Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Органіка

.doc
Скачиваний:
35
Добавлен:
04.02.2016
Размер:
87.55 Кб
Скачать

Питання до модульного контролю 2

1.Вкажіть формулу реагенту і каталізатору, необхідних для синтезу п- хлортолуолу з толуолу.

Хлор + Ферум хлор 3

2.Яка сполука утворюється при нітруванні нітробензолу.

Метадинітробензол

3.Визначте сполуку, яка буде продуктом реакції

C6H5C2H5 + CL2 –FeCl3 мета C6H5C2H4CL+HCL

4.За яким положенням відбудеться SE реакція в молекулі 1- нафталінсульфокислоти.

М-1.3

5.Вкажіть реагент та умови перебігу реакції десульфування п-хлорбензол- сульфокислоти.

H2SO3, t=160 oC

6.Вкажіть формулу основного продукту реакції хлорування етилбензолу при опромінювання.

Ізобензол C6H5 C3H7 + HCl

7.За яким положенням відбувається реакція SE в молекулі п-нітрохлорбензолу.

1,4

8.Визначне сполуку А в схемі реакції

C6H5CH2Cl + HCl

9.Як одержують стирол.

дегідруванням етилбензолу при нагріванні в присутності ZnO

10.Визначте реагенти та умови перебігу реакцій в наступній схемі перетворень

NaOH , 300 oC

11.Визначте сполуку, яка є продуктом реакції нітрування 2-метилнафталіну.

о,п – 2 метилнітронафталін.

12.Визначте сполуку, яка є продуктом реакції ацилування бензолу.

Метилфенілкетон

13.В якому випадку нітрування похідної нафталіну буде відбуватися за положенням 5.

За наявністю замісників I-го роду -OH, CH3, Hal, NH2,

14.Вкажіть положення, в яке вводиться наступний замісник в реакціях SE SE для нітробензолу.

15.За яким положенням відбувається реакція SE в молекулі 1,3 – бензолдисульфокислоти.

Мета

16.Визначте механізм реакції нітрування хлорбензолу.

SE

17.Виберіть сполуку, яка є продуктом реакції хлорування бензолу при опромінювання.

3-циклогексадієн

18.Виберіть сполуку, яка є продуктом реакції алкілування бензолу пропіленом за умов реакції Фріделя-Крафтса.

ізопропілбензол (кумол)

19.Визначте спосіб добування гомологів бензолу

Алкілування бензолу , відновлення кетонів, декарбоксилювання.

20.вкажіть сполуку з узгодженою орієнт

Мета С6H5 (CH3) COOH

ФЕНОЛИ

1.Вкажіть продукт реакції сульфування м-крезолу

С6H5 пол. 1 OH , 3- СН3 , 6- SO3H

2.Визначте кінцевий продукт реакції ацилування фенолу оцтовим ангідридом.

о-гідрокси-метилфенол; п-гідрокси- метилфенол фенолоспирти

C6H5 O-O=CH3

3.Визначте продукт реакції хлорування фенолу.

2,4,6-трихлорфенол

4.Вкажіть продукт реакції сульфування фенолу.

о-фенол- сульфокислота при 25 ; п-фенолсульфокислота при 100

5.Назвіть продукт реакції нітрування фенолу.

Розведена о-нітрофенол та п-нітрофенол ; Концентрований 2,4,6-тринітрофенол (пікринова кислота)

6.Визначте продукт реакції сульфування 1-метоксинафталіну.

7.За яким положенням відбувається реакція SE в молекулі 2-нафтолу.

8.Вкажіть кінцевий продукт реакції бромування фенолу бромною водою.

2,4,6-трибромфенол

9.З якими сполуками буде реагувати фенол

HNO3; NaOH; H2 SO4 конц.; [O] ; HCOOH

10.Назвіть продукт реакції нітрування фенолу розбавленою нітратною кислотою.

о-нітрофенол та п-нітрофенол

11.Яка формула формулу резорцину.

12.Вкажіть кінцевий продукт реакції бромування п-крезолу.

