Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MU_Audit_MO.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.08.2019
Размер:
321.02 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять

з дисципліни АУДИТ

зі студентами галузі знань0306 «Менеджмент і адміністрування» за ОКР «бакалавр» напряму 6.030601 «Менеджмент» денної форми навчання

Одеса – 2010

ББК – У 053(4Укр)я7

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Вченою Радою Факультету ЕкУБ

Протокол № _7_ від «_04_» _березня_ 2010 р.

Методичні вказівки розглянуті і рекомендовані до друку на засіданні кафедри «Економіка підприємства», протокол №_6_від «_06_» _березня_2010р.

Методичні вказівки розглянуті і рекомендовані до друку на засіданні науково-методичної комісії протокол №_6_ від «_25_» _лютого_2010р.

Методичні вказівки розроблені к.е.н., доц. Чіж Л.П., к.е.н., доц. Педько І.А, ас. Чекулаєва О.Д. кафедри «Економіка підприємства» Одеської державної академії будівництва та архітектури відповідно до навчального плану.

Рецензенти: Кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії ОДАБА Пандас Т.М., Начальник БМП–686 Одеської залізниці Прокопенко В.А.

Представлені методичні рекомендації є основою для набуття методичних та методологічних знань, що сприяє оволодіванню основними інструментами і практикою проведення аудиту на підприємстві, послідовно наводяться теоретичні питання і задачі до відповідних тем курсу „Аудит” для студентів спеціальності менеджмент організацій факультету Економіки та управління в будівництві.

Відповідають вимогам програми підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр».

Відповідальний за випуск: завідувач кафедрою економіки підприємства д.е.н., професор Гречановська І.Г

ЗМІСТ

Вступ 4

1. Структура вивчення дисципліни 5

2. Тематичний зміст дисципліни 6

3. Задачі для практичних занять 9

4. Орієнтовні запитання до іспиту з дисципліни «Аудит» 14

Додаток 1 Закон України «Про аудиторську діяльність» 15

Додаток 2. Перелік національних нормативів аудиту 23

Рекомендована література: 24

Вступ

Аудит бухгалтерської (фінансової) звітності і аудиторська діяльність в цілому викликають все більший інтерес і увагу в Україні. Це пояснюється тим, що виникнення і становлення аудиту обумовлене життєвою, економічною необхідністю незалежного, об'єктивного контролю діяльності підприємств недержавних форм власності і підтвердження достовірності звітності.

Розвиток аудиторської діяльності значною мірою залежить від практичної підготовки спеціалістів з аудиту. Методичні вказівки складені з урахуванням діючих правил (стандартів) аудиторської діяльності, Закону України „Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 року № 3125-ХІІ.

У методичних вказівках наведені теоретичні ситуації, які моделюють діяльність аудиторських підприємств з питань організації роботи та проведення аудиторських перевірок.

Кожна задача складена за уявною виробничо-господарською операцією, яка є самостійним об'єктом практичної роботи. Разом з тим усі ситуації взаємопов'язані і комплексно представляють результати діяльності аудиторських підприємств. Розглядаються типові помилки організацій при виконанні і віддзеркаленні в обліку господарських операцій, указуються можливі наслідки правопорушень, виявлених при податкових перевірках.

У додатках методичних вказівок наведені переліки найактуальніших нормативних документів поданій тематиці, а також Закону України „Про аудиторську діяльність”.

Позитивною особливістю методичних вказівок є те, що вивчення теоретичних питань дозволяють краще зрозуміти і практично закріпити матеріал курсу „Аудит”.

1. Структура вивчення дисципліни

Номер блоку змістовних модулів

Назва блоку змістовних модулів

Номер змістовних модулів, що входять до даного блоку

Назва змістовних модулів,

що входять до даного блоку

1

2

3

4

1

Теоретичні основи аудиту

1.1.

Аудит, як форма економічного контролю

1.2.

Сутність аудита

1.3.

Правові основи аудиторської діяльності в Україні

1.4.

Види аудиту та аудиторських послуг

1.5.

Технологічні основи аудита

2

Практичний аудит

1.1.

Перевірка операцій з коштами

1.2.

Перевірка обліку розрахункових і кредитних операцій

1.3.

Перевірка операцій з основними засобами і нематеріальними активами

1.4.

Аудиторська перевірка операцій із ТМЦ

1.5.

Перевірка розрахунків по оплаті праці

1.6.

Перевірка обліку витрат і калькулювання собівартості продукції

1.7.

Аудит реалізації готової продукції

1.8.

Аудит формування фінансових результатів

1.9.

Оцінка платоспроможності (ліквідності) підприємства

2. Тематичний зміст дисципліни Розділ 1. Теоретичні основи аудита

Тема 1. Аудит, як форма економічного контролю.

1. Сутність і функції економічного контролю. Поняття контролю. Розподіл економічного контролю по організаційних формах. Поняття аудит.

2. Виникнення і розвиток цілей і прийомів аудита. Періоди в історії розвитку аудита.

Тема 2. Сутність аудита

1. Предмет і об’єкти аудита.. Способи групування аудиту.

2. Методи аудита. Загальнонаукові методичні прийоми. Власні методичні прийоми аудита. Органолептичні прийоми: інвентаризація; контрольні виміри робіт; вибіркові і суцільні спостереження; технологічний і хіміко-технологічний контроль; експертиза, службові розслідування, експеримент. Розрахунково-аналітичні прийоми контролю: арифметичні підрахунки; техніко-економічні розрахунки; нормативні перевірки. Документальний контроль.

3. Цілі і задачі аудита. Призначення аудита. Питання, що вивчаються аудитором для досягнення основної мети і представлення висновку. Завдання аудита.

Тема 3. Правові основи аудиторської діяльності в Україні

1. Закон України про аудиторську діяльність в Україні. Аудит. Аудитор. Публічна бухгалтерська звітність. Обов’язкове проведення аудиту. Сертифікація і ліцензування аудиторської діяльності. Аудиторська палата України, її створення і діяльність. Професіональна громадська організація аудиторів, її повноваження і порядок створення. Підстави для проведення аудиту. Звіт про результати аудита. Права і обов’язки аудиторів і аудиторських фірм.

2. Основні вимоги до аудита. Етичні і методологічні вимоги.

3. Договір про надання аудиторських послуг. Обмін листами . Договір на проведення аудита. Правила, що стосуються співробітництва підприємств і аудиторів. Розділи договору: Предмет договору, Вартість послуг і порядок розрахунків, Права та обов’язки сторін, Додаткові умови, Відповідальність сторін, Термін дії договори, Особливі умови, Юридичні адреси і реквізити сторін.

4. Документальне оформлення аудиторської перевірки. Аудиторські свідчення. Достатність і необхідність аудиторських свідчень. Процедури отримання аудиторських свідчень. Аудиторський висновок. Основні елементи аудиторського висновку. Види аудиторських висновків та їх зміст. Позитивний висновок. Умовно позитивний висновок. Негативний висновок. Відмова від надання аудиторського висновку.

5. Проблеми і напрямки аудита в Україні.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]