Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Аудит_Тема 3.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
651.26 Кб
Скачать

Тема 3. Методика і техніка проведення аудиту.

План лекції:

1.Погодження клієнта, договір на проведення аудиту та відповідальність аудиторських фірм (аудиторів)

2.Суттєвість, аудиторський ризик та методика вибіркової перевірки в аудиті.

2.1.Концепція застосування суттєвості в аудиті.

2.2.Аудиторський ризик та його складові.

2.3.Вибіркові перевірки в аудиті.

3.Отримання свідчень в аудиті.

4.Документування аудиту.

1. Погодження клієнта, договір на проведення аудиту та відповідальність аудиторських фірм (аудиторів)

Аудит - це підприємницька діяльність, яка здійснюється на підставі договору. Договір на аудиторські послуги може уклада­тись з ініціативи клієнта або в результаті пропозиції своїх послуг аудиторською фірмою (аудитором). Клієнтами можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, що функціонують на території Ук­раїни і потребують аудиторських послуг.

Процедура вибору клієнта

Після попередньої усної узгодженості між клієнтом і ауди­торською фірмою (аудитором) клієнт надсилає на її (його) адре­су листа з проханням про проведення аудиту, в якому зазначає мету проведення аудиту та завдання, які необхідно вирішити в процесі аудиту, бажаний масштаб аудиторської перевірки.

Розглянувши пропозиції щодо проведення аудиту, аудиторська фірма (аудитор) надсилає лист-відповідь, в якому дає згоду на про­ведення аудиту або відмовляється від запропонованої роботи.

Порядок укладання договору

Після обміну листами між аудитором та його клієнтом укла­дається договір на проведення аудиту. При цьому листи можуть бути додатком до договору, якщо це обумовлено умовами договору.

Договір на проведення аудиту є основним документом, який засвідчує факт досягнення домовленості між замовником та вико­навцем про проведення аудиторської перевірки. Він документаль­но стверджує, що сторони прийшли до згоди з усіх моментів, обу­мовлених у договорі. Для того, щоб уникнути неправильного ро­зуміння сторонами взятих на себе зобов'язань, умов їх виконання та прийнятого ступеня відповідальності, необхідно максимально ясно обумовлювати в договорі всі суттєві аспекти взаємовідносин, які можуть виникати в процесі аудиторської перевірки.

Договір на проведення аудиторської перевірки є офіційним до­кументом, який регламентує взаємовідносини "клієнт-аудитор", і в загальних рисах не відрізняється від звичайних договорів, що використовуються в підприємницькій діяльності. Алгоритм його укладання наведений на рис. 1.

Рис. 1. Алгоритм укладання договору на проведення аудиту

Договір на проведення аудиту має і суттєві відмінності від інших договорів, які використовуються в підприємництві. В першу чергу, це врахування інтересів третьої сторони (спо­живачів інформації фінансової звітності), яка не бере участі в укладанні договору та перед якою аудитор фактично несе відповідальність (в тому числі матеріальну) при завданні збитків в результаті неякісної перевірки. Тому перед підписан­ням угоди аудитору необхідно не тільки чітко зрозуміти ба­жання клієнта, але й, по можливості, допомогти йому правиль­но сформулювати своє замовлення. Якість проведення аудиторської перевірки, безконфліктність взаємовідносин аудитора з клієнтом, однозначне трактування прав та обо­в'язків сторін у значній мірі залежать від чіткого укладання договору на проведення аудиту.

Детальна структура договору може бути різною, проте його форма повинна відповідати загальноприйнятій в Україні формі складання договорів. Доцільно враховувати в договорі деяку специфіку аудиту в Україні, на яку сторони часто не звер­тають уваги. Так, в договорі на аудит бажано передбачити пра­во аудитора відмовити у видачі аудиторського висновку, ви­значити строки надання клієнтом документів, необхідних для проведення перевірки тощо. В договорі можна передбачити авансування клієнтом аудиторської фірми. Доцільним для аудитора буде включення до угоди пункту, що зобов'язує клієнта надавати допомогу аудитору в процесі перевірки (ви­ділення працівників для надання допомоги при проведенні інвентаризації, надання аудитору транспорту і готелю у випад­ку необхідності відрядження тощо). Аудиторські фірми іноді включають в договір пункти про надання клієнту додаткових конкретних послуг, а також пункти про оплату фактично ви­конаної роботи аудитора у випадку одностороннього розірван­ня договору клієнтом.

Для того, щоб уникнути неправильного розуміння сторонами взятих на себе зобов'язань, умов їх виконання та прийнятого сту­пеня відповідальності, необхідно максимально чітко обумовити в договорі всі суттєві аспекти взаємодії, які виникають у зв'язку з його укладанням.

Укладання договору регламентується національним нормати­вом № 4 "Договір на проведення аудиту".

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.