Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Положення про ДР_24_10_11.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.11.2018
Размер:
1.64 Mб
Скачать

22

ДЕРЖАВНИЙ Заклад

КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ЗВЯЗКУ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор Державного закладу

«Київський коледж зв’язку»

_____________ С.А. Чечуро

«___» __________ 2011р.

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ

(витяг з доповненнями)

Третя редакція

2011р

 1. ВИМОГИ ДО СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

  1. Завдання на дипломне проектування

   1. 3авдання на дипломну роботу видається керівником роботи до початку переддипломної практики.

   2. Завдання містить усі дані, які необхідні для виконання дипломної роботи: початкові дані до проектування, перелік розділів роботи, перелік обов'язкових демонстраційних матеріалів.

   3. Завдання може передбачати використання ЕОМ.

   4. Оформлене на стандартному бланку завдання підписується керівником, дипломником і затверджується до початку переддипломної практики.

   5. Приклад оформлення завдання на проектування наведений в ДОДАТКУ А цього положення.

  1. Текстова частина

   1. Обсяг текстової частини з ілюстраціями (без додатків) має становити 50…70 сторінок рукописного (використовується зебра №3) або 40…60 комп’ютерного (машинописного) тексту. Обсяг додатків не обмежується.

   2. Не рекомендується приводити в роботі текстові положення з підручників та інших видань, а також описувати принцип дії існуючої апаратури.

   3. Якщо в роботі представлені результати колективних досліджень, то в текстовій частині має бути чітко вказано, яка доля участі належить дипломнику.

   4. За всі рішення, які прийняті в дипломній роботі, а також достовірність усіх даних, відповідає дипломник - автор роботи.

  1. Демонстраційні матеріали

   1. Демонстраційні матеріали (креслення, плакати, слайди, презентації) мають відображати із достатньою повнотою сутність роботи.

У випадку вибору презентацій (слайдів), дипломник оформляє їх у форматі сумісності з MS Power Point 2003. Кількість аркушів не менше десяти (10). У слайди потрібно виносити ілюстрації із мінімальним текстом необхідним для пояснення елементів зображення. Текст на слайдах повинен бути максимально стислим, всі пояснення по слайду даються дипломником під час захисту.

Приклад оформлення титульного листа слайда наведено у ДОДАТКУ Б.

 1. Основні правила оформлення дипломної роботи

  1. Структура дипломної роботи

   1. Дипломна робота є звітною документацією студента у сфері техніки (чи науки) і повинна мати структуру і правила оформлення згідно з ДСТУ 3008-95. Робота має бути написана державною мовою. Дозволяється виконувати роботу іноземною мовою (російською, англійською, німецькою чи французькою), якщо на це є дозвіл завідуючого відділенням і тема роботи записана в наказі на дипломне проектування відповідною мовою.

   2. Розміщення матеріалу в роботі:

- титульний аркуш;

- опис

- завдання на дипломну роботу;

- зміст;

- вступ;

- основна частина, викладена по розділах;

- висновки;

- перелік посилань;

- додатки;

- два бланки (для відгуків керівника та рецензента);

- листок білого аркушу.

   1. Титульний аркуш надає відомості про назву дипломної роботи, виконавця, керівника та осіб, що його перевіряли та узгоджували. Назва роботи пишеться (друкується) великими літерами. Назва роботи повинна точно відповідати наказу на дипломне проектування. Приклад заповнення титульного аркушу наведено у ДОДАТКУ А.

   2. Опис документів містить перелік всієї необхідної документації для оформлення ДР. Приклад оформлення наведено у ДОДАТКУ A. Шифр який вказаний у додатку має наступні позначення: XXX - код спеціальності, 0XX - порядковий номер студента по списку журналу в групі, XX - дві останні цифри навчального року. Перші дві і дві останні позиції - шифр типу роботи і документа відповідно рис.2.1.

Рис.2.1. Оформлення шифру

   1. Завдання на дипломну роботу містить початкові дані до роботи, терміни виконання складових частин, демонстраційних матеріалів тощо. Приклади завдання наведено у ДОДАТКУ A цього положення: бланк, в якому курсивом жирним шрифтом виділений текст.