C6H5 (CH3Br)OH

13.Визначте реагенти та умови перебігу реакцій в наступній схемі перетворень

NaOH; H2O

14.Наведіть формулу ароматичного спирту

C6H5 CH2OH

15.Визначте сполуку С в схемі перетворень ізопропілбензол та фенол

16.Вкажіть формулу вихідної речовини А у синтезі фенолу за схемою

кам'яновугільна смола

17.Вкажіть реагент, який використовують для виявлення фенолу.

+ бромна вода

18.Вкажіть формулу сполуки А у схемі перетворення

С6H5 СН3

19.Вкажіть формулу вихідної речовини А у синтезі фенолу за схемою

NaOH (8% водн. р-н) 3000С, 20 Мпа

20.Визначте реагент, який використовують для одержання фенолу з фенілдіазоній хлориду.

+ Н2О.

АМІНИ. АЗОСПОЛУКИ

1.Як можна одержати солі діазонію. первинні ароматичні аміни

Діазоніевой солі звичайно синтезують диазотировании ароматичних амінів:

R-NH2 + 2HCl + NaNO2 \ to R-N2Cl + NaCl + 2H2O

2.Які аміни при взаємодії з нітритною кислотою утворює сіль діазонію.

первинні ароматичні аміни

3.Як одержують азосполуки.

Фенол + амін, діазосполуки + аміни.

4.Виберіть реагент, який використовують для одержання фенолу з відповідної солі діазонію.

5.Виберіть реагент, який використовується для одержання хлорбензолу з відповідної солі діазонію. + H2O

6.Яка з реакцій солі діазонію призводить до утворення п-хлорфенолу.

7.Вкажіть положення, в яке вводиться наступний замісник в реакціях SE для аніліну.

8.Вкажіть продукт реакції азосполучення фенілдіазоній хлориду з фенолом.

9.Вкажіть основний продукт реакції

Бензол [C6H5 N потрійний N] Cl

10.Який амін реагуює з нітритною кислотою з утворенням N-нітрозоаміну.

вторинні ароматичні аміни

11.Яка реакція є якісною на первинну ароматичну аміногрупу.

Взаємодія з нітритною кислотою HNO2

12.Як можна одержати анілін.

Відновлення нітросполук

Нітробензол + 6Н --- (Fe + HCl)--

13.Як можна одержати 4 – гідроксіазобензол.

C6H5 – N2Cl + C6H5 OH  C6H5-NпотрійнийN-С6H5-OH.

14.Вкажіть формулу реагенту, необхідного для синтезу нітробензола з відповідної солі діазонію.

15.Продуктом якої реакції буде азосполука.

16.Які діазо- і азоскладові необхідно застосувати для одержання барвника метилового оранжевого.

17.Вкажіть правильну назву сполуки

хлорид фенілдіазонію ???

18.Вкажіть назву сполуки С у схемі перетворень

19.Який амін дає позитивну ізонітрильну реакцію.

20.За допомогою якої реакції можна розрізнити наступні аміни – п-толуїдин і N-етиланілін.

АРОМАТИЧНІ АЛЬДЕГІДИ, КЕТОНИ, КИСЛОТИ

1.З яким реагентом реакція п-амінобензойної кислоти проходить за аміногрупою.

2.З якими реагентами буде взаємодіяти о-толуїлова кислота.

CH3-CH2 Br, HNO3, PCl5, P2O5, ROH, RNH2

3.Вкажіть продукт реакції нітрування саліцилової кислоти.

4- нітросаліцилова кислота

4.В результаті якої реакції утворюється ацетофенон.

С6Н5 С2Н5 - С6Н5 + (СН3СО2)2 О

5.Вкажіть продукт реакції нітрування п-хлорбензойної кислоти.

3-нітробензойна кислота

6.Вкажіть продукт реакції нітрування бензальдегіду.

М – С6Н4 СОН NO2.

7.З якими з наведених речовин буде взаємодіяти фталева кислота.

t , хлорується, декарбоксилювання.

8.Як добувають бензойну кислоту.

Окисленням толуолу, KMnO4 , декарбоксилювання фталевої к-ти.

