Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
polit плани сз.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.08.2019
Размер:
131.58 Кб
Скачать

1.4. Засоби для проведення поточного та підсумкового контролю

1.4.1. Поточний контроль відповідно до наказу № 161 Міністерства освіти України від 02.06.93 здійснюється під час проведення семінарських занять і включає в собі наступні заходи:

отримання допуску до практичної роботи шляхом перевірки теоретичних знань по темі, що вивчається;

контроль послідовності виконання практичних завдань та захист виконаної практичної роботи;

1.4.2. Модульний контроль включає до себе перевірку засвоєння матеріалу вибіркових тем курсу згідно з тематичним планом шляхом проведення контрольних робіт та тестування.

1.4.3. Підсумковий контроль, відповідно до наказу № 161 Міністерства освіти України від 02.06.93, здійснюється на підставі поточного та модульного контролю шляхом проведення семестрового заліку, який полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу.

1.4.4. Критерії оцінки знань і вмінь. Результати складання заліку оцінюються за двобальною шкалою „ зараховано”, „незараховано”.

Оцінка „зараховано” виставляється за правильно виконані практичні завдання та правильні відповіді на поставлені теоретичні запитання з дисципліни.

Оцінка „незараховано” виставляється за неправильно виконані практичні завдання та неправильні відповіді на поставлені теоретичні запитання з дисципліни.

2. Тематичний план

з/п

ТЕМИ

Всього

годин

З викладачем

Індив. роб.

Сам. роб.

разом

Лекції

с/з

к/р

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Політична психологія як наука

18

8

4

6

5

5

2

Суб‘єктивні чинники політичного процесу

20

10

4

6

5

5

3

Суб‘єкти політики

24

12

4

8

6

6

4

Прикладна політична психологія

28

18

4

12

5

5

ВСЬОГО:

90

48

16

32

21

21

Тема 1. Політична психологія як наука

Семінарське заняття № 1.1

Самостійна підготовка до семінарського заняття

Під час самостійної підготовки до семінарського заняття студенти знайомляться з сучасними інтерпретаціями політичної психології.

Перелік питань, що підлягають вивченню:

1.Поняття та ознаки політики.

2. Політика як явище, основні види політичних конфліктів.

3. Деструктивність – конструктивність як сутність політики.

4. Позитивізм у трактовці політичних явищ.

Контрольні питання:

1.Поняття та ознаки політики

Література

1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Политическая конфликтология. – М., 1999. с.36-82.

2. Гришина Н.В. Психология политического конфликта. – М., 1996. с 24-45.

Семінарське заняття № 1.2.

Самостійна підготовка до семінарського заняття

Під час самостійної підготовки до семінарського заняття студенти знайомляться з базовими положеннями стосовно аналізу політичного конфлікту.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]