Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
TEMA_6_Pravovy_status_i_organizatsiya_roboti_si...doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
287.74 Кб
Скачать

Розглянемо деякі з них.

Важливе місце серед функцій сільського, селищного, міського голови посідають політичні функції. Їх особливістю є те, що вони ре­алізуються сільським, селищним, міським головою спільно з іншими суб'єктами місцевого самоврядування (радою, її виконавчим орга­ном, територіальною громадою і т. д.). Слід зазначити, що політич­ний аспект у діяльності сільського, селищного, міського голови, як і в діяльності всіх суб'єктів місцевого самоврядування, не знайшов сво­го належного відображення та закріплення в чинному законодавстві України. Винятком є виборче та референдне законодавство.

Отже, що політична функція сільського, селищного, міського голови опосередкована і повністю збігається з політичною функцією територіальної громади. Це обумовлено тим, що він є її го­ловною посадовою особою і представляє її у повному обсязі.

Політична функція територіальних громад виявляєть­ся у забезпеченні реалізації громадянами — членами територіальних громад конституційного права брати участь в управлінні державними і суспільними справами в період виборчих кампаній. Тому ця функція, перш за все, передбачає формування громадянами (членами територіальної громади) представницьких та інших органів місцевого самоврядування. У цьому процесі об'єктивно великою є функціонально - і процесуально-організуюча роль сільського, селищ­ного, міського голови і очолюваних ним ради та її виконавчого органу. Спільні політичні функції відповідної територіальної громади та сільського, селищного, міського голови спостерігаються і в забезпе­ченні проведення місцевого референдуму та реалізації його резуль­татів (п. 12 ч. 3 ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 р.).

Таким чином, сільський, міський голова, здійснюючи місцеве са­моврядування на підвідомчій йому території, виконує певні функції політичного характеру, як одноосібно, так і у взаємодії з територіаль­ною громадою та іншими суб'єктами місцевого самоврядування.

У результаті переходу України до ринкових відносин перма­нентно зростає роль та значення економічної функції сільського, се­лищного, міського голови. Вона знаходить своє нормативно-правове закріплення в чинному законодавстві і полягає:

а) у розгляді та вирі­шенні економічних питань місцевого значення, зокрема, в діяльнос­ті по створенню підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності відповідної територіальної громади, а також у здійсненні контролю за їх діяльністю;

б) у внесенні проектів еконо­мічного розвитку міста на розгляд міської ради та виконанні прийня­тих програм соціально-економічного та культурного розвитку.

Ефективність здійснення економічної функції обумовлена своєрід­ною дихотомією (Дихотомія - (грецька. διχοτομία: δῐχῆ «надвоє » + τομή, «розподіл ») - послідовний розподіл на дві частини, не зв'язані між собою. Дихотомічний розподіл в є способом утворення взаємовиключних підрозділів одного поняття або терміну і служать для утворення класифікації елементів.) : вона залежить від проведення своєчасних, послідовних та ефективних економічних реформ у державі і, як наслідок, від реальної фінансової бази сільського, селищного, міського самоврядування.

З економічною тісно пов'язана соціальна функція. Від рівня еконо­мічного розвитку відповідної території безпосередньо залежать рівень і якість життя її населення. Прихильники теорії надання соціальних послуг у місцевому самоврядуванні акцентують увагу на здійсненні муніципалітетами та його органами одного основного завдання — організації обслуговування населення, що виражається на практиці у наданні соціальних послуг мешканцям відповідної території. Таким чином, основна мета муніципальної діяльності з упорядкування життя мешканців громад лежить в основі соціальної функції місцевого само­врядування та її посадових осіб. Така діяльність є центральним магі­стральним напрямом діяльності місцевого самоврядування, оскільки вона реалізує повсякденні запити та інтереси населення. Щодо цьо­го відношенні показовою є точка зору англійського державознавця Е. Джексона, який вважає головним завданням місцевого самовряду­вання "забезпечення чистоти, здоров'я та комфорту в місцях мешкан­ня, чистоти вулиць, правильності забудови, освіти для дітей, турботу про безпритульних, людей похилого віку та бідних".

Конституція України у ст. 1 закріпила, що Україна є соціальною державою, політика якої спрямована на створення умов, що забезпе­чують гідне життя та вільний розвиток людини. У соціальній державі місцеве самоврядування також має бути соціальним. Важливу роль в реалізації цієї державної політики на локальному рівні безпосеред­ньо здійснює сільський, селищний, міський голова. Соціальна функ­ція його являє собою основні напрями і види діяльності в соціальній сфері. Ця функція за своїм змістом не тільки взаємопов'язана і вза­ємодіє із соціальними функціями інших суб'єктів місцевого самовря­дування, а й часто виявляється в їх сумісних, діях. Так наприклад, до відання місцевого самоврядування, серед багатьох інших, належать питання надання допомоги малозабезпеченим верствам заселення, інвалідам, сім'ям загиблих військовослужбовців і т. д.

Аналіз соціальної діяльності органів місцевого самоврядування України свідчить проте, що сільський, селищний, міський голова як представник територіальної міської громади відіграє велику роль в реалізації соціальної політики місцевої ради та її виконавчого органу, фактично реалізовуючи тим самим на практиці соціальну політику в державі та суспільстві в цілому.

