Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПОЛІТОЛОГІЯ 076.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.09.2019
Размер:
1.01 Mб
Скачать

076

УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ

Кафедра філософії та соціальних дисциплін

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

дисципліни

«ПОЛІТОЛОГІЯ»

Для студентів всіх напрямів підготовки

бакалавр

Київ - 2009

Підготовлено: кандидатом філософських наук, заступником завідувача кафедри філософії і соціальних дисциплін Пивоваром В. Я.

Затверджено на засіданні кафедри філософії і соціальних дисциплін

(Протокол №1 від 28.08.2009 р.)

Схвалено Вченою радою Університету сучасних знань.

Пивовар В. Я. Навчальна програма дисципліни «Політологія» (для бакалаврів). – К.: УСЗ, 2009. – 23 с.

Навчальна програма рекомендується студентам з усіх напрямів і спеціальностей для вивчення дисципліни «Політологія». Вона складається зі змісту, пояснювальної записки, тематичного плану, змісту програми курсу, тематики семінарських занять, вказівок до виконання контрольної роботи, тематики контрольних робіт, питань для самоконтролю і рекомендованої літератури.

Пояснювальна записка

Відомо, що політика чинить величезний вплив на життя держав, народів, націй. Тож, політичні знання необхідні кожній людині, незважаючи на її професію, інакше вона не зможе стати повноцінною особистістю, суб'єктом, що приймає відповідальні рішення, які торкаються як її приватного життя, так і життя інших людей та держави. Однак, здатність приймати раціональні політичні рішення формується в ході систематичного набуття знань та досвіду, і саме на отримання, набуття таких знань і орієнтовано викладання політології як обов'язкової навчальної дисципліни.

Мета курсу - навчити студента аналізувати сучасні політичні події, самостійно виявляти нові моменти в політичному розвитку суспільства, світу й враховувати закордонний досвід політичних систем сучасних країн при формуванні політичної системи України та особистої політичної позиції.

Зміст дисципліни реалізується опануванням трьох блоків: теоретичного, практичного та блоку самостійної роботи. Теоретичний блок містить основні проблеми політичної теорії, її принципи, категорії, суттєві ознаки і характерне тик й. У ньому розкриваються теоретичні та практичні проблеми сучасного політичного життя України, формування її політичної системи, розвитку демократії, правової держави, громадянського суспільства.

Під час практичної та самостійної роботи відпрацьовуються конкретні вміння і навички аналізу й узагальнення сучасних політичних процесів, готуються й захищаються проблемні реферати, виконуються контрольні завдання.

До кожної теми додається план лекцій, плани семінарських занять, а також: запитання для самостійної роботи студентів та рекомендована література.

Вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни

Студенти повинні знати:

  • об’єкт, предмет та метод політичної науки, її понятійно-категоріальний апарат;

  • провідні політичні школи, напрямки, концепції та доктрини; новітні розробки та дослідження політичної науки; сутність влади, політичного процесу та політичного життя, держави, політико-владних відносин, суб'єкти та об'єкти політики; права людини та громадянина, вміти орієнтуватися у проблемах цілей та засобів у політиці;

  • роль та значення політичних систем і політичних режимів у житті держави, місце та функції громадянського суспільства; сутність політичних виборів, принципи та процедури їх здійснення;

  • процеси міжнародного політичного життя, геополітичну обстановку, місце, роль і статус України у сучасному політичному світі;

Студенти повинні вміти:

  • аналізувати закономірності функціонування та розвитку політичних систем;

  • аналізувати програмні документи політичних партій та громадських організацій;

  • аналізувати сутність, закономірності, випадковості та перспективи розвитку політичних подій, явиш, політичної свідомості та політичної культури; володіти навичками політичної культури;

  • застосовувати набуті знання в своїй професійній ти громадсько - політичній діяльності.

Тематичний план дисципліни «політологія»

теми

Назва змістових модулів та тем

Змістовний модуль 1

Політологія як наука. Політика як суспільне явище.

Історія політичних вчень. Держава. Влада. Політичні режими

Тема 1

Політологія як наука

Тема 2

Становлення та розвиток світової політичної думки

Тема 3

Влада як соціальний феномен

Тема 4

Політична система суспільства

Тема 5

Держава як провідний інститут політично системи

Тема 6

Правова та соціальна держава. Громадянське суспільство

Тема 7

Політичні режими: типологія та загальна характеристика

Змістовий модуль 2

Демократія. Політичні партії. Політичні вибори.

Громадянин в системі політичних відносин.

Політична свідомість. Політична ідеологія. Політична культура

Тема 8

Демократія як форма та спосіб організації суспільно-політичного життя

Тема 9

Політичні партії та громадсько-політичні організації у сучасному світі

Тема 10

Політичні вибори

Тема 11

Політична соціалізація особи

Тема 12

Політична еліта і політичне лідерство у політичному процесі

Тема 13

Політична культура та політична

Тема 14

Політична ідеологія

Разом годин - 81

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ

дисципліни

«ПОЛІТОЛОГІЯ»

Змістовний модуль 1

Політологія як наука. Політика як суспільне явище.

Історія політичних вчень. Держава. Влада. Політичні режими

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.