Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Маркетинг_нововведень (1).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
13.08.2019
Размер:
954.88 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І.І.МЕЧНИКОВА

Інститут математики, економіки та механіки

М.П.Чайковська маркетинг нововведень

Методичний посібник

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

імені І.І.МЕЧНИКОВА

2012

Методичний посібник складено на кафедрі менеджменту та математичного моделювання ринкових процесів для студентів економічного факультету Одеського національного університету імені І.І.Мечникова. Посібник містить комплекс матеріалів для навчально-методичного забезпечення курсу, контрольні питання, приклади тестових питань, завдання для самостійної роботи за темами та список рекомендованої літератури.

Автор:

М.П. Чайковська,

Кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та математичного моделювання ринкових процесів ІМЄМ ОНУ імені І.І.Мечникова.

Рецензенти:

О.В.Садченко, доктор економічних наук

Л.М.Залюбинська, кандидат фізико-математичних наук

Обговорено та схвалено: Рішенням кафедри менеджменту та математичного моделювання ринкових процесів ІМЄМ ОНУ ім. І.І.Мечникова, протокол № 1 від 7 вересня 2011 року.

Рекомендовано до друку Вченою Радою Інституту математики, економіки і механіки ОНУ імені І.І.Мечникова. Протокол №2 від 1 жовтня 2011 р.

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………..4

Тематичний план курсу………………………………………………………4

Теми лекцій курсу…………………………………………………………….5

Тема 1. Аналіз сучасних тенденцій інноваційних процесів в Україні…….5

Тема 2. Інновації, як об'єкт інвестиційної діяльності………………………7

Тема 3. Процесний підхід до управління інноваціями на підприємстві…..9

Тема 4. Новий товар у концепції маркетингу……………………………...12

Тема 5. Інноваційний маркетинг……………………………………………14

Тема 6. Маркетинговий підхід в інноваційної діяльності ………………..16

Тема 7. Стратегічний інноваційний маркетинг……………………………19

Тема 8. Характеристики інноваційної стратегії…………………………...21

Тема 9. Оперативний інноваційний маркетинг……………………………25

Тема 10. Цінові стратегії інноваційному маркетингу……………………..26

Тема 11. Маркетингові стратегії для подолання

споживчого опору інноваціям на ринку……………………………………28

Тема 12. Концепція бенчмаркінгу в маркетингу нововведень…………..30

Тема 13. Тенденції розвитку Інтернет-Маркетингу……………………….31

Тема 14. Порівняльна характеристика Web 1,2,3 покоління…………….33

Тема 15. Сучасні технологічні методи оптимізації

маркетингової діяльності…………………………………………………...35

Контрольні питання з курсу….……………………………………………..38

Тестові питання за курсом…………………………………………………..39

Перелік рекомендованої літератури………………………………………..41

Додатки……………………………………………………………………….42

ВСТУП

Мета дисципліни:

Формування у майбутніх менеджерів та маркетологів системи теоретичних знань та практичних навичок щодо сучасних моделей, методологій, інструментів управління інноваційним маркетингом.

Завдання дисципліни:

- навчитися орієнтуватися у сучасних концепціях інноваційного маркетингу,

- наводити дослідження щодо сучасних інноваційних процесів;

- оволодіти методологічними підходами інноваційного маркетингу;

- аналізувати сучасні тренди, характеристики та переваги Інтернет-маркетингу, та його інструментів;

- дослідити сучасні методи просування сайтів.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • теоретичні, методологічні та методичні засади управління інноваційним маркетингом,

 • характеристики, недоліки та переваги моделей інноваційного процесу,

 • характеристики ті ваги елементів моделі К*К*К.

 • відмінності між маркетингом відомого товару та інновації,

 • стратегії інноваційного маркетингу,

 • особливості цінових стратегій маркетингу нововведень,

 • сучасні методи Інтернет-реклами.

вміти:

 • обирати моделі управління маркетингом інноваційних товарів,

 • мати навички щодо розробки плану маркетингових заходів та відповідного підтримуючого інформаційного інструментарію щодо інноваційних проектів,

 • аналізувати головні інноваційні ризики,

 • ранжувати фактори конкурентоздатності нововведення,

 • формувати цінові стратегії та стратегії просування нововведення,

 • оцінювати ефективність інструментів Інтернет-маркетингу.

Місце дисципліни в навчальному процесі:

Курс спирається за базові знання, що отримано в курсах “Макроекономіка”, “Мікроекономіка”, “Інформаційні системи і технології”,“Теоретичні основи маркетингу”, “Управління науково-технічною політикою”, “Моделювання діяльності підприємств”, та надає знань щодо подальшого розвитку в курсах: “Стратегічний маркетинг”, “Інноваційний менеджмент”.

.

Тематичний план курсу

Тема

Денне

Заочне

1

Аналіз сучасних тенденцій інноваційних процесів в Україні

1

1

2

Інновації, як об'єкт інвестиційної діяльності

1

1

3

Процесний підхід до управління інноваціями на підприємстві

2

1

4

Новий товар у концепції маркетингу

2

1

5

Інноваційний маркетинг

2

1

6

Маркетинговий підхід в інноваційній діяльності

1

1

7

Стратегічний інноваційний маркетинг

1

1

8

Характеристики інноваційної стратегії

2

1

9

Оперативний інноваційний маркетинг

2

1

10

Цінові стратегії у інноваційному маркетингу

2

1

11

Маркетингові стратегії для подолання споживчого опору інноваціям на ринку

2

1

12

Концепція бенчмаркінгу в маркетингу нововведень

2

1

13

Тенденції розвитку Інтернет-Маркетингу

2

1

14

Порівняльна характеристика Web 1,2,3 поколінь

2

1

15

Сучасні технологічні методи оптимізації маркетингової діяльності

2

2

Всього

26

16

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2,25

Галузь знань

0306 - Менеджмент і адміністрування __

(шифр і назва)

Нормативна

Напрям підготовки

6.030601 Менеджмент

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

_______________

Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

4-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання _

Розробка маркетингових заходів щодо нововведення

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 81

10-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента - 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

26 год.

12 год.

Самостійна робота

55 год.

год.

ІНДЗ: 55 год.

Вид контролю: Іспит