Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЗМІСТ 3.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
148.84 Кб
Скачать

Загальна характеристика роботи

Темою роботи є «Комунікативні та соціолінгвістичні аспекти домінантності в німецькомовному політичному дискурсі».

Об’єктом дослідження для даної роботи є мовні засоби вираження категорії домінантності в політичних промовах німецьких канцлерів.

Предметом дослідження в роботі є прагматичні та семантичні особливості домінантності .

Головна мета даного дослідження полягає у встановленні комунікативно-функціональних особливостей мовного вираження соціолінгвістичної категорії домінантності в політичному дискурсі.

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких конкретних завдань:

 • проаналізувати проблеми виникнення та становлення політичного

дискурсу;

 • розкрити поняття домінантності;

 • диференціювати поняття влади та домінантності, прослідкувавши їх

взаємодії;

 • охарактеризувати типи дискурсивної домінантності;

 • описати лінгвістичні механізми реалізації риторичної домінантності;

 • проаналізувати когнітивні схеми аргументативного діалогу;

 • розкрити конверсаційну характеристику проявів інтеракціональної

домінантності;

 • проаналізувати урядові заяви та політичні виступи канцлерів Німеччини і

виявити спільні комунікативні стратегії;

В даній роботі нами було використано такі методи теорії комунікації:

 • семантико-синтаксичний;

 • стилістичний;

 • елементи кількісного аналізу.

Дослідження проводилось на матеріалі політичних промов федеральних канцлерів Німеччини: К.Аденауера, В.Брандта, Г.Коля, Г.Шрьодера і А.Меркель за період 1949-1962, 1969-1974, 1982-1998, 1998-2004 років, узятих з веб-сайтів freenet.de, welt.de, zeit.de, focus.de, www.das-parlament.de, а також газети «Der Spiegel».

Наукова новизна роботи полягає в комплексному аналізі категорії домінантності в руслі функціонального підходу, яка охоплює як прагматичний, так і когнітивний напрями дослідження одиниць мови і мовлення. Категорія домінантності вперше розглядається в усій сукупності її семантичних, прагматичних, логічних та комунікативних аспектів на матеріалі політичних промов німецьких канцлерів.

Апробація роботи проходила на конференціях кафедри німецької філології Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника

Структура роботи: робота складається із вступу, двох розділів з висновками до кожного з них, загальних висновків, а також списку використаної літератури.

У вступі обґрунтовується актуальність обраної проблематики, визначаються об’єкт та предмет дослідження, визначаються мета і завдання роботи, характеризується фактичний матеріал і методи дослідження.

У першому розділі «Домінантність як основа політичного дискурсу» висвітлено основні теоретичні положення стосовно політичного дискурсу як неминучої єдності аргументації, переконування та спонукання; обґрунтовано диференційований підхід до трактування домінантності як соціолінгвістичної категорії, що аналізується, та влади як культурно-соціального концепту, що складає основу критичного аналізу дискурсу; запропоновано робочі визначення цих та інших робочих понять дослідження; визначено два типи дискурсивної домінантності (інтеракціональна і риторична) та детерміновані ними основні напрями дослідження.

У другому розділі «Особливості дискурсу передвиборчої політичної боротьби» проаналізовано конверсаційні особливості проявів інтеракціональної домінантності у діалогічній взаємодії передвиборчих дебатів. Здійснено детальне вивчення особливостей дискурсу передвиборчої політичної боротьби як системи важливих контекстуальних обмежень на мовленнєві дії та інтерпретаційні процеси учасників комунікації; у зв’язку з цим визначено когнітивні інтеракціональні моделі, що є набором поведінкових правил для представлення стереотипної ситуації комунікативного процесу політичних дебатів та які формують динаміку домінантності. Також аналізуються прагма-семантичні особливості риторичної домінантності в політичному дискурсі. Визначаються та досліджуються лінгвістичні механізми аргументації, що уможливлюють досягнення мовцями не лише певних комунікативних цілей, а й політичних амбіцій, які спрямовані на встановлення риторичної домінантності.

У загальних висновках підводяться підсумки проведеного дослідження й окреслюється перспективи подальших наукових розробок у сфері вивчення комунікативних та соціолінгвістичних особливостей феноменів влади і домінантності, а також лінгвістичних засобів їх вираження й реалізації.

РОЗДІЛ І. Домінантність як основа політичного дискурсу

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.