Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
тема 6 бюджнт і бюджетна система.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
274.94 Кб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. Визначте сутність поняття "видатки державного бюдже­ту". Які економічні відносини виражають видатки?

 2. Охарактеризуйте систему видатків бюджету.

 3. У чому полягає суть функціональної класифікації ви­датків бюджету?

 4. Охарактеризуйте економічну класифікацію видатків, її призначення.

 5. Дайте визначення відомчої та програмної класифікації! видатків.

 6. Які принципи покладено в основу розподілу видатків між бюджетами?

 7. Який склад соціальних видатків бюджету.

 8. Охарактеризуйте форми бюджетного фінансування.

 9. Які є види кошторисів?

 10. Які показники характеризують стан бюджету як фінансового плану?

 11. Визначте основні види податкових надходжень.

 12. Назвіть основні види неподаткових надходжень

Семінарське заняття

Тема: Бюджет як основний фінансовий план держави.

Студент повинен знати: функції бюджету, порядок складання бюджету.

Студент повинен вміти: характеризувати бюджетний процес.

План

 1. Сутність, значення та функції державного бюджету.

 2. Бюджетний устрій та бюджетна система України..

 3. Бюджетний процес.

 4. Доходи і видатки держбюджету. Бюджетна класифікація.

 5. Розпорядники бюджетних коштів.

Теми рефератів

1. Особливості функціонування системи державних фінансів України.

2. Форми бюджетного фінансування.

3. Бюджет як інструмент реалізації соціально-економічних програм.

4. Особливості формування державних доходів.

5. Роль бюджету в фінансовому забезпеченні охорони навколишнього середовища.

Література.

 1. Ковальчук С.В., Форкун І.В. Фінанси. – Львів, Новий світ – 2000, 2006 -568с.

 2. Кудряшов В.П. Фінанси. Навчальний посібник – Херсон, Олді –плюс, 2002 – 352с.

 3. Василик О.Д. Державні фінанси України.-К.: Вища школа, 1997, -с. 7-10, 17-19, 335-350.

 4. Єпіфанов А.О., Сало І.В. Бюджет і фінансова політика України. К.: Наукова думка. 1997, -с. 3-4, 162-181.

 5. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія). –К.: КНЕУ, 1999, -с. 3-44.

Методичні рекомендації до семінарського заняття.

В першому питанні необхідно зазначити основне:

Державний бюджет – це одна із найважливіших ланок державних фінансів, з допомогою якого здійснюється мобілізація фінансових ресурсів державою і їх використання з метою забезпечення функцій держави.

Державний бюджет – це план формування і використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій органів державної влади на різних рівнях.

Державний бюджет – сукупність економічних відносин між державою і юридичними і фізичними особами, з приводу розподілу і перерозподілу ВВП з метою формування і використання централізованого фонду фінансових коштів.

В другому питанні необхідно проаналізувати склад бюджетної системи.

Склад бюджетної системи України (на рис.1) – це Держбюджет і місцеві бюджети.

Кожна ланка бюджетної системи є самостійною. Сукупність усіх бюджетів складає зведений (консолідований)бюджет України.

Бюджетна система – це сукупність Державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного і територіально – адміністративного устроїв.

Бюджетний устрій – організація і принципи побудови бюджетної системи, її структури, взаємозв’язок між її окремими ланками.

Основи бюджетного устрою:

 1. Встановлення принципів побудови бюджетної системи

 2. Виділення видів бюджетів

 3. Розмежування доходів і видатків між ланками бюджетної системи

 4. Організація взаємовідносин між бюджетами

Принципи побудови бюджетної системи:

 1. Єдність – забезпечується єдиною правовою базою, єдиною грошовою системою, єдиним регулюванням бюджетних відносин, єдиною бюджетною класифікацією

 2. Збалансованість – витрати бюджету мають відповідати обсягу надходжень до бюджету

 3. Самостійність – забезпечується закріпленням за відповідними рівнями бюджету відповідних джерел доходів та самостійне визначення напрямків використання коштів

 4. Повнота – до складу бюджетів включаються всі надходження та витрати, згідно нормативно – правових актів

 5. Обґрунтованість – бюджет формується на реальних макроекономічних показниках економічного і соціального розвитку держави

 6. Ефективність – досягнення максимального ефекту при використанні бюджетних коштів

 7. Субсидіарність – розподіл видів видатків між держбюджетом та місцевими бюджетами повинен ґрунтуватися на максимально можливому наближенні надання суспільних послуг до їх споживача

 8. Цільове використання бюджетних коштів – бюджетні кошти використовуються лише на цілі, визначені бюджетним призначенням

 9. Справедливість – справедливий розподіл суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами

 10. Публічність та прозорість – бюджети та їх виконання обговорюються і затверджуються ВР України та радами місцевих органів самоврядування

 11. Відповідальність учасників бюджетного процесу за свої дії або бездіяльність на кожній стадії бюджетного процесу.

