Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
полліт. карта типологія держав.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.07.2019
Размер:
56.94 Кб
Скачать

Тема: Політична карта світу.

Питання:

  1. Виписати з атласу приклади залежних територій.

  2. Назвати форми державного правління з прикладами стан.

  3. Назвати форми державного пристрою з прикладами країн.

Охрактеризувати країни за наведеною схемою.

Країна

Історико-географічний регіон

Форма державного устрою

Форма адміністративно-територіального устрою

Варіант 1. Білорусь, Сполучені Штати Америки,Індія.

Варіант 2. Німеччина, Японія, Польща.

Варіант 3. Велика Британія, Китай, Австралія.

План.

  1. Типологія держав.

  2. Міжнародні організації.

1. Держави можна поділяти за:

  • Економічними системами

  • За структурою зайнятості

  • За рівнем розвитку

ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ КРАЇН СВІТУ

Сьогодні розрізняють чотири типи економічних систем: традиційну, ко­мандну, ринкову й мішану. Традиційна економічна система — це така сис­тема, за якої господарські відносини будуються на основі традицій і звичаїв, вироблених століттями. Вона збереглася тільки в племінних общинах еконо­мічно відсталих країн.

Командна (планова) економічна система ґрунтується на державній влас­ності, директивному ціноутворенні, централізованому плануванні та розпо­ділі. У цій економічній системі питання, які стосуються видів виробленої продукції та цін на них, розв'язують державні органи.

Ринкова економічна система ґрунтується на приватній власності, конку­ренції, вільному ціноутворенні й вільному обміні товарами. Основну роль у розподілі ресурсів і виборі товарів відіграють ціни. Ринкова система не іде­альна, вона має свої переваги й недоліки.

Завдання

Пригадайте, що ви знаєте про ринкову економічну систему з уроків «Еко­номічної і соціальної географії України», і заповніть таблицю (учитель кон­сультує, а за необхідності допомагає учням).

Переваги ринкової економіки

Недоліки ринкової економіки

Це саморегулююча, динамічна система з внутрішнім порядком і закономірнос­тями.

Існують різні види власності на засоби виробництва, у тому числі приватна. Свобода підприємництва. Можна за­йматися будь-яким видом діяльності, який не заборонений законом. Обсяги виробництва й споживання ре­гулюються через ринок. Ціни формуються під впливом попиту та пропозиції.

Підприємці діють в умовах конкурен­ції. Це дозволяє раціонально вико­ристовувати й розподіляти виробничі ресурси, орієнтувати виробництво на задоволення потреб споживачів, під­вищувати якість вироблених товарів і наданих послуг, прискорювати тех­нічний прогрес, підвищувати продук­тивність праці

Має стихійний характер розви­тку з чергуванням спадів і піків виробництва. Треба бути готовим до можливих кризових явищ, безробіття, банкрутства. Можливе формування монопо­лій, які здійснюють диктат над споживачем.

Ціни на товари та послуги коли­ваються.

Відсутність ефективних механіз­мів для розв'язання соціальних проблем.

Обмежені можливості розвитку фундаментальних наукових до­сліджень.

Відсутність ефективних механіз­мів захисту довкілля. Відбувається розшарування суспільства, з'являються бідні й багаті

Зараз найбільшого поширення набуває мішана економічна система. Це пов'язано з тим, що навіть у ринковій економіці держава відіграє важливу роль. Використовуючи законодавчу й виконавчу владу, вона визначає по­даткову політику, регулює дії монополій, контролює деякі ціни (наприклад на енергоносії).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.