   2. Зміст розташовується безпосередньо після завдання на дипломну роботу. До змісту включають усі складові частини роботи, у тому числі всі додатки з їх назвами. Номери сторінок показують початок зазначеного матеріалу. Приклад складення змісту дипломного проекту наведено в ДОДАТКУ A цього положення. Шифр який вказаний у додатку має наступні позначення: XXX - код спеціальності, 0XX - порядковий номер студента по списку журналу в групі, XX - дві останні цифри навчального року рис.2.1. Зміст збирається за допомогою автоматизованих засобів текстового редактора Microsoft Word.

   3. У вступі, який починають з окремої сторінки, коротко викладають: оцінку сучасного стану проблеми, світові тенденції розв'язання поставлених задач, актуальність даної роботи та підстави для її виконання, мету роботи, галузь її застосування.

   4. Текст основної частини, в якій викладається суть проектування чи дослідження, має бути чітким і не допускати різних тлумачень. При цьому використовуються терміни, позначення та визначення, рекомендовані в ДСТУ, навчальній та спеціальній літературі.

Скорочення слів і словосполучень у роботі мають відповідати чинним стандартам з бібліотечної та видавничої справи.

Прізвища, назви установ, організацій, фірм та інші власні назви у роботі наводять мовою оригіналу. Дозволяється транслітерувати власні назви і наводити назви організацій у перекладі на мову роботи, додаючи (при першій згадці) оригінальну назву.

Якщо під час виконання дипломної роботи була розроблена комп'ютерна програма, то в роботі необхідно привести блок-схему алгоритму, текст програми, надрукований на принтері, тестовий розрахунок, мову програмування, методику користування програмою. Аркуші з текстом програми розміщують або в основній частині, або в якомусь додатку, якщо програма громіздка.

В основній частині повинний бути розрахунковий розділ відповідно до теми роботи, узгоджений з керівником

Техніко-економічні показники зображують у вигляді таблиць, графіків або діаграм. Недопустимо використання для діаграм дво- і тримірного простору, якщо кожен вимір не несе інформації.

   1. Висновки розміщують безпосередньо після основної частини, починаючи з нової сторінки. У висновках проводиться аналіз (оцінка) отриманих результатів, можливі варіанти використання результатів роботи; народногосподарську чи наукову значущість роботи.

   2. Перелік посилань розміщується, починаючи з нової сторінки, і містить у собі тільки ті книги, підручники, навчальні посібники тощо, які були використані під час виконання роботи та на які є посилання. Посилання в тексті подаються у квадратних дужках, в яких проставляється номер, під яким джерело значиться в переліку посилань. Написання літератури в переліку посилань виконуються на мові оригіналу за бібліографічними правилами, які приведені в ДОДАТКУ А. Бібліографічні описи в переліку посилань подають у порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті. Приклад оформлення переліку посилань дипломної роботи наведено в ДОДАТКУ A.

   3. У додатках до роботи розмішують матеріал, який є необхідним для повноти роботи, але через великий обсяг чи способи подання не може бути розміщений в основній частині. У додатки можуть бути включені фотографії, карти, проміжні математичні докази та розрахунки, інструкції, ілюстрації, методики та опис комп'ютерних програм, опис нової апаратури та приладів, що використовувались під час проведення експериментів, протоколи випробувань тощо.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Є, 3, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, на кожному листі додатку ставиться його назва, наприклад, «ДОДАТОК A». Кожний додаток розміщується з нової сторінки.

Таблиці та рисунки додатків нумеруються послідовно у кожному додатку окремо, при цьому першою є літера позначення додатку, наприклад: Таблиця A.2 – друга таблиця «ДОДАТКУ A».

   1. Повністю підготовлену дипломну роботу обов'язково брошурують будь-яким способом у тверду палітурку. Брошурована дипломна робота вкладається в картонну папку для паперів. На твердій палітурці дипломної роботи, а також на папці робиться наклейка, приклад оформлення наклейок дивись ДОДАТОК А. Головні вимоги – естетичність та неможливість оперативної заміни аркушів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.