Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Госп. процес 2011 (інд графік).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.08.2019
Размер:
233.98 Кб
Скачать

МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІЗНЕСУ І ПРАВА

Кафедра цивільного та господарського права і процесу

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА,

ЯКИЙ НАВЧАЄТЬСЯ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ПЛАНОМ

ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ "ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС"

для студентів всіх форм навчання

спеціальності

6.030401 "Правознавство"

Укладач Бериславська О.М.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри цивільного та господарського права і процесу

(протокол №1 від 30.08. 2011 р.)

Завідувач кафедри

І.М. Коропатнік

Херсон 2011

Студент, який навчається за індивідуальним планом повинен виконати наступні види робіт:

  1. написати конспект лекцій з курсу «Господарський процес» (електронний або рукописний варіант)

У спеціальному зошиті виконати завдання до семінарських занять та самостійної роботи з господарського процесу (див. розділ 1 методичних вказівок)

2) виконати дві контрольні роботи 1 модуль та 2 модуль.

3) написати та захистити індивідуальне завдання (реферат) (див. розділ 2 методичних вказівок)

4) якщо за результатами виконання модульних контрольних робіт, захисту реферату та оцінювання конспекту лекцій студент набрав недостатню кількість балів, то він може отримати бали за виконання підсумкового тесту з курсу «Господарський процес»

1. Програма курсу, питання до семінарських занять та завдання до самостійної роботи

1. Господарські суди України, їх завдання та функції

Питання

1. Господарські суди України як єдина система. Статус суддів господарського суду.

2. Завдання та функції господарських судів.

3. Право на звернення до господарського суду.

Завдання (викласти письмово)

  1. Система господарських судів України.

  2. Склад Вищого господарського суду України..

  3. Пленум Вищого господарського суду України.

  4. Президія Вищого господарського суду України.

  5. Судова колегія Вищого господарського суду України.

2. Поняття господарського процесу. Господарське процесуальне право: галузь права, наука, навчальна дисципліна

Питання

  1. Стадії господарського процесу.

  2. Господарські процесуальні правовідносини.

  3. Джерела господарського процесуального права.

Завдання (викласти письмово)

1. Що є предметом господарського процесу?

2. Що таке "стадія господарського процесу"?

3. Що є об'єктом процесуальних дій на кожній зі стадій господарсь­кого процесу?

4. Суб'єкти господарських процесуальних відносин.

5. Правова природа постанов Пленуму Вищого господарського суду України.

3. Принципи господарського процесуального права

Питання

1. Поняття, склад, система та класифікація принципів господарського процесуального права.

2. Принципи організації системи господарських судів.

3. Функціональні принципи.

4. Значення принципів господарського процесуального права.

Завдання (викласти письмово)

1. У чому полягає "принцип незалежності судді та підкорення його тільки закону"?

2. У чому полягає "принцип гласності судового процесу"?

3. Охарактеризуйте "принцип національної мови судочинства"?

4. У чому суть "принципу об'єктивної істини"?

5. У чому полягає "принцип диспозитивності"?

6. Що передбачає "принцип змагальності"?

7. Охарактеризуйте "принцип процесуальної рівності сторін".

4. Досудове врегулювання господарських спорів

Питання

1. Значення та сутність досудового врегулювання господарських спорів.

2. Організація претензійної роботи. Зміст претензії.

3. Загальні положення про порядок розгляду претензії.

Завдання (викласти письмово)

1. На які спори не поширюються вимоги щодо досудового врегулювання?

2. Як здійснюється досудове врегулювання спорів?

3. Чи може бути підставою для повернення позовної заяви незастосування досудового порядку врегулювання спору?

4. Що повинен зробити господарський суд, якщо позивач не вжив заходів щодо досудового врегулювання спору у встановленому порядку і можливість такого врегулювання втрачена?

5. Строки розгляду претензій.

6. Чи підлягає справа розгляду по суті, якщо відповідачем не дано відповіді на претензію, а строк розгляду претензії вже закінчився?

7. Що повинен робити суд, коли у його засіданні виявляється, що претензію було відповідачем визнано?

8. Яка відповідальність встановлена за порушення строку розгляду претензії або залишення її без відповіді?

5. Підвідомчість справ господарським судам. Підсудність справ

Питання

1. Компетенція господарського суду.

2. Спори, підвідомчі господарським судам.

3. Підвідомчість господарським судам спорів у сфері управління.

4. Підсудність спорів господарським судам.

Завдання (викласти письмово)

1. Що віднесено до підвідомчості господарських судів?

2. Що таке "акти ненормативного характеру"?

3. В чому полягає підсудність справ?

4. Що повинен робити господарський суд у разі непідсудності спору даному господарському суду?

Практичні завдання

1. Місцевий господарський суд міста Києва задовольнив позовні вимоги Луганського інституту господарського права до Міністерства освіти України та Державної акредитаційної комісії України щодо визнання недійсним рішення про анулювання виданої йому ліцензії на здійснення освітньої діяльності.

Чи підсудна ця справа місцевому господарському суду м. Києва?

Який це вид підсудності?

Чи підлягає рішення скасуванню в апеляційному та касаційному порядку?

2. Місцевий господарський суд прийняв до свого провадження спір Іванова П.С., Іванова Р.С., Щура С.П., Колос О.І. до ЗАТ «Навчальний спортивно-технічний центр» про визнання недійсним установчого договору.

Розглядаючи цей спір, суддя відповідно до п. І ст. 80 ГПК Украї­ни виніс ухвалу про припинення провадження у справі.

Чи законні дії судді?

Які спори підвідомчі господарським судам?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.