Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фінансовий стан підприємства.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
179.71 Кб
Скачать

3. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства

Якісний фінансовий аналіз дозволяє визначити ключові припущення про динаміку розвитку підприємства в майбутньому. Фінансовий прогнозний аналіз необхідно проводити за такими напрямками:

— аналіз величини власного та залученого капіталу;

— аналіз платоспроможності та ліквідності активів підприємства;

— оцінка основних фінансових коефіцієнтів;

  • оцінка загальної ефективності фінансової роботи підприємства.

Приблизна схему аналізу та оцінки фінансового стану підприємства.

1. Аналіз складу структури та динаміки балансу.

2. Оцінка майнового стану.

3. Аналіз ліквідності.

4. Аналіз платоспроможності.

5. Аналіз ділової активності та рівня ефективності господарської діяльності.

При проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності під­приємства застосовують такі методи аналізу:

— вертикальний (структурний) аналіз.

— горизонтальний аналіз або аналіз тенденцій.

— метод коефіцієнтів.

В економічній літературі наведено достатню кількість методик аналізу фінансового та господарського стану підприємства. Скористаємось стандартною методикою аналізу, застосовуючи елементи різних методик. Для проведення фінансового аналізу використовуються різноманітні джерела інформації, серед яких основними є стандартні форми квартальної та річної фінансової звітності, а саме:

— баланс підприємства (форма № 1);

— звіт про фінансові результати (форма № 2);

— звіт про рух грошових коштів (форма № 3);

— звіт про власний капітал (форма № 4).

Аналіз доцільно розпочати з побудови агрегованого балансу, який дозволить представити в найбільш загальному вигляді структурно-майновий стан підприємства. Підхід до побудови агрегованого балансу може бути здійснений по-різному: вид групування даних визначається особливостями аналізу. Застосуємо наступний варіант агрегування балансу, який буде містити такі види груп:

Група А — необоротні активи або постійні активи підприємства (всередині групи — за видами активів);

Група Б — оборотні активи або поточні активи підприємства (всередині групи — за ступенем ліквідності);

Група В — збитки та витрати, віднесені на майбутні періоди;

Група Г— власний та прирівняний до нього капітал (всередині групи — за характером належності);

Група Д — залучений капітал (всередині групи — за видами використання та за строками).

Таблиця 1

Агрегований баланс підприємства

тис. грн.

№ з/п

Групування статей активу

Визначення

200_

200_

200_

Зростання, %

А

Необоротні активи

080

1.

Основні засоби та інші позаоборотні активи

010-030

2.

Довгострокові біологічні активи

035

3.

Довгострокові фінансові вклади

040-045

Б

Оборотні активи

260

3.

Швидколіквідні активи

220-240

4.

Середньоліквідні активи

150, 160, 170, 180, 190, 200, 210

5.

Важколіквідні активи

100-140

В

Збитки та витрати, віднесені на майбутні періоди

270

6.

Витрати майбутніх періодів

7.

Збитки

АКТИВ:

280

Г

Власний та прирівняний до нього капітал

380, 430, 630

8.

Власний капітал

380

9.

Додатковий капітал

430, 630

Д

Залучений капітал

10.

Довгострокові зобов'язання

480

11.

Короткострокові зобов'язання

510-520

11.1

Заборгованість за короткостроковими кредитами банків

500

11.2

Заборгованість постачальникам

530

11.3

Заборгованість за бюджетними та позабюджетними платежами

540-570

11.4

Заборгованість з оплати праці

580

11.5

Інша заборгованість

590-610

ПАСИВ:

640

Таблиця 2

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]