Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
polit плани сз.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.08.2019
Размер:
131.58 Кб
Скачать

Тема 4. Прикладна політична психологія

Семінарське заняття № 4.1

Самостійна підготовка до семінарського заняття

Під час самостійної підготовки до семінарського заняття студенти знайомляться з базовими положеннями стосовно практичного аналізу політичних конфліктів.

Перелік питань, що підлягають вивченню

1.Ігрові процедури та створення політичного конфлікту в лабораторних умовах.

2. Засоби провокування політичного конфлікту у природних умовах.

Контрольні питання

  1. Ігрові підходи до вивчення політичного конфлікту.

Література до теми №4

1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Политичесакя конфликтология. – М., 1999. с.137-155.

2. Гришина Н.В. Психология политического конфликта. – М., 1996. с 125-137.

Семінарське заняття № 4.2

Самостійна підготовка до семінарського заняття

Під час самостійної підготовки до семінарського заняття студенти знайомляться з базовими положеннями стосовно практичного запобігання політичних конфліктів.

Перелік питань, що підлягають вивченню

1.Специфічні форми соціальної взаємодії як модель політичного конфлікту.

2. Опитувальні методики.

3. Міжособистісні відносини у політиці.

Контрольні питання

1.Міжособистісні конфлікти у політичному процесі.

Література до теми №4

1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Политичесакя конфликтология. – М., 1999. с.167-185.

2. Гришина Н.В. Психология политического конфликта. – М., 1996. с 145-157.

Семінарське заняття № 4.3

Самостійна підготовка до семінарського заняття

Під час самостійної підготовки до семінарського заняття студенти знайомляться з базовими положеннями стосовно практичного запобігання політичних конфліктів.

Перелік питань, що підлягають вивченню

1.Специфічні засоби соціальної взаємодії .

2. Методики практичної політичної психології.

3. Фокус-групи.

Контрольні питання

1.Методи дослідження у прикладній політичній психології.

Література до теми №4

1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Политическая конфликтология. – М., 1999. с.124-142.

2. Гришина Н.В. Психология политического конфликта. – М., 1996. с. 115-127.

Питання до підсумкового контролю знань (заліку):

1.Політична психологія як наукова дисципліна та сфера практичної діяльності психолога

2.Поняття "політика".

3. Політика як предмет міждисциплінарних досліджень.

4. Психологічні та непсихологічні аспекти політики.

5. Предмет і задачі політичної психології як науки та сфери практичної діяльності.

6. Місце політичної психології в системі психологічних та політичних наук.

7. Історія, сучасний стан та перпективи розвитку політичної психології. 8.Задачі та загальний план навчального курсу "політична психологія".

9.Методи сихологічного дослідження політичних феноменів

10.Основні змінні психологічних досліджень в сфері політики. 11.Специфіка застосування загальних методів психологічного дослідження у політичному контексті.

12. Метод спостереження.

13. Контент-аналіз.

14. Політико-семантичні методики.

15. Метод фокус-груп.

16.Психологія особистості політичного діяча

17.Основні теорії політичного лідерства.

18. Мотиваційна сфера особистості політика.

19. Когнітивні характеристики політичної діяльності.

20. Комунікативний потенціал політика.

21. Життєвий цикл і життєвий шлях політичного лідера.

22. Психологічний аналіз перспективності потенційного і діючого політика.

23. Психологічний аналіз перспективності потенційного та діючого політика.

24. Типові особистісні проблеми політичних діячів та форми надання професійної психологічної допомоги.

25.Психологія соціальних груп політичного спрямування .

26.Психологічні особливості зародження та основні еиапи розвитку політичних рухів.

27. Психологія політичних партій.

28. Клани та лоббістські групи як предмет психологічного осмислення. 29.Феномен політичної еліти у соціально-психологічному ракурсі.

30.Психологія громадянина.

31. Політична природа особистості.

32. Феномен громадянства і його психологічні характеристики. 33.Політичність та аполітичність як риси особистості.

34. Політична соціалізація особистості.

35. Вплив особистості на політичну систему.

36. Вплив політичної системи на особистість.

37.Психологія масової політичної свідомості та масової політичної поведінки

38.Поняття масової політичної свідомості та політичної поведінки. 39.Структура політичної свідомості та політичної поведінки.

40. Політичні стереотипи.

41. Образ держави в масовій свідомості.

42. Електоральна поведінка.

43. Методи психологічного впливу на масову політичну свідомість та поведінку.

44.Психологія політичних відносин.

45. Поняття політичних відносин та їх типологія.

46. Психологічні особливості відносин влади.

47. Конкуренція та співробітництво суб'єктів політичного процесу. 48.Психологія політичних конфліктів.

49. Шляхи урегулювання політичних конфліктів.

50.Психологія політичної комунікації.

51. Роль комунікації у політичному процесі та її різновиди.

52. Політичні переговори, консультації, дискусії, дебати.

53. Психологія публічного спілкування в політиці.

54. Психологія масової політичної комунікації.

55. Формування іміджу політика засобами масової інформації.

56. Психологічний портрет політика.

57. Психологія політичного лідера.

58. Психологічний аналіз діяльності політика.

59. Психологічний прогноз успішності політика.

60. Методи надання професійної психологічної допомоги політикам.

61.Психологія політичних груп.

62. Етапи розвитку політичних рухів.

63. Психологія політичних груп.

64. Політичні групи як предмет психологічного дослідження.

65.Феномен політичної еліти.

66. Політичні риси особистості.

14

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]