9. Як добувають бензофенон.

Розклад бензонату Ca, Бензол , фосген, С6Н6 + СCl4 + NaOH.

10. Як добувають бензальдегід.

Із толуолу, бензгалогенідів

11.З якими речовинами буде взаємодіяти о-хлорбензойна кислота.

НNO3 , NH2, OH.

12. З якими речовинами буде взаємодіяти п-толуїлова кислота.

CH3-CH2 Br, HNO3, PCl5, P2O5, ROH, RNH2

13.Вкажіть положення, в яке вводиться наступний замісник в реакціях SE для п-амінобензойної кислоти.

14.Як можна одержати бензойну кислоту.

Гідроліз, р-я Канццаро, Гриньяра, Окиснення

15.З якими реагентами буде взаємодіяти ацетофенон.

NH2OH, KOH J2

16.Вкажіть формулу реагенту та умови перебігу реакції декарбоксилування бензойної кислоти.

17.Визначте сполуку, яка є продуктом реакції ацилування бензолу.

етилфенілкентон

18.Яка формула відповідає ацетилсаліциловій кислоті.

С6Н5 пол 1 С (= О)-(ОН) 2 - O – CH3

19.З яким реагентами буде взаємодіяти саліцилова кислота за карбоксильною групою.

C6H5 OH C6H5 NH2

20.Визначне сполуку А та реагент в схемі реакції

Бензол CO + HCl, CuCl2 ----луг, повітря-

ВУГЛЕВОДИ

1.Який дисахарид при гідролізі утворює глюкозу та фруктозу.

сахароза

2.Яка сполука відноситься до невідновних дисахаридів

Сахароза

3.Що утворюється при взаємодії целюлози з надлишком оцтового ангідриду в присутності H2SO4 (каталізатор).

(C6H7O2(OCOCH3)3)n + 3nH2O

4.Виберіть реагенти, які здатні окиснювати альдози.

Ag2O

5.Вкажіть вуглеводи, які вступають в реакцію з реактивом Толленса.

Глюкоза

6.З якими реагентами взаємодіє сахароза.

+H2O +Сu(OH) 2 окиснення

7.Вкажіть реагент, який окиснює фруктозу.

Ag2O

8.Який дисахарид гідролізує з утворенням глюкози та галактози.

полісахарид

9.В які реакції вступають моносахариди в циклічних формах.

10.Назвіть кінцевий продукт гідролізу целюлози.

глюкоза

11.З якими реагентами вступає в реакції α-мальтоза.

Водою

12.Який дисахарид може утворитися при гідролізі крохмалю.

Декстрини Мальтоза Глюкоза

13.Яка сполука належать до полісахаридів.

Крохмаль, Целюлоза, хітину, декстрини.

14.Визначте, яка сполука належать до дисахаридів.

Сахароза, мальтоза, трагалоза, целобіза

15.Яка назва відповідає моносахариду

Глюкоза -H =O

C

H-OH

OH-H

H-OH

H-OH

CH2OH

16.Виберіть реагенти, які здатні окиснити глюкозу.

Cu(OH)2 ; Ag2O; бромна вода.

17.Які моносахариди утворюються при гідролізі лактози.

глюкоза

18.Яка назва відповідає моносахариду

-H =O

C D - галактоза

H-OH

OH-H

ОH-H

H-OH

CH2OH

19.Яка назва відповідає моносахариду

СН2ОН

C = О Фруктоза

ОH-Н

H-ОH

H-ОH

CH2OH

ГЕТЕРОЦИКЛІЧНІ СПОЛУКИ

1.Яка сполука застосовується для ацилювання оксолу

(СH3CO)2O, SnCl4 .

2.Яка сполука утворюється при нітруванні піролу

3.Яка сполука виявляє ацидофобні властивості.

4.Яка сполука утворюється при сульфуванні піридину

3- Піридинсульфонова кислота.

5.Похідні якої гетероциклічної сполуки утворюються в результаті циклізації

6.Похідні якої гетероциклічної сполуки утворюються в результаті циклізації

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.