Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОB_2010_2011_IDZ_UА.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
218.62 Кб
Скачать

6

ВСТУП

Ефективна господарська, у тому числі банківська діяльність на ринкових засадах можлива тільки за умови забезпечення рівного доступу учасників ринку до фінансової інформації, яка дає змогу кожному з них зробити висновки щодо очікуваної прибутковості та ризику ділової операції.

У процесі економічного розвитку суспільства, а разом з цим ринкової системи господарювання функцію забезпечення учасників ринку якісною інформацією про фінансовий стан фірми став виконувати бухгалтерський облік.

Публічні фінансові звіти є кінцевим продуктом фінансового обліку і розкривають інформацію про фінансовий стан і результати діяльності суб’єкта господарювання.

В Україні до банків ставлять жорсткі вимоги щодо ведення бухгалтерського обліку і розкриття інформації про їх діяльність, що робить банківську систему більш прозорою.

З огляду на це важливу роль відіграє наявність у працівників банків належних знань про практику і правові основи здійснення банківських операцій та відображення їх у облікових регістрах.

Ціль виконання індивідуального завдання полягає у поглибленні, узагальненні й закріпленні отриманих знань, а також у придбанні вмінь і навичок застосування їх при рішенні конкретних практичних завдань

Задачі індивідуального завдання - набуття студентами практичних навичок здійснення облікових процедур відповідно до цілі і завдань самостійної роботи.

Виконання індивідуального завдання повинно забезпечити:

1) формування у студентів вміння та навичок роботи з нормативними актами, що регламентують діяльність банка, та їх коректного застосування;

2) формування у студентів поглиблених знань про правові основи і особливості відображення у обліку конкретних операцій банків.

2. Зміст завдання та методичні вказівки з його виконання

Студенти виконують індивідуальне завдання у термін, який обмежується датою складання модульного контролю.

Індивідуальне завдання виконується із застосуванням засобів MS Excel або MS Word, а потім розруковується на аркушах формату А4 і оформлюється у папку.

Індивідуальне завдання являє собою наскрізну задачу, зміст якої охоплює низку тем навчальної дисципліни «Облік у банку»

Дані повинні відповідати тим, що вказані у завданні (Додаток).

Номер варіанту у таблиці відповідає порядковому номеру студента у журналі академічної групи

Умови задачі

(ВАРІАНТ № 0)

З 01.08.201х акціонерний банк «Новий» приступає до діяльності, маючи повністю оплачений зареєстрований статутний капітал у сумі 130000 тис.грн.

Протягом наступного місяця акціонерним банком «Новий»:

1) Залучені кошти суб’єктів господарювання в національній валюті шляхом перерахування відповідних сум з їх рахунків в інших банках:

-на поточні рахунки - у сумі 22266 тис.грн;

-на короткострокові депозити - у сумі 9231 тис.грн;

2) Залучені кошти фізичних осіб, що внесені через касу банку, на довгострокові депозити в сумі 16824 тис.грн.;

3) частина сформованих ресурсів у сумі 81811 тис.грн. розміщена:

- у короткострокові кредити у поточну діяльність суб’єктам господарювання - клієнтам інших банків - у сумі 30000 тис.грн.

- у довгострокові кредити в інвестиційну діяльність суб’єктам господарювання - клієнтам банку - у сумі 20000 тис.грн.

- у короткострокові кредити на поточні потреби фізичним особам - у сумі 3811 тис.грн., з них 21811 тис.грн. зараховані на карткові рахунки, відкриті в банку, а 10000 тис.грн видані готівкою через касу банку.

4) Нараховані і виплачені проценти:

-по депозитах суб’єктів господарювання у сумі 193 тис.грн на їхні поточні рахунки в банку;

-по депозитах фізичних осіб у сумі 274 тис.грн. – на поточні рахунки у банку (через касу банку);

5) Нараховані і отримані проценти по наданих кредитах:

- у сумі 600 тис.грн. від суб’єктів господарювання - клієнтів інших банків по короткострокових кредитах у поточну діяльність;

- у сумі 392 тис.грн від суб’єктів господарювання - клієнтів банку по довгострокових кредитах в інвестиційну діяльність;

- у сумі 767 тис.грн. від фізичних осіб через касу банку по короткострокових кредитах на поточні потреби -

6) У портфель цінних паперів банку до погашення придбані 5800 ОВДП зі строком погашення 6 міс. за ціною 935 грн. за штуку. На доход банку від ОВДП віднесено за звітний місяць 61 тис.грн.

7) Отримано валютну виручку субєктами господарювання-експортерами у сумі 9174 тисячі доларів США та зараховано на їх розподільчі рахунки, відкриті у банку;

8) Внесена предоплата за придбання об’єктів основних засобів у сумі 2375 доларів США (19000 тис.грн. за офіційним обмінним курсом на дату перерахування коштів у іноземній валюті). Після отримання основних засобів вони визнані банком у балансі. Офіційний обмінний курс на дату визнання залишився незмінним;

9) На безоплатній основі від акціонера банку отримано програмне забезпечення зі строком використання 10 років вартістю 120 тис.грн.

10) Банк передав іншому банку у фінансовий лізинг на строк 7 років об’єкт основних засобів, що обліковувався на балансі банку, за його балансовою вартістю 834 тис.грн. Наприкінці строку договору об’єкт основних засобів переходить у власність лізингоодержувача. Лізингові платежі відбуваються наприкінці кожного місяця рівними частинами і містять у собі частину вартості об’єкту лізингу та суму процентів за користування ним.

У складі лізингового платежу у звітному періоді відбулося погашення частки вартості об’єкта лізингу на суму 6 (77 за рік) тис.грн. та отримано процентів на суму 10 (121 за рік) тис.грн.

11) Сформовано спеціальний резерв:

- під кредити, надані клієнтам на індивідуальній основі, у сумі 531 тис.грн.;

- під кредити, надані клієнтам на портфельній основі, у сумі 318 тис.грн.

Примітка. Визначена банком ефективна процентна ставка за всіма строковими депозитами та наданими кредитами дорівнює ринковій. Витрати, пов’язані з наданням кредитів, відсутні. Основна сума боргу за кредитами суб’єктам господарювання та фізичним особам погашається одним платежем у кінці строку.

Неамортизована премія за строковим депозитом – умовно 2 тис.грн. Амортизація на витрати у звітному місяці – умовно 1 тис.грн.

Неамортизована премія за кредитом – умовно 4 тис.грн. Амортизація на доходи у звітному місяці – умовно 2 тис.грн.

Потрібно:

1.Скласти необхідні проводки та записати їх у журналі господарських операцій

2.Графічно проілюструвати ці дії за допомогою Т- подібної моделі рахунку.

3.Визначити фінансовий результат діяльності АБ «Новий» за серпень 201х р.

4.Скласти балансовий звіт банку за 31.08.201х.

5.Записати отриману інформацію у вигляді рівняння фінансового стану банку.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.