Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОГРОР_ІДЗ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.08.2019
Размер:
430.08 Кб
Скачать

Перелік рекомендованої літератури

Основна

 1. Вітлінський В. В., Верченко П. І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2000. — 292 с.

 2. Клименко С.М., Дуброва О.С.. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків: навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2005. — 250 с.

 3. Колпаков В. М. Теория и практика принятия управленческих решений: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 2000. — 256 с.

 4. Кузьмін О.Є., Вербицька Г.Л., Мельник О.Г. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків: навч. посібник для студ. спец. 6.0501 "Економіка і підприємництво" / Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л. : Видавництво національного ун-ту "Львівська політехніка", 2008. — 212c.

 5. Машина Н. І. Економічний ризик і методи його вимірювання: Навч. посібник. — К.: Центр навч. літ., 2003. — 188 с.

 6. Уткин Э. А. Риск-менеджмент: Учеб. — М.: Тандем, 1998. — 288 с.

Додаткова

 1. Василенко В. А. Теорія і практика розробки управлінських рішень: Навч. посібник. — К.: ЦУЛ, 2002. — 420 с.

 2. Веснин В. Р. Основы менеджмента: Учебник. — М.: Триада, Лтд, 1997. — 334 с.

 3. Вітлінський В. В. Аналіз, оцінка і моделювання економічного ризику. — К.: Деміур, 1996. — 212 с.

 4. Вітлінський В. В., Наконечний С. І. Ризик у менеджменті. — К.: ТОВ «Борисфен-М», 1996. — 336 с.

 5. Пересада А.А. Проектне фінансування: підручник / А.А. Пересада, Т.В. Майорова, О.О. Ляхова. – К.:КНЕУ, 2005. – 736 с.

 6. Смирнов Э. А. Разработка управленческих решений: Учеб. для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. — 271 с.

 7. Станиславчик Е. Н. Риск-менеджмент на предприятии. Теория и практика. — М.: Ось-89, 2002. — 80 с.

 8. Тарасюк Г.М. Планування діяльності підприємства: навч. посібник / Г.М. Тарасюк, Л.І. Шваб. – К.: Каравела, 2008. – 352 с.

 9. Тарасюк Г.М. Управління проектами: навч. посібник / Г.М. Тарасюк. – 2-е вид. – К.: Каравела, 2006. – 364 с.

 10. Тян Р.Б. Управління проектами: підручник / Р.Б. Тян, Б.І. Холод, В.А. Ткаченко. – К.: ЦНЛ, 2003. – 224 с.

 11. Управление проектами: учеб. пособие / И.И. Мазур и др.; под общ. ред. И.И. Мазура и В.Д. Шапиро. – М: Издво «Омега-Л», 2009. – 960 с.

 12. Устенко О. Л. Предпринимательские риски: основы теории, методология оценки и управление. — К.: «Всеувито», 1996. — 146 с.

 13. Фатхутдинов Р. А. Стратегический менеджмент: Учебник. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Дело, 2001. — 448 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]