для лінійних робот, а саме для підмощеного шару є перший варіант, де в якості головної машини використовують автогрейдер ДЗ-31-1 (І варіант), а для шару основи використовують теж автогрейдер ДЗ-31-1 (І варіант).

Згідно цих розрахунків складаємо склад МДЗ (табл. 3.8) для лінійних робіт, а також технологічну схему (дод.1)

Таблиця 5.2 – Склад МДЗ на лінійні роботи

№ п/п

Машини і механізми

Кіль-кість

Обслуговуючий персонал

Фах

Розряд

Кількість чоловік в бригаді

1

2

3

4

5

6

Улаштування шару покриття дорожнього одягу з асфальтобетону

1

Автосамоскид КамАЗ-5511

1

Водій

1

2

Машина поливомийна ЕД-226

1

Машиніст

4

1

3

Автосамоскид

КамАЗ-55118 (10т)

3

Водій

3

4

Асфальтоукладчик

ДС-181

2

Машиніст,

Асфальтобетонщик

6

1-5

2

14

5

Коток гладкий ДУ-63-1 (8т)

2

Машиніст

5

2

6

Коток гладкий

ДУ-84 (13т)

6

Машиніст

5

6

7

Автогудронатор

ДС-142Б

1

Машиніст

5

1

Разом:

30

Улаштування шару основи дорожнього одягу з сортованого щебеню укріпленого в’яжучим

1

Атосамоскид ЗИЛ ММЗ 45067

1

Водій

1

2

Автогудронатор ДС-142 Б

5

Машиніст

5

1

3

Автосамоскид КамАЗ 55118

1

Водій

1

4

Автогрейдер

ДЗ-31-1

2

Машиніст

5

2

5

Коток гладкий ДУ-63-1

2

Машиніст

5

2

6

Коток гладкий ДУ-84

2

Машиніст

5

2

Разом:

9

Улаштування підмощуючого шару дорожнього одягу з піску

1

Автогрейдер

ДЗ-31-1

2

Машиніст

6

2

2

Пневмокоток

ДУ-31А (16т)

2

Машиніст

6

2

3

Автосамоскид

КамАЗ-55118 (10т)

1

Водій

1

4

Автогудронатор

ДС-39А

1

Машиніст

5

1

Разом:

6

6 ДОКЛАДНА РОЗРОБКА ОПТИМАЛЬНОГО СПОСОБУ ВИРОБНИЦТВА

РОБІТ

Наведемо описання технології виробництва робіт по обраним варіантам для кожного шару дорожнього одягу.

Технологія виробництва робіт по підмощуючому шару з бітумоґрунту.

Перед підвезенням готової бітумо-грунтової суміші верхній шар земляного полотна профілюють автогрейдером ДЗ-31-1 за 3 кругові проходи по смузі шириною 7м та укочують самохідним котком на пневмошинах ДУ-31А вагою 16т за 6 проходів по одному сліду. Після цього виконуються розбивочні роботи: по смузі кромок основи забивають колишки через кожні 20м. Підвозять готову бітумо-ґрунтову суміш автосамоскидами КамАЗ-55118 (10т) з розвантаженням на поверхні земляного полотна. Розрівнювання та профілювання суміші виконує автогрейдер ДЗ-31-1 за три кругові проходи по ширині смуги 7м під шаблон. Бітумогрунт ущільнюють самохідним котком на пневмошинах ДУ-31А вагою 16т. Заключною операцією є розлив по поверхні готового шару плівкоутворюючих матеріалів ПМ-100А.

Технологія виробництва робіт по шару основи з сортованого щебеню І-ІІІ класу.

Щебінь фракції 40-70мм для влаштування шару основи привозять з кар’єру автосамоскидами КамАЗ 55111 (13т) на середню відстань 15,79км і розвантажують на поверхні основи. Розподілення та кінцеве планування щебеню проводять бульдозером ДЗ-48. Після цього перевіряють поперечний профіль по шаблону, а рівність поверхні в поздовжньому напрямку – рейкою. Перед ущільненням роблять зволоження щебеню через сопла поливомийною машиною ЕД-226. Ущільнення щебеневої основи виконують в три етапи. Самохідними гладкими катками ДУ-50 вагою 8т за 15 проходів по одному сліду роблять притиснення розсипу ( І етап ), що забезпечує стійке положення щебеню в шарі. Укочування щебеню починають від узбіччя до вісі дороги з перекриттям старої ущільненої смуги. Ознаками кінця укочування є зникнення хвилі перед валиком котка та відсутність осідання щебеню, помітне оком. На ІІ етапі щебінь ущільнюють самохідним гладким котком ДУ-48А вагою 13т за 12 проходів по одному сліду до досягнення необхідної жорсткості шару. Після підвозять щебінь фракції 10-20мм на середню відстань 15,79км автосамоскидами КамАЗ 55111 з розвантаженням на поверхні основи для розклинення. Розрівнюють та планують його автогрейдером легким ДЗ-99-2-2 за чотири кругові проходи по ширині смуги 7м. Після отриманий шар щебеню зволожують поливомийною машиною ЕД-226 та ущільнюють 13 тонним гладким котком ДУ-48А за 10 проходів по одному сліду (ІІІ етап) до виникнення щільної кори у верхній частині шару.

Технологія виробництва робіт по шару покриття з асфальтобетонної суміші.

