Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
питання екзамену то,СО 2010.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.08.2019
Размер:
838.14 Кб
Скачать

11

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ

Львівський коледж Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій

Навчальна дисципліна : Основи схемотехніки

РОЗГЛЯНУТО

На засіданні циклової комісії

фундаментальних дисциплін

Протокол №____ від ________ 2010р

Голова циклової комісії:

( О.І.Лабаз )

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заст. директора з НР

_________ (О.С. Мурін )


для спеціальності

5.05090301 “Монтаж, обслуговування і ремонт станційного обладнання електрозв’язку”

5.05090302 Технічне обслуговування та ремонт апаратури зв’язку і оргтехніки”

Склав:

викладач Заліська Н.І.

Львів– 2010р

Загальні відомості

  1. Форма екзамену –письмова.

  1. Зміст теоретичних та практичних питань складений на основі діючої програми з навчальної дисципліни та охоплює всі змістовні модулі.

Зміст питань складений на основі навчального матеріалу, що розглядався під час проведення лекційних, практичних та лабораторних занять, а також матеріалу, винесеного на самостійне вивчення.

  1. Студент надає письмову відповідь у відповідності до змісту питань.

Відповідь надається у формі, в якій реалізується:

–логічна послідовність змісту;

–повнота відповіді;

–грамотність;

–відсутність у відповіді інформації, що не пов’язана із змістом питання;

–використання термінології, що прийняті в галузі та в навчальній дисципліні;

–акуратність виконання рисунків та тексту відповіді.

  1. При виконанні практичних розрахункових завдань студент має наводити формули, за якими виконується розрахунок, давати розшифровку всіх елементів формули, які вперше використовуються, підставляти у формули дані, записувати одержаний результат та одиниці вимірювання.

Теоретична частина

  1. Дайте визначення сигналу та замалюйте декілька видів представлення сигналу.

2 Дати визначення дискретизованої величини, аналогового та цифрового сигналу та замалюйте їх..

3 Вказати, які розрізняють сигнали за характером зміни сигналу у часі. Привести визначення та замалювати .

4 Назвіть характеристики, які дають кількісну оцінку сигналу

5 Назвіть характеристики, які характеризують поведінку сигналу у часі.

6 Дайте визначення резистора та приведіть його умовне позначення. Призначення резисторів та поділ їх за призначенням.

7 Вмикання резистора в коло з джерелом е.р.с . Е

8 Параметри резисторів загального призначення.

9. Дайте визначення конденсатора та приведіть його умовне позначення.. З’єднання конденсаторів.

10. Приведіть умовне позначення індуктивності як пасивного компонента електронних пристроїв. Запишіть вираз, який відображає зв'язок між напругою та струмом для індуктивності..

11. Поняття електроннo-діркового переходу

12 Дати визначення напівпровідникового діода та привести його умовне позначення. Вкажіть потенціали на електродах ,

при яких діод буде відкритим.

13 Замалювати та пояснити вольт-амперну характеристику напівпровідникового діода

14 Визначення опору напівпровідникового діода: опір постійному струмові та опір змінному струмові

15 Назвати основні параметри випрямних діодів

16 Призначення діода. Привести найпростішу схему випрямлення напруги змінного струму із застосуванням випрямного діода.

17 Замалювати схему однопівперіодного випрямлення напруги змінного струму та діаграму її роботи .

18 Замалювати схему двопівперіодного випрямляча напруги та діаграму її роботи .

19 Дати визначення стабілітрона і замалювати його графічне позначення та вольт-амперну характеристику

20 Призначення стабілітронів. Основні параметри стабілітронів .

21 Дати визначення подільника та привести схему найпростішого подільника напруги.

22 Дати визначення фільтра . Поділ фільтрів в залежності від області частот, яку пропускає фільтр.

23 Замалювати схему фільтра високих частот та привести його передатну характеристику і коефіцієнт передачі фільтру.

24 Замалювати схему фільтра низьких частот та привести його передатну характеристику і коефіцієнт передачі фільтру.

25. Дати визначення біполярного транзистора. Призначення та умовне позначення БТ.

26 Будова біполярних транзисторів

27 Принцип дії біполярних транзисторів.

28 Вказати, які існують схеми увімкнення біполярного транзистора. Статичні вольт-амперні характеристики БТ.

29 Схема увімкнення БТ із спільною базою .

30 Схема увімкнення БТ із спільним емітером

31 Схема увімкнення БТ із спільним колектором

32 Режими роботи біполярних транзисторів

33 h–параметри транзистора

34 Дати визначення польового транзистора та привести його умовне позначення

35 Типи польових транзисторів.

36 Вольт-амперні характеристики польового транзистора

37 Пояснити призначення елементів в схемі резисторного каскаду на польовому транзисторі.

38 Дати визначення напівпровідникового фото резистора та привести його умовне позначення 39 Привести основні характеристики та параметрами фоторезисто­ра

40 Дати визначення напівпровідникового фотодіода. Замалювати його умовне позначення та ВАХ і світлову характеристику.

41Дати визначення напівпровідникового фото транзистора.. Замалювати його умовне позначення та ВАХ і світлову характеристику .