Муніципальна діяльність сільського, селищного, міського голо­ви в духовній сфері функціонування територіальної громади міс­та реалізується за допомогою здійснення ним культурних функцій. Ці функції представляють основні напрями його діяльності при вирішенні культурних питань місцевого значення, наприклад, його участь в організації та проведенні різних фестивалів, конференцій, семінарів, виставок, у відкритті різнопланових центрів та установ, які спеціалізуються у вирішенні культурних питань.

Слід зазначити, що культурна політика, особливо локальна, сприяє не тільки економічному розвитку певної території, а й форму­ванню почуття єдності і спільності її жителі. Така політика може стати потужним інтеграційним чинником, за допомогою якого будуть полегшені й активізовані процеси залучення населення до участі в управлінні справами місцевого співтовариства, причому одним із позитивних проявів такої участі стане активізація соціального відродження і ре­абілітації найменш захищених верств населення. Звідси - привер­нення значної уваги до питань культури з боку сільського, селищного, міського голови, органів місцевого самоврядування, пріоритетне фінансування й авансування культурної діяльності через відповід­ні асигнування з місцевого бюджету, залучення різними правови­ми способами, наприклад, податковими пільгами підприємницьких структур до участі у становленні локальних культурних традицій, розвитку різних форм мистецтва та культурної творчості, є не тільки виправданим, а й об'єктивує роль сільського, селищного, міського го­лови як культурного лідера місцевого співтовариства.

На сучасному етапі особливу увагу привертає екологічна функ­ція місцевого самоврядування, яка транспонується й у функцію сільського, селищного, міського голови. Вона має правовою основою по­ложення, які витікають зі ст. 50 Конституції України, відповідно до якої кожен має право на безпечне для життя і здоров'я навколишнє середовище.

Таким чином, функція сільського, селищного, міського голови щодо захисту навколишнього природного середовища полягає в його участі як повноважного представника відповідної територіальної громади у підготовці різних програм місцевого, регіонального та за­гальнодержавного значення по захисту навколишнього середовища.

Політична, економічна, соціальна, культурна, екологічна функції сільського, селищного, міського голови є аналогічними внутрішнім функціям держави і мають об'єктивний характер. Вони спрямовані, перш за все, на вирішення питань місцевого значення.

Проте держава має не тільки внутрішні, а й зовнішні функції, які спрямовані на вирішення питань функціонування держави на міжнародній арені, у тому числі у відносинах між державами та з міжнародними організаціями. Виходячи з цього, можливим є ви­окремити зовнішні функції сільського, селищного, міського голови, які знаходять своє відображення та закріплення у п.14 ч.3 ст.42 За­кону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21травня 1997р. Відповідно до законодавчих положень сільський, селищ­ний, міський голова представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет не тільки у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями гро­мадян, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, громадянами, але й у міжнародних відносинах від­повідно до законодавства.

Зовнішньоекономічна функція сільського, селищного, міського голови знаходить свій вияв в укладанні в установленому законом порядку договорів з іноземними партнерами на придбання та реалі­зацію продукції, виконання робіт та надання послуг, яких потребує територіальна громада, в організації спільних підприємств, створенні вільних економічних зон та територій пріоритетного розвитку. Слід зазначити, що органи місцевого самоврядування, відповідно до за­конодавства, володіють правом ініціативи щодо внесення на розгляд до уряду пропозицій, які стосуються створення вільних економічних зон (п.46 ч.1 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 р.).

Зовнішні соціальні та культурні функції сільського, селищного, міського голови знаходять свій вияв в ініціації, організації та проведенні різних наукових і науково-практичних конференцій, засідань, слухань з актуальних проблем розвитку міської територіальної гро­мади і міського господарства за участю представників органів місце­вого самоврядування як України, так і зарубіжних країн, міжнарод­них міжурядових і неурядових (у тому числі неурядових організацій місцевих влад) організацій, підприємницьких структур і т. ін., а та­кож фестивалів, Днів дружби з жителями поріднених міст та інших культурно-масових і просвітницьких заходів.

Виокремлення зовнішньої екологічної функції серед функцій сіль­ського, селищного, міського голови обумовлено, перш за все, тим, що екологічні проблеми в їх широкому розумінні вийшли за межі кон­кретного міста та мають не тільки регіональний і внутрішньодержав­ний, але й транснаціональний характер (наприклад, наслідки аварії на ЧАЕС). Тому ці проблеми повинні розв'язуватися не тільки на за­значених рівнях, а й у межах та засобами місцевого самоврядування.

Слід зазначити, що ця функція сільського, селищного, міського голови, як і інших суб'єктів місцевого самоврядування, в умовах пер­манентного зростання екологічних проблем незмінно зростатиме.

