Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
44-45-46-47-48.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
27.08.2019
Размер:
44.07 Кб
Скачать

44. теорія картографічної генералізації, розглядає принципи та способи узагальнення інформації об об'єктах та явищах при відображенні їх на картах, методи картографічної генералізації при проектуванні та складанні карт, основні фактори, які впливають на вибір способів генералізації різних типів даних.

Картографическая генерализация (cartographic generalization) - отбор, обобщение, выделение главных типических черт объекта, выполняемое в соответствии с цензами и нормами отбора, устанавливаемыми картографом или редактором карты, которые, кроме того, проводят обобщение качественных и количественных показателей изображаемых объектов, упрощают очертания, объединяют или исключают контуры, иногда важные, но очень мелкие объекты показывают с некоторым преувеличением.

Картографическая генерализация - это отбор и обобщение изображаемых на карте объектов соответственно ее назначению, масштабу, содержанию и особенностям картографируемой территории.

Суть процесса генерализации состоит в передаче на карте основных, типичных черт объектов, их характерных особенностей и взаимосвязей.

Генерализация - неотъемлемое свойство всех картографических изображений, даже самых крупномасштабных. При составлении карт любого масштаба постоянно приходится «сжимать» изображение, отказываясь от деталей и подробностей.

Генерализация проявляется в обобщении качественных и количественных характеристик объектов, замене индивидуальных понятий собирательными, отвлечении от частностей и деталей ради отчетливого изображения главных черт пространственного размещения.

Все это позволяет утверждать, что генерализация - одно из проявлений процесса абстрагирования отображаемой на карте действительности.

Держстандарт визначає картографічну генералізацію як відбір та узагальнення зображених на карті об’єктів відповідно до призначення і масштабу карти та особливостей зображеної території. Основний зміст генералізації – відображення картографованої частини дійсності в її основних типових рисах та характерних особливостях.

З точки зору наукової інформації суть генералізації полягає в усуненні зайвої інформації, малозначимої й несуттєвої, при розв’язанні певних завдань.

Картографічна генералізація має за мету виділення і відображення на карті найбільш головного, суттєвого і характерного для зображуваної дійсності

45.

  • Генералізація гідрографії

У процесі процедури генералізації виконується автоматична заміна ділянок майданних об'єктів, що мають ширину менш припустимої (у міліметрах на карті), на ділянки лінійних об'єктів.

Майданні об'єкти перетворяться в лінійні об'єкти відповідно до таблиці перекодування. Обробка кожного майданного об'єкта гідрографії складається з наступних етапів:

  • пошук лінійних об'єктів (типу Притоки), що примикають до оброблюваного майданного об'єкта;

  • заміна ділянок майданних об'єктів на ділянки лінійних об'єктів;

  • дотягування об'єктів типу Притоки до метрики отриманих лінійних об'єктів.

При зображенні елементів гідрографії необхідно із врахуванням генералізації, що визначається масштабом карти та особливостями території картографування, достовірно та наочно відображувати:

    - берегову лінію морів, озер, водосховищ, типи берегів, форми озер та островів, а також характерні особливості узбережжя та прибережжя;

    - системи водотоків та водойм, відносну густоту річкової мережі, зрошувальних та осушувальних систем, щільність розташування озер та островів, ступінь та характер звивистості річок;

    - водні рубежі та їхні характеристики (в кожній річковій системі - головну річку, притоки різного значення і витоки великих річок), характер гирла річок, берегів і річкових заплав (притоки, рукави, стариці), їхня прохідність (заболоченість, характер ґрунту, рослинність);

    - судноплавність річок та каналів з чітким позначенням єдиних судноплавних систем;

    - колодязі та джерела (особливо з прісною водою) в засушливих та пустельних районах, а також характеристики до них, як до джерел водопостачання (крім карт масштабу 1:1000000);

    - гідротехнічні споруди та переправи (греблі, дамби, шлюзи, поромні переправи, перевози і т. ін.), а на картах масштабів 1:10000 - 1:200000 ще й характеристики до них.

  • Генерализация рельефа

При генерализации рельефа главным является правильное отображение типов рельефа, морфологических особенностей рельефа (происхождения), передача горизонтального и вертикального расчленения местности, характера профиля склонов. Главными факторами, влияющими на проведение его генерализации, являются назначение, масштаб карты и особенности типов рельефа: высокогорного, среднегорного, мелкосопочника и др.

Выполнить грамотно генерализацию можно лишь в том случае, если исполнитель хорошо понимает рельеф местности и может правильно отнести ее к определенному морфологическому типу.

Генерализация рельефа в основном заключается в отборе и обобщении горизонталей, его форм, в исключении незначительных деталей изображаемых форм. Необходимо выделить самые важные формы, характерные для данного типа рельефа.

Обобщение форм рельефа производится за счет перехода к большей высоте сечения рельефа и обобщению рисунка горизонталей

На крупномасштабных топографических картах рельеф изображается с большой подробностью и генерализация его минимальная, исключаются лишь мелкие детали. На этих картах требуется передача точного местоположения горизонталей. Так как на топографических картах картографируется небольшой участок местности, для изображения рельефа применяется постоянная шкала сечения рельефа: в зависимости от масштаба и типа рельефа горизонтали проводятся через 5 метров - либо через 10 метров и т. д.

На мелкомасштабных картах необходимо правильно продумать и установить шкалу сечения рельефа. Так как с уменьшением масштаба картографированию подлежит территория больших размеров с разными типами рельефа, то требуется переход от шкалы с постоянной высотой сечения рельефа к переменной шкале. Переменная высота сечения означает, что горизонтали проводятся не через одинаковые интервалы (5, 10, 20 м и т. д.), а так, чтобы отразить характерные элементы рельефа. Это особенно важно для карт, на которых показываются разнообразные типы рельефа. Для лучшей передачи рельефа наносятся дополнительные горизонтали.

При изображении рельефа на мелкомасштабных картах требуется проводить значительную генерализацию. Отдельные мелкие детали, не существенные для данного масштаба, исключают, а характерные особенности подчеркивают. Следует помнить, что рельеф очень тесно связан с гидрографией. Отбор форм рельефа для большинства районов связан с отбором речной сети, так как горизонтальная расчлененность рельефа чаще всего зависит от густоты рек.

При составлении рельефа руководствуются орографической схемой. На орографической схеме отмечают основные формы и элементы рельефа, которые необходимо будет нанести при составлении карты

Составление рельефа, как правило, начинают с нанесения структурных линий рельефа (водораздельные линии, тальвеги, бровки и подошвы), далее отмечают пересечения горизонталей с орографическими линиями (определяется замыкание горизонталей). После этого составляют отдельные формы рельефа в соответствии с принятой шкалой сечения.

46.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]