42 Дайте визначення підсилювача та замалюйте його структурну схему.

43. Вкажіть основні технічні показники підсилювачів.

44 Основні режими роботи підсилювачів.

45 Кола зміщення підсилюючих каскадів : задання режиму спокою підсилюючого каскаду. Способи задання початкової напруги підсилюючого каскаду.

46 Замалювати схему подачі напруги зміщення за допомогою допоміжного джерела напруги.

47 Замалювати схему подачі напруги зміщення фіксованою напругою.

48 Поняття зворотного зв’язку у підсилювачах.. Класифікація зворотних зв’язків.

49 Вплив зворотного зв’язку на величину коефіцієнта підсилення підсилювача..

50 Дати визначення операційного підсилювача та замалювати його умовне позначення

51 Замалювати структурну схему операційного підсилювача.

52 Привести характеристики операційного підсилювача

53 Вказати властивості «ідеального» підсилювача .

54 Схема неінвертувального підсилювача

55 Схема інвертувального підсилювача

56 Назвати статичні характеристики замкнутого операційного підсилювача

57 Поняття вхідної напруги зсуву ОП.

58 Вплив вхідних струмів на точність замкнутого підсилювача .

59 Параметри для синфазного сигналу

60 Назвати динамічні характеристики замкнутого операційного підсилювача

61 Амплітудно-частотна характеристика лінійного підсилювача на ОП, що охоплений від’ємним зворотним зв’язком

62 Час наростання вихідного сигналу і гранична частота операційного підсилювача

63 Підсилювач-обмежувач сигналу на основі транзисторного ключа

64 Компаратор сигналів на ОП

65 Призначення та принцип роботи схеми електронного ключа

66 Призначення мультивібраторів та режими їх роботи

67 Принцип роботи автоколивального мультивібратора

68 Поняття про системи числення

69 Кодування інформації

70 Дати визначення поняттям цифрової інформації, цифрового пристрою, цифрового елемента,логічного елемента (ЛЕ), функціонального елемента (ФЕ), запам’ятовувального елемента (ЗЕ) та підсилювально-формувальних елементів (ПФЕ)

71 Два способи представлення логічного 0 та логічної 1 у виді електричних сигналів .

72 Дайте визначення логічної функції.

73 Логічні функції одного аргументу

74 Логічні функції двох аргументів

75 Назвіть і сформулюйте основні закони алгебри логіки.

76 Приведіть основні тотожності алгебри логіки.

77 Сформулюйте правило де Моргана і проілюструйте його на прикладі

78 Вираження елементарних функцій через операції І, АБО, НЕ.

79 Дайте визначення ДНДФ

80 Дайте визначення КНДФ.

81 Дайте визначення логічного елемента та приведіть умовні позначення логічних елементів.

82 Вказати, до яких типів логіки, залежно від типу базового елементу, відносяться інтегральні мікросхеми .

83 Схема базового елемента ТТЛ, принцип її роботи

84 Статичні параметри логічних елементів

85 Динамічні параметри логічних елементів

86 Логічний елемент І:: таблиця істинності, умовне позначення

87 Логічний елемент АБО: таблиця істинності, умовне позначення

88Логічний елемент НЕ:: таблиця істинності, умовне позначення

89 Використання логічних елементів для побудови логічних схем

90 Таблиця істинності комбінаційного цифрового пристрою (КЦП)

91 Мінімізація вихідної логічної функції.

92 Мінімізація логічних функцій за допомогою карт Карно

93 Що розуміють під терміном „синтез” комбінаційного цифрового пристрою (КЦП) та назвіть основні етапи синтезу КЦП.

94 Побудова КЦП в базисі І- НЕ

95 Побудова КЦП в базисі АБО- НЕ

96 Дайте визначення тригера та назвіть у яких станах він може знаходитись.

97 Вкажіть як поділяються тригери за характером реакції на вхідні сигнали та охарактеризуйте їх.

98 Назвіть, які входи та виходи може мати тригер та їх призначення

99 Асинхронний RS-тригер: побудова, умовне позначення.

100 Назвіть типи найбільш поширених тригерів.

101 Дайте визначення мультиплексора.

102 Поясніть роботу мультиплексора.

103 Дайте визначення демультиплексора.

104 Дайте визначення шифратора

105 .Поясніть роботу шифратора.

106.Дайте визначення дешифратора

107.Поясніть роботу дешифратора.

108 Дайте визначення і поясніть роботу однорозрядного суматора.

109 Дайте визначення і поясніть роботу цифрового компаратора.

110 Дайте визначення регістра та приведіть його умовне позначення

111 Класифікація регістрів

112 Дайте визначення цифрового лічильника та приведіть його умовне позначення

113 Режими роботи лічильників

114 Назвіть функції цифрових лічильників.

115Типи цифрових лічильників.

116 Основні поняття, технічні характеристики, та класифікація запам’ятовуючих пристроїв

117 Напівпровідникові оперативні запам’ятовуючі пристрої.

118Напівпровідникові постійні запам’ятовуючі пристрої

119 Аналого-цифровий перетворювач

120 Цифро–аналоговий перетворювач.

121 Будова світлодіодів та принцип дії

122 Будова оптронів та принцип дії .

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.