Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Кучерявенко.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
28.08.2019
Размер:
105.98 Кб
Скачать

18

Міністерство освіти та науки молоді та спорту України

Українська інженерно-педагогічна академія

Кафедра філософії та освітніх технологій

Здійснення трудового виховання шляхом використання методу стимулювання та корекції поведінки

»

Харків-2012

ПЛАН

ВСТУП……………………………………………………………………….……….3

1.ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗДІЛ. Педагогічні основи трудового виховання учнів ПТНЗ шляхом використання методу стимулювання та корекції поведінки….....4

1.1 Особливості трудового виховання учнів ПТНЗ……………………...……….4

1.2.Використання методу стимулювання та корекції поведінки як ефективний метод у процесі трудового виховання…………………………...…………………7

Висновки до теоретичного розділу……………………………………………….10

2.ПРАКТИЧНИЙ РОЗДІЛ. Виховний захід для учнів ПТНЗ на тему: «Нерозривність краси і праці»………………………………………………...…..11

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………...16ПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………...……………………..18

ВСТУП

Як показали теоретичні і практичні досягнення педагогічної науки минулого століття, етичне виховання малоефективне, якщо людина не вступає в систему трудових стосунків, тільки в цьому контексті можна говорити про повноцінне і грамотно побудоване виховання, яке набуває нового формулювання - трудове виховання. Цінність духовно-етичного виховання за допомогою залучення дітей і молоді до праці полягає в соціалізуючих властивостях праці - за допомогою вступу до соціальних стосунків успішно вирішуються питання соціальної адаптації і самореалізації.

Саме трудове виховання покликане вирішити морально-етичні проблеми сучасного соціуму, у зв'язку з цим в рамках дослідження суті трудового виховання поважно розгледіти специфіку втілення його ідей на практиці освітнього простору.

Від того, як людина відноситься до праці, як він уміє трудитися, багато в чому залежить його доля. Про це яскраво і образно говорить народна творчість: прислів'я, приказки, казки. Про важливість трудового виховання написано багато філософських, психологічних і педагогічних робіт.

До визнання виняткової важливості ролі праці у формуванні особи люди прийшли досить давно: на рубежі XVII-XVIII ст. англійський економіст Д.Беллерс вказав на необхідність з'єднання навчання з продуктивною і розумовою працею дитини, організації виховання дітей на основі праці.................. У XIX ст. І.Песталоцци, Р.Оуен, К.Д.Ушинський і інші педагоги цілком обґрунтовано довели, що без залучення вихованців до праці не можна чекати позитивних результатів у вихованні. На підставі цього положення в XX ст. Г.Кершенштейнер, Д.Дьюї, П.П.Блонський, С.Т.Шацький. і ін. розробили і продемонстрували на практиці великі виховні можливості ремісничої, різноманітної побутової і високомеханізованої індустріальної праці.

1.Теоретичний розділ. Педагогічні основи трудового виховання учнів птнз шляхом використання методу стимулювання та корекції поведінки

1.1.Особливості трудового виховання

Праця є джерелом і важливою передумовою фізичного та соціально-психологічного розвитку особистості. Упродовж всієї історії людства праця була засобом формування у кожної особистості найкращих якостей.

Завдання трудового виховання зумовлені загальнолюдськими потребами життя людини в суспільстві та природному середовищі. Звучать вони так:

  • формування у учнів позитивного відношення до праці як вищої цінності в житті, високих соціальних мотивів трудової діяльності;

  • розвиток пізнавального інтересу до знань, потреби в творчій праці, прагнення застосовувати знання на практиці;

  • виховання високих моральних якостей, працьовитості, боргу і відповідальності, цілеспрямованості і заповзятливості, діловитості і чесності;

  • озброєння учнів різноманітними трудовими уміннями і навиками, формування основ культури розумової і фізичної праці.

Трудове виховання базується на певних принципах.

«1.Єдність трудового виховання і загального розвитку – морального, інтелектуального, естетичного, фізичного.

2.Розкриття, виявлення, розвиток індивідуальності в праці.

3.Висока моральність праці, її суспільно корисна спрямованість.

4.Раннє залучення до продуктивної праці.

5.Різноманітність видів праці.

6.Постійність, безперервність праці.

7.Наявність рис продуктивної праці дорослих у дитячий праці.

8.Творчий характер праці, поєднання зусиль розуму і рук.

9.Наступність змісту трудової діяльності, умінь і навичок.

