Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ для заочников.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
15.09.2019
Размер:
252.42 Кб
Скачать

12

Метод цепних подстановокМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра обліку і аудиту

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання

з дисципліни “Економічний аналіз” для студентів 3 курсу

напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»

галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»

факультету економіки

ХЕРСОН- 2011

Методичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з дисципліни “Економічний аналіз”.

Укладач: Т.А.Пінчук, кількість сторінок - 20.

Рецензент: О.А.Сарапіна – к.е.н. , професор кафедри обліку і аудиту.

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри обліку і аудиту

Протокол № __ від ________________ р.

Зав.кафедри _______________В.Є.Труш

Відповідальний за випуск:

завідувач кафедри обліку і аудиту ХНТУ, професор В.Є. Труш

ВСТУП

Сучасний етап розвитку економіки України вимагає від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання та управління.

Економічний аналіз – це система спеціальних знань для дослідження зміни та розвитку економічних явищ і процесів у їх взаємозв’язку та взаємозумовленості, з метою забезпечення цільового управління ними. За його допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, обґрунтовуються внутрішньовиробничі плани та управлінські рішення, здійснюється контроль за виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його структурних підрозділів.

Головна мета вивчення дисципліни: засвоєння знань щодо системного оцінювання діяльності підприємств, виявлення внутрішніх резервів раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Основні завдання дисципліни: вивчення сучасних методик економічного аналізу, застосування математичних та статистичних прийомів і методів.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • основні організаційні питання економічного аналізу: його суть та задачі, систему показників, інформаційне забезпечення, класифікацію методів;

 • основні методологічні питання економічного аналізу: методику факторного аналізу і підрахунку резервів різними аналітичними способами і прийомами;

 • методику комплексного аналізу важливих показників діяльності підприємства з урахуванням змін у законодавстві та науковій практиці.

Студенти повинні вміти:

 • глибоко розуміти суттєвість економічних явищ і процесів;

 • визначати їх взаємозв’язок і взаємозалежність;

 • оцінювати результати діяльності, використовуючи різноманітні способи аналітичного дослідження;

 • систематизувати і моделювати факторні і результативні показники;

 • визначати вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на результативні показники;

 • виявляти резерви підвищення ефективності виробництва;

 • розробляти заходи щодо мобілізації визначених внутрішньогосподарських резервів.

Економічний аналіз основується на теорії пізнання і діалектики. Ця дисципліна синтезує раніше одержані знання з таких дисциплін як: "Вища математика", "Статистика", "Економіка підприємств", "Макроекономіка", "Мікроекономіка", "Бухгалтерський облік", "Фінансування" та інших спеціальних дисциплін.

В даних Методичних вказівках наведені: програма курсу, методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи, теоретичні питання та індивідуальні навчальні завдання за варінтами.

Для вивчення дисципліни і виконання контрольної роботи студентам заочної форми навчання рекомендується наступний порядок роботи:

 • прочитати програму дисципліни;

 • вивчити конспект лекцій і відповідні темам глави (параграфи) підручників, що рекомендуються;

 • застосувати отримані знання при виконанні свого варіанту контрольної роботи.

Якщо в процесі самостійного опрацювання матеріалу і виконання контрольної роботи виникнуть труднощі – студент не розуміє окремі питання тем курсу, не може вирішити задачу, варто звернутися за консультацією до викладача.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.