Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
OKL-micro.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
03.05.2019
Размер:
1.08 Mб
Скачать

3

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра економічної теорії

МІКРОЕКОНОМІКА

Опорний конспект лекцій

Київ 2011

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОБОТИ З ОПОРНИМ КОНСПЕКТОМ

Мікроекономіка вивчає економічні передумови формування свідомого вибору дії окремими суб’єктами, що господарюють в умовах обмеженості ресурсів. Саме мікроекономіка всебічно аналізує економічну поведінку виробників споживачів, власників виробничих та фінансових ресурсів. Мікроекономіка розкриває економічне підґрунтя раціональної поведінки окремих осіб і виявляє особливості координації їх підприємницької діяльності за допомогою цінових факторів та конкуренції. Мікроекономіка аналізує також позаринкову діяльність, визначає сутність зовнішніх ефектів, що впливають на рішення та результати підприємницьких зусиль, досліджує роль власності у ринковій економіці.

Опорний конспект лекцій з дисципліни «Мікроекономіка» призначено для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напрямів підготовки «Економіка і підприємництво» та «Менеджмент».

Основною метою опорного конспекту з дисципліни «Мікроекономіка» є активізація роботи студентів при опануванні курсу, поліпшення сприйняття лекцій і забезпечення високого рівня теоретичних знань та практичних навичок майбутнього фахівця.

В опорному конспекті лекцій систематизовано та розкрито в логічній послідовності теоретичні засади поведінки основних суб'єктів мікроекономіки: споживачів, підприємств, держави. Орієнтація в опорному конспекті лекцій на опорно-сигнальну форму викладу матеріалу має на меті допомогти студентам розглянути значний обсяг матеріалу, скоротивши витрати навчального часу, охопити найбільш важливі аспекти навчального курсу.

Опорний конспект побудовано згідно програми курсу «Мікроекономіка». Він передбачає вивчення матеріалу за такою структурою:

Тема 1. Вступ до мікроекономіки. Предмет і метод

РОЗДІЛ І. “ТЕОРІЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА”

Тема 2. Корисність економічного блага. Економічний вибір

Тема 3. Аналіз поведінки споживача

РОЗДІЛ ІІ. ПОПИТ, ПРОПОЗИЦІЯ ТА ЇХ ВЗАЄМОДІЯ.

Тема 4. Попит та пропозиція.

Тема 5. Теорія еластичності

РОЗДІЛ ІІІ. ТЕОРІЯ ФІРМИ: ВИРОБНИЦТВО І ВИТРАТИ.

Тема 6 Теорія граничних продуктів і мікроекономічна модель підприємства.

Тема 7 Витрати виробництва

ІV. РОЗДІЛ “ТЕОРІЯ РИНКОВИХ СТРУКТУР”

Тема 8. Ринок досконалої конкуренції

Тема 9. Монопольний ринок

Тема 10. Ринок монополістичної конкуренції

Тема 11. Олігополістична структура ринку

V. РОЗДІЛ “РИНКИ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА”

Тема 12. Похідний попит

Тема 13. Ринок праці

Тема 14. Ринок капіталу

VI. РОЗДІЛ “ЗАГАЛЬНА РІВНОВАГА Й ЕФЕКТИВНІСТЬ”

Тема 15. Держава в мікроекономічній теорії: зовнішні ефекти та суспільні блага

Опорний конспект розрахований як на аудиторну роботу, так і на самостійне опанування дисципліни з використанням основної та додаткової літератури, наведеної на початку кожної теми.

Список умовних позначень:

- підлягає самостійному опрацюванню і заповненню студентами до початку лекції

х- кількість спожитого блага Х;

у - кількість спожитого блага Х;

TU – сукупна корисність;

MU – гранична корисність;

І- дохід споживача;

Р – ціна товару;

Q – обсяг випуску (реалізації) продукції;

D – попит;

S – пропозиція;

К – капітал;

L – праця;

ТРf – сукупний продукт фактору виробництва f;

АРf – середній продукт фактору виробництва f;

МРf – граничний продукт фактору виробництва f;

ТС – сукупні витрати виробництва;

FC - постійні витрати виробництва;

VC - змінні витрати виробництва;

АС - середні витрати виробництва;

МС – граничні витрати виробництва;

TR – сукупний доход;

AR – середній доход;

MR – граничний доход;

П – прибуток;

MRPf – граничний продукт ресурсу f у грошовому виразі;

MRCf – граничні витрати від використання ресурсу f;

МЕС – граничні зовнішні витрати;

МРС – граничні приватні витрати;

МSC – граничні суспільні витрати;

МЕВ – гранична зовнішня вигода;

МРВ – граничні приватні вигоди;

MSB – граничні суспільні вигоди

.

ТЕМА 1. Вступ до мікроекономіки.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]