Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Семінар 4. МЕ Міжнародні інвестиції.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.08.2019
Размер:
72.7 Кб
Скачать

Семінарське заняття 4. МІЖНАРОДНІ ІНВЕСТИЦІЇ

1. Міжнародний рух капіталу (МРК): сутність, мотивація і форми. (Козик, 201-211). Підприємницький і позичковий капітал.

2. Теорії міжнародних інвестицій (МІ): Козак, 104-112

 • класична теорія МІ; Булатов, 647-655

 • розвиток класичної теорії МІ;

 • теорія життєвого циклу торгівлі та інвестицій Р. Вернона.

3. Прямі зарубіжні інвестиції (ПЗІ): сутність, причини, форми та наслідки.

Козак, 141 – 154

Козик, 212 – 214

4. Проблеми та перспективи ПЗІ в Україні. Козак, 154 – 156

Козик, 215 - 222

Основна література:

Белошапка В.А. Транснациональные корпорации в международном бизнесе. – К.: КГЭУ, 1994. – 44 с.

Школа, с. 65 – 68.

Козак, с. 104 – 113, 141 – 157.

Козик, с. 201 – 222.

Проблеми, що рекомендовані для самостійного вивчення на СРС:

Особливості сучасного міжнародного руху капіталу Козик, 209 – 212

Економічні ефекти ПЗІ Козик, 212 – 215.

МРК – це розміщення і функціонування капіталу за кордоном, перш за все, з метою його самозростання.

Вкладаючи капітал за кордоном, інвестор здійснює закордонні інвестиції.

Класифікація форм МРК відображає різні боки цього процесу. Капітал вивозиться і ввозиться і функціонує за кордоном в наступних формах:

 • в формі приватного і державного капіталу і залежності від того, вивозиться він приватними або державними організаціями та компаніями;

Рух капіталу по лінії міжнародних організацій часто виділяється в самостійну форму.

За приблизними оцінками в 1995 р. Вивіз капіталу з Росії склав 60 млрд. дол.., в тому числі державного капіталу менше 206 млн., інше – в формі приватного.

 • в грошовій і товарній формах. Так вивозом капіталу можуть бути машини і обладнання, патенти і ноу-хау, якщо вони вивозяться за кордон в яксоті внеску в статутний капітал фірми, що створюється або купується. Іншим прикладом можуть бути товарні кредити.

 • в короткостроковій (звичайно до 1 року) (банківські депозити та кошти на рахунках інших фінансових інститутів; короткострокові запозичення і кредити) і довгостроковій (прямі інвестиції; портфельні інвестиції; довгострокові займи та кредити) формах.

Хоча депозити в банках та кошти на рахунках в інших фінансових інститутах можуть бути розміщені на строк більше 1 року, їх традиційно відносять до короткострокового капіталу.

 • в позичковій та підприємницькій формах:

   • позичковий капітал:

    • позики та кредити;

    • банківські депозити та кошти на рахунках в інших фінансових інститутах;

   • підприємницький капітал:

    • прямі інвестиції (філії):

     • асоційовані компанії;

     • дочірні компанії;

     • відділення;

     • інші;

    • портфельні інвестиції.

Термін МРК означає потоки фінансових ресурсів за кордон, головним чином у вигляді:

  • прямих зарубіжних інвестицій (ПЗІ);

  • міжнародного кредиту.

Ще однією формою експорту капіталу називають міжнародну економічну допомогу.

Школа, 67, 101 – 110

Козик, 285 - 290

МРК – це передача грошей кредиторами позичальникам в інших країнах або власниками підприємств за кордоном своїм філіям або дочірнім підприємствам.

Причини МРК за своєю сутністю не відрізняються від причин міжнародної торгівлі.

Щоб краще уявити зв’язок між торгівлею і мобільністю чинників виробництва (МРК), можна навести приклад торгівлі пивом і зерном між Англією та Португалією.

Торгівля між цими країнами приносила вигоду обом країнам, оскільки кожна з них володіла порівняльною перевагою у виробництві: одна пива, інша – зерна.

Але торгівлі пивом і зерном існує альтернатива. Компанія, яка розташована в Англії, може розпочати вирощувати зерно в Португалії, в той час як португальська компанія може відкрити пивоварний завод в Англії.

В даному випадку відбувається переміщення не товарів і послуг, а виробничих ресурсів, таких як капітал, технологія і праця.

