Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Організаційний розділ.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.09.2019
Размер:
192.19 Кб
Скачать

^Організаційний розділ. .Режим робочого дня.

Режим роботи є важливим елементом організації праці підприємства, окре­мих його ланок, а також розподіл робочого дня.

Робочий час - це встановлений законом час, на протязі якого робітники повинні виконувати задану їм роботу.

В проектуючому підприємстві передбачено раціональний режим робочого дня.

Він побудований таким чином, щоб періоди роботи чергувалися з часом для відпочинку і особистих потреб робітника. Режими робочого дня встанов­люються правилами внутрішнього розпорядку підприємства. Зазначено час початку, тривалість та закінчення робочої зміни. В умовах поточної організа­ції роботи організовані перерви на відпочинок, особисті потреби і фізичну гімнастику, які встановлені одночасно для всіх робітників. Передбачено пе­рерву між змінами на прибирання, обслуговування і провітрювання помеш­кання. •

Законодавством України було визначено тривалість зміни - 8 годин, робо­чого тижня - 40 годин.

Змн.

Арк.

докум.

УЖ

підпис

Дата

ККЛП 39 КР. 0.01 пз

Арк.

Т

1.2 Організація управління підприємством.

Організаційна структура управління - це структура, яка визначає необхід­ну кількість управлінського персоналу та розподіл його по підрозділам апа­рату управління; установлює склад цих підрозділів, регламентує адміністра­тивні, функціональні та інформаційні взаємовідносини між працівниками апарату управління та підрозділам; установляє права, обов'язки та відповіда­льність працівників управління; визначає вимоги до професійного рівня пра­цівників.

Оскільки мета організаційної структури полягає в забезпеченні реалізації визначених для організації завдань, то й проектування структури має ґрунтуватися на стратегічних планах організації, тобто за принципом: стратегія визначає структуру. Це означає, що структура організації має бути такою, щоб забезпечити реалізацію її стратегії. Оскільки з перебігом часу стратегії змінюються, то не виключені й відповідні зміни в організаційних структур. В остаточному підсумку організаційну структуру слід оцінювати за її можливостями у справі досягнення мети, яка стоїть перед організацією.

Далі в схемі 1 наводиться організаційна структура управління підприємст­ва

Схема 1 .Організаційна структура підприємства

Кожен із службовців виконує свої функціональні обов'язки,а саме: Директор - здійснює керівництво підприємницько - господарською діяльністю підприємства, виконання планових задач, ритмічний випуск продукції з високою якістю: ефективне використання основних і оборотних фондів. Проводить роботи з вдосконалення організації технологій і техноло­гічних операцій механізації і автоматизації, а також попередження браку, ви­користання резервів.

ККЛП 39 КР. 0.01 ПЗ.

Арк.

ВсймоН

6

Змн.

Арк.

докум.

Підпис

Дата

Бухгалтер - веде поточний бухгалтерський облік, облік витрат на вироб­ництві і розрахунок собівартості продукції, проводить нарахування заробіт­ної плати працюючим, складає зведені бухгалтерські звіти, баланси, аналізує фінансове положення.

Технолог-модельєр - розробляє технологічний маршрут, складає перелік операцій для нової моделі. Відповідає за якість продукції, що залежить від технологічних нормативів. Технолог-модельєр - це людина, яка займається детальною конструкторською розробкою створення асортименту взуття. Він направляє свої фантазії для створення нової продукції, яка задовольняє попит споживачів.

Менеджер-маркетолог - самостійно розпоряджається фінансами фірми, а також долею людей ,щодо їх ділової кар'єри і доходів .На даному підприємс­тві він організовує і планує виробництво рекламує та реалізовує продукцію, управляє колективом на рівні сучасних вимог .Також він зобов'язаний вивча­ти ринок та попит для того, щоб задовольнити потреби споживачів та прине­сти якомога більше прибутку підприємству.

Майстер - координує діяльність робітників, проводить інструктаж з техні­ки безпеки, забезпечує виконання планових завдань, забезпечує підвищення продуктивності праці, організовує виробництво, виконує складні операції ви­сокої якості, виявляє порушення технологічних процесів і усуває їх, в процесі роботи приймає рішення.

Головний економіст - відповідає за організацію планової роботи на під­приємстві. Підпорядковані йому відділи здійснюють контроль за виконанням планових завдань, проводять аналіз діяльності підприємства. У його компе­тенції знаходяться також питання фінансів, організації праці та заробітної плати.

Арк.

ККЛП 39 КР. 0.01 ПЗ.

Змн.

Арк.

докум.

Чїдіті

Дата

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.