 12. Організація державної діяльності передбачає фінансування державних функцій на різних рівнях: загальнодержавному і місцевому, що передбачає наявність самостійних бюджетів, які складаються на основі територіального устрою. Будова бюджетної системи країни випливає з її державного устрою та здійснюється у відповідності до Бюджетного Кодексу України, який набув чинності 21 червня 2001 року.

В третьому питанні потрібно зазначити, що:

бюджетний процес – це регламентована законом діяльність органів влади та управління зі складання, розгляду, затвердження та виконання бюджету.

Строк, на який складається бюджет, називається бюджетним періодом – це, як правило, календарний рік. Бюджетний Кодекс визначає такі стадії бюджетного процесу:

 1. Складання проектів бюджету

 2. Розгляд та прийняття закону про Держбюджет України, рішень про місцеві бюджети

 3. Виконання бюджету

 4. Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету.

Бюджетне планування включає:

1) складання проекту бюджету:

 • направлення Верховною Радою Президенту бюджетної резолюції, в якій визначаються основні напрями бюджетної політики на наступний рік;

 • розробка Міністерством фінансів на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку прогнозного проекту бюджету;

 • доведення прогнозних показників проекту бюджету до міністерств. відомств та інших органів державної виконавчої влади;

 • узгодження показників прогнозного проекту бюджету з пропозиціями міністерств, відомств та інших органів;

 • розробка Міністерством фінансів робочого (узгодженого) проекту зведеного та Державного бюджету і подання його в Кабінет Міністрів;

 • розгляд проекту бюджету в Кабінеті Міністрів, прийняття рішення про його схвалення і подання Президенту проекту Закону про бюджет;

 • розгляд проекту Закону про Державний бюджет Президентом і подання його до Верховної Ради;

2) розгляд проекту бюджету:

• розгляд проекту Закону про Державний бюджет в комісіях і комітетах Верховної Ради, яка затверджує:

 • граничний розмір дефіциту Державного бюджету та джерела його покриття;

 • суми доходів Державного бюджету відповідно до бюджетної класифікації;

 • суми видатків Державного бюджету щодо кожного розпорядника коштів відповідно до бюджетної класифікації;

 • суми дотацій, субвенцій та розміри відрахувань від регульованих доходів до бюджету Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя;

 • розмір оборотної касової готівки Державного бюджету;

 • доповідь Міністра фінансів на засіданні Верховної Ради та співдоповідь голови комітету з питань бюджету;

 • обговорення проекту Державного бюджету на засіданні Верховної Ради;

3) затвердження:

• прийняття відповідного рішення про результати розгляду проекту Закону про Державний бюджет:

 • затвердити Закон про Державний бюджет України;

 • схвалити у першому читанні і направити на доопрацювання;

 • відхилити і направити на переробку.

В четвертому питанні потрібно зазначити, що бюджетні видатки мають певний економічний зміст, зумовлений суспільним способом виробництва, природою та функціями держави, вони відіграють вирішальну роль у задоволенні потреб соціально-економічного розвитку країни. Україна має в державній власності окремі галузі і підприємства по виробництву товарів загальнодержавного значення, які потребують коштів на реконструкцію та оновлення. Тому видатки її бюджету направляються не тільки на утримання соціально-культурної сфери, органів державної влади і управління, оборону, а й на фінансування народного господарства - державне капітальне будівництво, благоустрій тощо.

 • Доходи бюджетів утворюються за рахунок сплати фізичними і юридичними особами податків, зборів та інших обов'язкових платежів, надходжень з інших джерел, встановлених законодавством України. Вони поділяються на доходи Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів.

Також треба звернути увагу на джерела формування дохідної частини бюджету та напрямки використання коштів у видатковій його частині.

В п’ятому питанні потрібно зазначити хто є розпорядниками бюджетних коштів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.