Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MU_Audit_MO.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.08.2019
Размер:
321.02 Кб
Скачать

Додаток 2. Перелік національних нормативів аудиту затверджених рішенням апу України від 18.12.98 р. N 73

№ норм

Назва нормативу

норм

Назва нормативу

01

Вимоги національних нормативів аудиту

17

Вибіркова перевірка

02

Основні вимоги до аудиту

18

Аудит облікових оцінок

03

Мета та загальні принципи аудиту фінансової Звітності

19

Споріднені сторони

04

Договір на проведення аудиту

20

Події, що мають істотний вплив на аудиторський звіт І відбуваються після укладення фінансової звітності підприємства та аудиторського висновку

05

Контроль якості аудиторських послуг

21

Концепцій діючого підприємства

06

Документальне оформлення аудиторської перевірки

22

Інформація що надається аудиторові керівництвом підприємства

07

Помилки та шахрайство

23

Використання результатів, роботи іншого аудитора

08

Перевірка дотримання підприємствами вимог законодавчих та нормативно-правових актів України

24

Врахування роботи фахівців внутрішнього аудиту

09

Планування аудиту

25

Залучення експертів

10

Знання бізнесу клієнта

26

Аудиторський висновок

11

Суттєвість та її взаємозв'язок з ризиком аудиторської перевірки

27

Інша інформація в документах, що стосуються перевіреної аудитором фінансової звітності підприємства

12

Оцінка системи внутрішнього контролю підприємства та ризику, пов'язаного з ефективністю її функціонування

28

Аудиторські висновки спеціального призначення

13.

Аудит в умовах електронної обробки даних

29

Оцінка перспективної фінансової інформації

14

Аудиторські докази

30

Використання комп'ютерів в галузі аудиту

15

Відношення аудитора до початкових залишків по рахунках обліку підприємства при першій аудиторській перевірці

31

Вплив системи електронної обробки даних на оцінку систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю

16

Аналітичні операції

32

Оцінки властивого ризику і ризику невідповідності внутрішнього контролю, їх вплив на незалежні процедури аудиторської перевірки

Рекомендована література:

 1. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.93.

 2. Національні нормативи аудиту № 1-32, затверджені рішенням Аудиторської палати України від 18.12.98 № 73.

 3. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р., №996-XIV.

 4. “План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій.”

 5. Інструкція про використання Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій від 21.12.1999р., № 893/4186

 6. Положення (Стандарти) бухгалтерського обліку.

 7. Аудит Практическое пособие/ Под ред. А.Кузьминского – К.: Учетинформ.1996.

 8. Аудиторская деятельность в Украине. Сборник нормативных доку-ментов – Харьков.: ООО «Конус», 1999.

 9. Білуха М.Т. Аудит.Учебник.-К.: “Знання”,КОО, 2000.

 10. Білуха М.Т.Курс аудиту: підручник.-К.: Вища школа: “Знання”, КОО, 1999.

 11. Давидов Г.М. Аудит: Навчальний посібник/ 2-е вид. перероблене і доповнене. – К.: Знання, 2001

 12. Зубілевич С.Я., Голов С.Ф. Основи аудиту. – К.: Ділова Україна, 1996.

 13. Рудницький В.С.Методологія і організація аудиту.- Тернопіль:Економічна думка,1998.-190 с

 14. Рудницький В.С. Внутрішній аудит: методологія, організація /монографія/.-Тернопіль:”Економічна думка”,2000

 15. Суйц В.П., Ахметбеков А.Н., Дубровина Т.А. Аудит: общий,банковский, страховой.Учебник.-М.:ИНФРА.-М.,2001

 16. Савченко В.Я. Аудит.Навчальний посібник.- К.: КНЕУ, 2002.- 322 с.

 17. Труш В.Є., Калінська Т.А, Алексєєва Т.А., Дмитрієнко І. О. Організація і методика аудиту підприємницької діяльності.-Херсон, 2001.- 126 с.

 18. Усач Б. Аудит.Навчальний посібник. –К.: “Знання” ,2002

 19. Шеремет А.Д.,Суйц В.П. Аудит: Учебник.- 2-е изд.-М.: ИНФРА,2001

24

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]