Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
3курс_инженерная геодезия.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
644.61 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни

ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА та АРХІТЕКТУРИ

КАФЕДРА землеустрою та кадастру

А Л Ь Б О М

ЛАБОРАТОРНИХ Р О Б І Т

з дисципліни «Основи інженерної геодезії»

для студентів 3-го курсу

напряму підготовки 6.080101 “Геодезія, картографія та землеустрій"

освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр

спеціальність "Землеустрій та кадастр

Виконав студент ___________________________

Група_____________________________________

залікової книжки_________________________

ОДЕСА 2012 ∕ 2013 н. р.

УДК 528

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Вченою радою факультету Е к У Б

Протокол № ______від______

Альбом практичних робіт розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні науково-методичної комісії факультету Е к У Б, протокол №___ від ________________

Альбом практичних робіт розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри «Землеустрою та кадастру», протокол № 6 від 25.01.11 р.

Укладачі:

к.т.н., проф. Стукальський В.П.

ст. викл. Шаргар О.М.

Рецензенти:

професор кафедри "Землеустрою та кадастру" к.т.н., проф. Третенков В.М.

зав. кафедрою "Інженерної геодезії" ОДАБА к.т.н., проф. Юрковський Р.Г.

Альбом розрахунково-графічних і лабораторних робіт з дисципліни «Основи інженерної геодезії» для студентів 4-го курсу спеціальності «Землеустрій та кадастр» відповідає програмі загального курсу дисципліни. Виклад матеріалу супроводжується поєднанням складу і змісту розрахунково-графічних і лабораторних робіт з методичними вказівками по їх виконанню.

Відповідальний за випуск:

зав. кафедрою «Землеустрою та кадастру» к.т.н., доц. Хропот С.Г.

Індивідуальні вихідні дані

Таблиця 1

Координати геодезичних пунктів

Назва

геодезичних пунктів

Координати, м

Х

Y

H

г. Михалінська

г. Кар’єрна

г. Кирпична

Таблиця 2

Координати точки розбивної сітки

Назва точок

Координати, м

Х

Y

H

3. Проектний ухил похилої площини:

іпр =................................... .

4. Дирекційний кут напряму проектного ухилу відносно лінії С1-С5:

пр =................................ .

5. Позначки реперів (фактична і проектна висоти точки розбивної сітки):

НФ=..................................м.

Нпр =...................................м

Підпис викладача____________________________

Дата видачі завдання___”____”________2013 р.

І. Лабораторна робота № 1. Робота з картою

1.Визначте масштаб, висоту перерізу рельєфу і точність масштабу карти:

1.1. масштаб……………………………………..................

1.2. висота перерізу рельєфу h =…………………..........

1.3. точність масштабу t = δM =……………………….

2. Визначте (з точністю 1") широту північної та довготу східної сторін рамки карти і запишить їх на карті у відповідних кутах рамки.

3. Визначте на карті графічним способом прямокутні координати (з точністю 2 м) та висоти (з точністю 0,2 м) геодезичних тріангуляційних пунктів г.Михалінська, г. Кар’єрна, г. Кирпична і запишить їх у табл.1.

4. Визначте на карті графічним способом прямокутні координати (з точністю 2 м) та висоту (з точністю 0,2 м) кутової точки будівельної сітки,зазначеної викладачем, і запишить їх у табл. 2. і табл. 4.

5. Визначте на карті графічним способом фактичні висоти (з точністю 0,2 м) решти 24-х точок будівельної сітки і запишить їх у таблиці 4 і 6 проти відповідних вершин чорним кольором.

Лабораторна робота № 1 зарахована .....................................................

Дата: „........” ..........2013 р.

ІІ. Лабораторна робота № 2. Обчислення розбивних елементів

1. Шляхом копіювання з карти складіть схему розбивки:

Рис.1 Схема розбивки

Таблиця 3

2. Рішення зворотної геодезичної задачі

№№

п/п

Ф о р м у л и

Н а п р я м к и

.

1

yк

2

yп

3

y = yкyп

4

xк

5

xп

6

x = xкxп

7

tgr=∆y / ∆x

8

r = arctg∆y / ∆x

назва

9

пр

10

обер= αпр±180о

11

12

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]