Взаємо відмінність торгівлі і переміщення чинників виробництва при різних сценаріях.

Козак, 106 – 108

Міжнародна міграція капіталу (Е - І) зумовлена зовнішніми та внутрішніми причинами. Ці причини переважно перетинаються.

Мета МРК. В основі МРК лежить бажання отримати більший прибуток, ніж у країні походження капіталу або забезпечити високоефективну роботу національних підприємств.

Причини мрк:

 • відносний надлишок капіталу на національних ринках, що перешкоджає високопродуктивному його використанню;

 • попит на капітал, який не збігається з його пропозицією в різних ланках світового господарства, що зумовлено нерівномірністю економічного розвитку держав;

 • різниця у витратах виробництва в різних країнах внаслідок різниці у вартості сировини, палива, ЗП тощо;

 • інтернаціоналізація виробництва;

 • зацікавленість у природних ресурсах інших країн для забезпечення сировиною своїх підприємств;

 • відмінності в екологічних нормативах і стандартах різних країн;

 • бажання обійти тарифні та нетарифні бар’єри, які є у звичайному комерційному експорті;

 • захист грошей від інфляції;

 • технологічне лідерство, що сприяє поширенню найновіших технологій;

 • необхідність технічного переозброєння та модернізації національних підприємств.

Наслідки МРК. Переважна більшість країн – імпортерів використовують зарубіжні інвестиції для індустріалізації, підвищення наукомісткості виробництва та зайнятості населення. Країни – експортери капіталу за рахунок цього збільшують свою економічну могутність.

Показники експорту капіталу (характеризують рівень розвитку країни):

 • обсяг зовнішніх інвестицій даної країни та його співвідношення з національним багатством країни;

 • співвідношення обсягу ПЗІ даної країни з обсягом іноземних прямих інвестицій на її території;

 • зовнішній борг країни і його співвідношення з її ВВП (ВНП).

За фінансовим визначенням інвестиції – це всі види активів (засобів), вкладених в господарську діяльність для отримання доходу.

За економічним визначенням інвестиції – це витрати на створення, розширення, реконструкцію та технічне переозброєння основного капіталу та пов’язані з цим зміни оборотного капіталу.

Іноземні інвестиції – це капітали, експортовані з однієї країни і вкладені в справу або в підприємство та території іншої.

За джерелами походження міжнародні потоки капіталу поділяються:

 • державний (офіційний) – засоби з держбюджету, які спрямовуються за кордон або приймаються з-за кордону за рішенням урядів чи міжурядових організацій. До них належать: державні позики, гранти та різні види дарунків чи допомоги, які надаються однією країною іншій. Джерело: засоби держбюджету. Рішення про переміщення капіталу за кордон приймає уряд спільно з парламентом.

 • недержавний (приватний) – засоби приватних фірм чи організацій, як спрямовуються за кордон або отримуються з-за кордону за рішенням їх керівних органів. Це – інвестиції капіталу, надання торгових кредитів, міжбанківське кредитування тощо. Джерело – власні або залучені кошти приватних фірм. Уряд має право тільки регулювати і контролювати процес переміщення капіталу.

За характером використання капітал поділяється на:

 • підприємницький:

   • прямі інвестиції;

   • портфельні інвестиції;

 • позичковий:

   • позики і кредити;

   • банківські депозити та кошти на рахунках інших фінансових закладів.

Згідно з цим основними формами вивезення капіталу є:

 • вивезення підприємницького капіталу;

 • вивезення позичкового капіталу.

Підприємницький капітал – це засоби, які вкладаються у виробництво для отримання доходу. Вивезення підприємницького капіталу означає створення власниками капіталу підприємств на території іншої країни.

За ступенем реально здійснюваного контролю за діяльністю створених підприємств розрізняють інвестиції:

 • прямі. Підприємницький капітал за кордоном, що забезпечує контроль над підприємствами, в які він вкладений (частка іноземної участі в акціонерному капіталі фірми, що дає змогу досягти такого контролю, прийнята в розмірі 25%, за америк. – 10%, за австралійською і канадською – 50%);

 • портфельні. Утворюються вкладенням капіталу в цінні папери підприємств у розмірах, що не забезпечують права власності або контролю над ними (акціонерні ЦП, боргові ЦП). Характерні для приватного підприємницького каптіалу, вони мають високу ліквідність.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.