Виходячи з класифікації функцій держави, до зовнішніх функ­цій сільського, селищного, міського голови можна віднести і оборонну функцію, оскільки захист суверенітету та територіальної ціліснос­ті України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є однією із найважливіших функцій держави і справою всього Укра­їнського народу (ст. 17 Конституції України). Така позиція обґрун­товується не тільки тим, що всі громадяни та органи України пови­нні сприяти її реалізації. Вона має під собою відповідну нормативну базу, хоча об'єктивно є вторинною, похідною і опосередкованою. Так, Закон "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 трав­ня 1997 року наділяє органи місцевого самоврядування владними повноваженнями в галузі оборонної роботи (ст. 36). У ст. 1 Закону України "Про загальний військовий обов'язок та військову служ­бу" від 25 березня 1992 року наголошується, що виконання цього Закону покладається на центральні органи державного управління, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування. До їхніх функцій належать також організація та участь у здійснен­ні заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою та цивільною обороною, на відповідній території. Це належить до компетенції сільських, селищних, міських голів. Таким чином, органи місцевого самоврядування в особі його сільського, селищного, міського голо­ви та виконавчого органу ради спільно з військовими комісаріатами забезпечують на своїй території дотримання всіма громадянами по­ложень профільного законодавства, сприяючи державі у виконанні її оборонної функції.

Зовнішні і внутрішні функції сільського, селищного, міського голови постійно знаходяться в тісному взаємозв'язку і взаємозалеж­ності, які здійснюються в межах єдиної функціональної діяльності та зумовлені колективістською і самоврядною природою локальної де­мократії. Зовнішні його функції є похідними від внутрішніх проблем і завдань, вирішити які прагне місцеве самоврядування. Взаємозв'язок внутрішніх і зовнішніх функцій зумовлений їх спільною спрямова­ністю на вирішення питань місцевого значення, які виникають у пев­них галузях місцевого життя.

Окрім виокремлених функцій, сільський, селищний, міський го­лова здійснює функції, які віднесено виключно до його компетенції; представляє територіальну громаду у відносинах з іншими терито­ріальними громадами, органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями; головує на пленарних засіданнях місцевої ради; очолює виконавчий комітет місцевої ради.

Аналіз законодавства та практичної діяльності органів місцево­го самоврядування Дозволяє виокремити технологічні функції сіль­ського, селищного, міського голови, які актуалізуються у зв'язку зі створенням оптимальної моделі місцевого самоврядування. Однією а найбільш важливих проблемі які об'єктивувалися в процесі реалізації місцевого самоврядування, є проблема інформаційного забезпечення муніципальних відносин.

Інформаційна функція сільського, селищного, міського голови полягає в інформуванні місцевих жителів про свою роботу, а також про роботу очолюваних ним ради та її виконавчого органу. Велико­го значення набуває форма (спосіб) передачі інформації — відпо­відно до організаційно-правової форми (наприклад, звіти сільських, селищних, міських голів про свою діяльність, муніципальні слухан­ня, різні інформаційні конференції), а також до характеру передачі (документальна або усна, або через ЗМІ). Інформаційна діяльність сільсько­го, селищного, міського голови може здійснюватися у формі опри­люднення рішень та розпоряджень шляхом їх публікації в місцевих газетах. Ця функція може також реалізовуватися шляхом створення і розвитку локальних інформаційних мереж органів місцевого само­врядування.

Таким чином, слід зазначити, що подальша активізація інформа­ційних процесів у місцевому самоврядуванні, безумовно, сприяє ре­алізації інших функцій сільського, селищного, міського голови, що, у свою чергу, створює умови для дієвої та ефективної системи локаль­ної демократії в Україні.

Задоволення потреб населення безпосередньо залежить від фі­нансової самодостатності території. Адже фінан­сові основи місцевого самоврядування — це основний елемент для нормального забезпечення його функціонування. Звідси важли­вого місця в системі технологічних функцій сільського, селищного, міського голови набуває бюджетно-фінансова функція.

Бюджетно-фінансова функція сільського, селищного, міського го­лови полягає в його діяльності по забезпеченню підготовки до розгля­ду радою проекту місцевого бюджету та звіту про його виконання. Він також є розпорядником бюджетних коштів (п.13 ч.4 ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 р.). Розпоряджаючись ними, він зобов'язаний використовувати їх тільки за призначенням.

В умовах формування громадянського суспільства великого значення набуває контрольна функція сільського, селищного, міського голови. Важливими її складовими є: захист прав і законних інтересів громадян — членів відповідної територіальної громади, контроль за виконанням бюджету, програм соціально-економічного та культур­ного розвитку села, селища, міста. Вона також сприяє вирішенню як місцевих, так і загальнодержавних питань забезпечення законності й охорони правопорядку.

Слід зазначити, що чітке розмежування функцій сільського, се­лищного, міського голови створює деякі труднощі через відсутність спеціальних нормативних актів, які б регулювали його діяльність, зо­крема закону про правовий статус сільських, селищних, міських го­лів, закону про відповідальність посадових осіб держави та органів місцевого самоврядування і закону про місто Севастополь.

Визначення та чіткий поділ функцій сільського, селищного, міського голови, а в контексті цього й інших суб'єктів місцевого самовря­дування, сприятиме зміцненню правового статусу цього інституту, стане важливим чинником у процесі будівництва правової демокра­тичної держави.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]