Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ І ТЕХНОЛОГІЙ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.09.2019
Размер:
400.38 Кб
Скачать

78

КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ І ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра психології

Спеціальність «Психологія»

Дипломна робота

на тему: «ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ СТУДЕНТІВ-МЕНЕДЖЕРІВ»

Виконав: студент V курсу

групи 9-11 С5Пс (1,0д)

Кручко Юрій

Науковий керівник: к.пед.н. Дубравська Н.М.

Допущено до захисту: "_______" ______________2012 р.

Завідувач кафедри: к.психол.н., доц. Дубравська Н.М.

Житомир - 2012

ЗМІСТ

Стор.

ВСТУП……………………………………………………………………………..3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ……………..………………....6

1.1. Теоретичні аспекти професійної підготовки майбутніх

менеджерів………………………………………………………………………..6

1.2. Особливості мотиваційної сфери майбутніх менеджерів…………..……19

1.3. Особливості мотивації майбутніх менеджерів до професійно орієнтовного навчання …………………………………………………………………....39

Висновки до першого розділу ……….………………………….……………...43

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ………….……………...……………...44

2.1. Опис процедури та методик дослідження мотиваційної сфери студентів-менеджерів…………………………….………………………….……………..44

2.2. Аналіз результатів дослідження мотиваційної сфери особистості……………………………………………………………...……………………47

Висновки до другого розділу ..………………………………………………...53

РОЗДІЛ 3. РОЗВИТОК МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ

МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ....................……………………………………...…54

3.1. Теоретичне обгрунтування психокорекційної роботи з

майбутніми менеджерами ………………………………………………………………54

3.2. Особливості тренінгової роботи з майбутніми менеджерами щодо розвитку мотиваційної сфери……………………………………………………...…….59

Висновки до третього розділу ….……………………………………………...66

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...69

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………..73

ДОДАТКИ …………………………………………………………………………………...77

ВСТУП

Актуальність дослідження.  В умовах докорінної перебудови всіх сторін життя суспільства, утвердження Української держави на міжнародному рівні надзвичайно гостро виступає проблема професіоналізму в  усіх сферах буття: в політиці, економіці, освіті, виробництві і ін. Соціальна та політична нестабільність, економічна криза зумовлюють суттєві зміни традиційних структур як системи підготовки взагалі, так і професійної зокрема. Отже, виникає гостра соціальна потреба в ефективній підготовці нового типу спеціалістів – професійних управлінців з розвинутим економічним і творчим мисленням. Нова система господарювання зацікавлена у формуванні особистості, здатної діяти демократичними методами, реагувати адекватно на критику, об`єктивно оцінювати себе та інших. Саме тому професійно зрілі особистості, які б характеризувалися високими організаторськими, комунікативними, проективними і креативними здібностями, вкрай необхідні в сфері  управління. Цим пояснюється актуальність вивчення досліджуваної проблеми, шляхів, способів соціально-психологічного проектування і організаційно-педагогічного розширення освіти в Україні з відповідним науковим забезпеченням, як професійно-предметним (економіка, менеджмент, маркетинг і ін.), так і психологічним (консультування, моделювання, прогнозування, інноваційні технології навчання).

Аналіз наукової літератури показує, що проблема професійного становлення особистості, висвітлюючись в роботах К.О.Абульханової-Славської, А.Г.Асмолова, М.Й.Боришевського, Л.Ф.Бурлачука, О.І.Власової, А.О.Деркача, В.М.Дюкова, В.П.Казміренка, Л.В.Кондрашової, Л.А.Кияшко, І.А.Кузьміна, С.Д.Максименка, Н.Ю.Максимової, Л.Е.Орбан, Л.В.Сохань, В.О.Татенка, Т.М.Титаренко, А.В.Фурмана, Т.С.Яценко та ін., знаходить своє вирішення у психологічній науці шляхом розкриття концептуальних положень на предмет вузівської підготовки майбутнього спеціаліста (О.В.Киричук, Л.В.Кондрашова, М.Н.Корнєв, Г.В.Марковець, Л.М.Марковець, Г.Й.Юркевич, Л.П.Овсянецька, М.І.Пірен, В.Т.Циба та ін.

В той же час недостатньо розроблено проблему потребово-мотиваційної сфери майбутніх менеджерів. Недостатня теоретична і практична розробка даної проблеми в психологічній науці,  її актуальність на сучасному етапі розвитку суспільства обумовили вибір теми дослідження: “Особливості розвитку мотиваційної сфери студентів-менеджерів”.

        Об`єкт дослідження  –   мотиваційна сфера особистості.

        Предмет дослідження - особливості мотиваційної сфери особистості майбутніх менеджерів.

      Мета дослідження -  виявити психологічні особливості мотиваційної сфери особистості майбутніх менеджерів, а  також шляхи її розвитку.

      Гіпотеза дослідження: психологічні особливості мотиваційної сфери особистості майбутніх менеджерів впливають на задоволеність роботою.

Відповідно до предмета, мети та гіпотези визначено наступні завдання дослідження:

1. Провести теоретичний аналіз сучасного стану розробки проблеми особливостей мотиваційної сфери особистості майбутніх менеджерів.

2. Здійснити емпіричне дослідження особливостей мотиваційної сфери особистості майбутніх менеджерів.

3. Виявити шляхи розвитку мотиваційної сфери особистості майбутніх менеджерів.

Для розв`язання поставлених завдань в роботі використовувалися наступні методи дослідження: виявлення типових способів поведінки людини в конфліктних ситуаціях К. Томаса (адаптована Н. Гришиною); діагностика особистої і групової задоволеності роботою; опитувальник для оцінки мотивації досягнення цілі – успіху за (за . Т. Елерсом); дослідження спрямованості особистості.

Експериментальна база. Дослідження проводилось на базі ЖФ КІБІТ зі студентами 4 курсу спеціальності «Менеджмент» впродовж березня 2012 р.

Теоретичне значення одержаних результатів полягає у розширенні та поглибленні змісту проблеми особливостей потребово-мотиваційної сфери особистості майбутніх менеджерів

      Практичне значення дослідження. Розроблені соціально-психологічна модель корекції мотиваційної сфери особистості майбутніх менеджерів може використовуватись викладачами психолого-педагогічних дисциплін в професійній підготовці фахівців.

       Структура та обсяг дипломної роботи. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Обсяг роботи складає 103 сторінки тексту. На 5 сторінках викладений список використаних джерел (63  найменувань), 26 сторінок  займають 5 додатків.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.