10.Загальний характер продуктивної праці.

11.Посильність трудової діяльності.

12.Єдність праці і багатогранного життя»[3].

Успіх трудового виховання залежить від його правильної організації, дотримання таких педагогічних умов, як:

  • підпорядкування праці дітей учбово-виховним завданням, яке досягається в процесі взаємопроникнення цілей учбової, суспільно корисної і продуктивної праці. У суспільно корисній і продуктивній праці учні повинні знаходити практичне вживання знання і уміння, отримані в учбовому процесі;

  • поєднання суспільної значущості праці з особистими інтересами учнів. Діти мають бути переконані в доцільності і корисності майбутньої діяльності для суспільства, їх сім'ї і для себе. Пояснення сенсу праці доводиться учням з врахуванням їх віку, індивідуальних інтересів і потреб;

  • доступність і посильність трудової діяльності. Непосильна праця недоцільна вже тому, що вона, як правило, не приводить до досягнення бажаного результату. Така праця підриває духовні і фізичні сили дітей, віру в себе. З цього не виходить, що праця дітей не повинна вимагати від них ніякої напруги сил. Дотримання цієї умови виключає фізичні перевантаження, вимагає вибору трудових завдань відповідно до сил і здібностей учнів;

  • розумна вимогливість в здійсненні трудової діяльності учнів. Інколи учні з ентузіазмом беруться за справу, але швидко втрачають до нього інтерес. Завдання викладача полягає в тому, щоб в процесі виконання узятого зобов'язання підтримувати у дітей бажання довести роботу до кінця, привчити їх працювати систематично і рівномірно. В окремих випадках викладач має право зажадати від учнів виконання узятого зобов'язання;

  • поєднання колективних і індивідуальних форм трудової діяльності. З одного боку, необхідна співпраця дітей в ланках, бригадах, цехах, з іншої - кожен член колективу повинен мати конкретне завдання, уміти його виконувати, нести відповідальність за якість і своєчасність його виконання.

Трудове виховання складає фундамент творчої активності і результативності в учбовій діяльності, в цивільному і етичному становленні особи.

Важливо в ранньому дитинстві сформувати психологічні засади працелюбства людини.

Основними шляхами трудового виховання є такі:

1.Родинно-побутова трудова діяльність, у процесі якої закладаються психологічні основи любові до праці, формуються вміння і навички у різних видах побутової праці, почуття обов’язку та відповідальності. Школа трудового виховання в сім’ї є найважливішим етапом розвитку особистості. Тенденція частини батьків вилучити дітей дошкільного віку зі сфери праці взагалі з надією, що вони прилучаться до трудових процесів пізніше, після закінчення школи, є помилковою і згубною для розвитку дитини. Вона веде до інфантилізму особистості. Праця дітей в сім’ї має бути посильною, різноманітною, продуктивною, цікавою, систематичною.

2.Перебування вихованців у дошкільних виховних закладах. Тут усі діти відповідно до програми залучаються до різних видів трудової діяльності, в першу чергу у них формуються вміння і навички обслуговуючої праці. Важливо, що в дитячих садках створена атмосфера спільної праці.

3. Заняття в загальноосвітніх навчально-виховних закладах. Тут вихованці займаються двома основними видами праці – розумовою і фізичною. Навчальними планами і програмами передбачена чітка система залучення учнів до розумової та фізичної праці впродовж усіх років навчання. Зміст такої праці визначено з урахуванням віку учнів, соціально-економічних потреб. Проте фізична праця має переважно навчальний характер, мало приділяється уваги залученню вихованців до системи продуктивної праці, яка є домінуючим фактором у формуванні соціальної зрілості особистості.

4.Участь у систематичній продуктивній діяльності. До неї залучаються дорослі люди, які отримали певну професію.

5.Заняття у професійних навчальних закладах, які забезпечують підготовку людей до активної професійної діяльності відповідно до соціально-економічних потреб держави.

Засоби трудового виховання охоплюють велику кількість предметів, дій, знарядь тощо, які допомагають людині здійснювати певні трудові операції – це фізичні зусилля людини, знаряддя праці, обладнання, природні багатства та інші.

Трудове виховання є складовою всебічного гармонійного розвитку особистості. Тому загальні методи виховання мають бути ефективно використані і в системі трудового виховання: переконування, приклад, вимога, вправи, вправляння, заохочення, покарання.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]