Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
фізика 3 модуль .doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
27.08.2019
Размер:
3.22 Mб
Скачать

0

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ДВНЗ «ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Кафедра фізики та прикладної механіки

Методичні рекомендації

з курсу "Фізика"

для самостійної роботи студентів

будівельно-гідромеліоративного

факультету

Херсон - 2011

УДК: 001.891.5:53

Методичні рекомендації затверджено на засіданні кафедри фізики та прикладної механіки (протокол №1 від 30.08.2011р.) та рекомендовані до друку методичною комісією будівельно-гідромеліоративного факультету (протокол №1 від 01.09.2011р).

Рецензент: д.ф.-м.н., професор Херсонського державного університету Одінцов В.В.

Кияновський О.М., Заводянний В.В., Корінь О.В., Щербина Н.П. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «Фізика» - ВВВ ВЦ «Колос», ХДАУ, 2011, 140с.

 Кияновський О.М.

 Заводянний В.В.

 Корінь О.В.

 Щербина Н.П.

ЗМІСТ

ВСТУП

Критерії оцінювання знань

студентів 1 курсу будівельно-гідромеліоративного факультету

з дисципліни “Фізика”

І семестр 2011-2012 н.р.

Лекцій – 26 годин

Лабораторних робіт – 30 годин

Практичних занять – 8 годин

Самостійна робота – 62 годин

Всього - 126 годин

Модуль 1 “Механіка”

Лекцій – 14 годин

Лабораторних робіт – 20 годин

Практичних занять – 2 години

Самостійна робота – 40 години

Всього - 76 годин

Виконання лабораторних робіт 10 х 2 б = 20 балів

Перевірка теоретичних знань 7 х 5 б = 35 балів

Самостійне розв’язування задач 8 х 2,5 б = 20 балів

Модульний контроль 25 балів

Ваговий коефіцієнт Км1=0,65

Модуль 2 “Молекулярна фізика і термодинаміка”

Лекцій – 12 годин

Практичних занять – 6 годин

Лабораторних – 10 годин

Самостійна робота – 22 годин

Всього - 50 годин

Виконання лабораторних робіт 5 х 2 б = 10 балів

Перевірка теоретичних знань 6 х 5 б = 30 балів

Самостійне розв’язування задач 6 х 5 б = 30 балів

Модульний контроль 30 балів

Ваговий коефіцієнт Км2=0,35

Іі семестр 2011-2012 н.Р.

Лекцій – 30 годин

Лабораторних робіт – 34 години

Практичних занять – 8 годин

Самостійна робота – 72 години

Всього - 144 години

Модуль 3 “Електростатика. Постійний струм. Магнетизм”

Лекцій – 10 годин

Лабораторних робіт – 14 годин

Практичних занять – 2 години

Самостійна робота – 29 годин

Всього - 55 годин

Виконання лабораторних робіт 8 х 5 б = 40 балів

Перевірка теоретичних знань 8 х 5 б = 40 балів

Самостійне розв’язування задач 4 х 5 б = 20 балів

Модульний контроль 100 балів

Вагові коефіцієнти:

- поточного контролю Кпк=0,7;

- модульного контролю Кмк=0,3.

Ваговий коефіцієнт Км3=0,39

Модуль 4 “Коливання і хвилі. Оптика”

Лекцій – 12 годин

Лабораторних робіт – 10 годин

Практичних занять – 2 години

Самостійна робота – 26 годин

Всього - 50 годин

Виконання лабораторних робіт 8 х 5 б = 40 балів

Перевірка теоретичних знань 8 х 5 б = 40 балів

Самостійне розв’язування задач 4 х 5 б = 20 балів

Модульний контроль 100 балів

Вагові коефіцієнти:

- поточного контролю Кпк=0,7;

- модульного контролю Кмк=0,3.

Ваговий коефіцієнт Км4=0,35

Модуль 5 “Будова атома. Атомне ядро. Радіоактивність”

Лекцій – 8 годин

Лабораторних робіт – 6 годин

Практичних занять – 4 години

Самостійна робота – 21 година

Всього - 39 годин

Виконання лабораторних робіт 4 х 10 б = 40 балів

Перевірка теоретичних знань 4 х 10 б = 40 балів

Самостійне розв’язування задач 2 х 10 б = 20 балів

Модульний контроль 100 балів

Вагові коефіцієнти:

- поточного контролю Кпк=0,6;

- модульного контролю Кмк=0,4.

Ваговий коефіцієнт Км5=0,26

Самостійна робота студентів складається з вивчення матеріалу за допомогою підручників, конспектів лекцій, допоміжної літератури, а також з підготовки до лабораторних і практичних занять. Крім того, невелика частина теоретичного курсу виноситься для самостійного опрацювання.

Визначення семестрової результуючої рейтингової оцінки.

При визначенні рейтингової оцінки враховуються усі види поточного контролю та всі результати модульних контрольних робіт.

Результуюча оцінка знаходиться як середнє арифметичне (з відповідними ваговими коефіцієнтами) оцінок, отриманих студентом за кожний модуль.

Атестованим вважається студент, який:

  1. виконав всі лабораторні роботи;

  2. не отримав незадовільної оцінки на кожному мікромодульному контролі;

  3. виконав всі індивідуальні завдання (задачі) і захистив їх;

  4. має результуючу рейтингову оцінку не менш 60 балів;

  5. студент, у якого результуюча рейтингова оцінка 60 і більше балів, може бути звільнений від екзамену;

  6. студент, який набрав мінімальну суму 35-59 балів, здає підсумковий семестровий екзамен;

  7. студент, який набрав менше 35 балів, до сесії не допускається і отримує незадовільну оцінку. До екзамену студент може бути допущений тільки тоді, коли набере необхідну мінімальну кількість балів.

Оцінка національна

Оцінка ECTS

Оцінка за шкалою навчального закладу

відмінно

А

90 – 100

добре

В

82 – 89

С

75 – 81

задовільно

D

66 – 74

E

60 – 65

незадовільно

FX

35 – 59

F

01 – 34

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]