Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекція 14. Соціальні зміни. Чинники соціальної....doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.08.2019
Размер:
106.5 Кб
Скачать

Лекція 11. Соціальні зміни. Чинники соціальної стабільності та соціальної нестабільності.

Поняття «соціальні зміни»

З самого початку свого виникнення, з часів О. Конта, соціологія розглядає взаємодію людини і суспільства не тільки і не стільки в статиці, скільки в динаміці, в процесі соціальних змін. Очевидно, що в суспільстві немає незмінних об'єктів і суб'єктів: змінюються соціальні зв'язки і взаємодії між людьми, їх соціальні статуси і ролі; змінюється соціальна структура суспільства, домінуючі в ньому цінності, норми і стандарти поведінки; змінюються наукові і релігійні погляди, моральні норми; виникають нові, раніше не існуючі види мистецтва, типи і форми держави. Всі ці зміни в суспільному житті охоплюються поняттям «соціальні зміни».

Що ж таке соціальні зміни?

Перш за все треба з'ясувати у якому сенсі в соціології вживається поняття «соціальні зміни», який його соціологічний зміст. Для цього необхідно розмежовувати такі поняття, як «соціальні зміни», «соціальний розвиток» та «соціальна динаміка».

Отже, соціальна динаміка. Це поняття в науковий вжиток ввів О. Конт. Він вживав його, по-перше, як протиставлення соціальної статиці, для позначення соціального руху. По-друге, - як зміну станів суспільних явищ. Таким чином, соціальну динаміку можна визначити як соціальний рух, як зміну станів суспільних явищ і утворень, суспільства в цілому. Близьке до нього за змістом поняття "соціальні зміни". Соціальні зміни – це порушення тотожності соціального явища, процесу з самим собою або з подібним йому соціальним явищем, процесом. Будь-яке явище, процес в якийсь момент тотожне самому собі або подібного йому явища, процесу, але по закінченні певного часу ця тотожність порушується, що говорить про те, що в даному явищі відбулися зміни.

Соціальний розвиток характеризує лише визначений тип соціальних змін, які мають спрямованість в сторону поліпшення, ускладнення, вдосконалення тощо. Проте існує безліч інших соціальних змін, про яких неможливо говорити як про зміни у бік вдосконалення. Це просто зміни, і вони безпосередньо не несуть в собі ні позитивного, ні негативного сенсу, не направлені ні у бік прогресу, ні убік регресу. Існує ціла група понять, що описують такі зміни, наприклад: виникнення, становлення, зростання, занепад, зникнення, перехідний стан.

Виходячи з цих міркувань в соціології почали використовувати поняття «соціальні зміни», яке не містить оцінного компоненту, охоплює широке коло різноманітних соціальних змін безвідносно до їх спрямованості. Це поняття фіксує сам факт зміни в широкому сенсі цього слова.

По-друге, соціальні зміни не слід розуміти як взагалі будь-які зміни, що відбуваються в суспільстві. Хоча потрібно сказати, іноді в літературі, особливо популярній, не проводиться відмінність між змінами в суспільстві взагалі, тобто змінами, що відносяться до будь-якої сфери суспільства, - економічної, політичної, технологічної духовної тощо – і безпосередньо соціальними змінами. Коли ми говоримо про соціальні зміни у соціологічному сенсі, то мається на увазі не будь-які зміни в суспільстві, а лише зміни в тій сфері, яка є предметом соціології. Таким чином, поняттям «соціальні зміни» позначаються різні зміни, що відбуваються протягом деякого часу усередині соціальних систем і у взаєминах між ними (соціальних груп, інститутів, інших співтовариств, у тому числі і світової спільноти)

У широкому сенсі слова під соціальними змінами розуміють перехід соціального об'єкту з одного стану в інший, будь-яку модифікацію в соціальній структурі суспільства, в його інститутах, в уявленнях людей про суспільство.

У вужчому і точнішому сенсі термін «соціальні зміни» означає численні зміни, які відбуваються протягом певного часу в суспільстві як цілісній системі, в його соціальній структурі, в соціальних спільнотах, групах, інститутах, організаціях, в соціальних статусах і ролях окремих осіб, в їх взаємодіях між собою і з будь-якими структурними компонентами суспільства.

Класифікація та види соціальних змін.

Види соціальних змін за масштабом

Сучасні дослідники фактично одностайні у визнанні того, що в наш час бурхливих соціальних змін побудувати більш менш повну теоретичну картину соціальних змін виявляється практично неможливо. У науковій літературі нерідко виділяють соціальні зміни короткострокові і довгострокові, тобто такі, які протікають в стислі тимчасові відрізки (наприклад, організаційна перебудова яких-небудь установ, органів влади і т. д.) і які здійснюються в тривалих і дуже тривалих терміни (так, зміна традицій, звичаїв людей - соціальних груп, тим більше народів, вимагає багатьох десятиліть, а іноді і сторіч).

Виділяються також соціальні зміни часткові, такі, що зачіпають окремі сегменти соціальній реальності (наприклад, систему середньої або вищої освіти, систему управління промисловістю будівництвом або управління яким-небудь регіоном), і соціальні зміни всього суспільства або в усякому разі багато сфер суспільного життя, тобто соцієтальні зміни.

Соціальні зміни можуть відбуватись на рівні міжособистісних відносин (наприклад, зміни в структурі і функціях сім'ї), на рівні організацій і інститутів (освіта та наука постійно схильні до змін і в плані свого змісту, і в плані своєї організації); на рівні малих і великих груп (зокрема, зараз виникли нові соціальні групи - підприємці); на соцієтальному і глобальному рівнях (міграційні процеси, прискорений розвиток одних країн і застій та кризовий стан інших)