Перш за все для укладання асфальтобетону необхідно підготовити поверхню, на яку виконується укладка суміші, а саме: підготовка узбіч основи, очистка від пилу та бруду за допомогою поливомийної машини ЕД-226, підвезення необхідних матеріалів бортовими автомобілями, встановлення притискних брусків, обробка поверхні укладання бітумом (гудроном) за допомогою автогудронатора та ін. Після цього транспортують гарячу а/б суміш до місця вкладання автосамоскидами КамАЗ-55118 (10т) на відстань 7,76км з розвантаженням в асфальтоукладчик ДС-181 на гусеничному ходу. Вкладання а/б суміші проводять пошарово. Розподіл асфальтобетонної суміші асфальто-укладчиком виконується по ширині основи 7,0м з обрубкою та змазуванням стиків, які виконують робочі-асфальтобетонщики (7 чоловік на 1 асфальто-укладчик). Вслід за укладанням виконується ущільнення асфальтобетонної суміші середнім котком ДУ-63-1 вагою 8т за 17 проходів по одному сліду та важким котком ДУ-84 вагою 13т за 20 проходів по одному сліду. Після укладання другого шару виконується вирубка для перевірки зразків та заділка вирубок.

7 ЗАХОДИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Техніку безпеки та охорону праці в проекті необхідно розглядати як цілісний комплекс заходів, які вміщують в себе виробничу санітарію та пожежну профілактику.

Рішення повинні бути конкретні і відповідати реальним умовам на відповіднім будівництві. Загальні заходи повинні включати:

 • Заходи по електробезпеці.

 • Заходи по забезпеченню безпечних умов праці в зимовий період.

 • Огороджування та влаштування об'їзду місця ведення робіт.

 • Обов’язкове улаштування тимчасових доріг, які забезпечують безпеку руху транспорту і ведення робіт.

 • Забезпечення стійкості машин на високих насипах, укосах, влаштування заїздів та виїздів насипу.

Щодо виробничної санітарії слід включати необхідні санітарно-побутові умови працівників: наявність вагончиків для відпочинку та душу, забезпечення питною водою, аптечками; забезпечення нешкідливих умов праці в пилястій обстановці: постачання спецодягу, окулярів, респіраторів і поливання об’їзних доріг водою.

Пожежна безпека повинна включати обладнання будівель, машин та механізмів засобами пожежегасіння.

8 КОНТРОЛЬ ЯКОСТИ ВИРОБНИЦТВА РОБІТ

Виробничий контроль здійснюється постійно в процесі виробництва робіт технічним персоналом безпосередньо на місці робіт.

В процесі будівництва ведуть безперервний контроль за всіма елементами дорожнього одягу з асфальтобетонним покриттям, перевіряючи рівність, щільність і чистоту основи.

На АБЗ перевіряють якість кожної партії органічних та мінеральних матеріалів у відповідності до державних стандартів.

В кожнім автомобілі-самоскиді, який прибув на місце укладки, перевіряють температуру суміші термопарами або приладами по оцінки інфракрасного випромінювання. Суміш з підвищеною або занизькою температурою не приймають і повертають на завод. Кожний кілометр збудованого дорожнього одягу підлягає перевірці: якість матеріалів, якість планування поверхні, відповідність фактичних поперечних уклонів проектним шаблонам, товщина шару, якість ущільнення. Рівність і рівномірність опоряджування асфальтобетонної суміші та задану товщину шару з урахуванням ущільнення визначають рейками та шаблонами по рівням упорів. Перевірку рівності в повздовжньому профілі ведуть вслід за котком, відмічаючи крейдою незадовільні місця, які негайно усовують.

В готовому покритті перевіряють: товщину шарів, степінь ущільнення котками та рухом автомобілів, зчеплення шарів між собою та з основою, коефіцієнт зчеплення автомобілю з покриттям.

ВИСНОВКИ

В результаті проведеної роботи були описані та розраховані необхідні параметри для будівництва дорожнього одягу автомобільної дороги ІІ технічної категорії протягом 27 км у Кіровоградській області:

- характеристика умов будівництва дорожнього одягу;

- оптимальний варіант розташування АБЗ;

- техніко-економічний аналіз варіантів виробництва робіт зі складанням технологічних карт та схем з докладним описом виробництва робіт;

- заходи з охорони праці та техніки безпеки;

- контроль якості виробництва робіт.

Даний курсовий проект надає можливість закріпити та поглибити знання з вивчаємого курсу, набути досвіду практичного застосування знань при рішенні конкретних задач за технологією будівництва дорожнього одягу, а також розвити навики техніко-економічного обґрунтування прийнятих рішень.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Навчальний посібник до курсового та дипломного проектування з технології будівництва автомобільних доріг. Розділ „Технологія будівництва дорожнього одягу” (для студентів спеціальності 7.092105) / Укл. Скрипник Т.В., Третьякова Л.М. – Горлівка: АДІ ДонНТУ, 2009. – 138с.

2. Справочник техника-дорожника / под ред. В.К. Некрасова. – М.: Транспорт, 1978. – 427с.

3. Строительство автомобильных дорог/ І и ІІ том, под ред. В.К. Некрасова - М.: Транспорт, 1980. – 416с.

4. ДБН Д.2.7-2000 „Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів”.

5. ДБН Д.2.2-27-99 „Автомобільні дороги” .

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.