Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Осипенко Н. І., Писаренко. Робоча програма вірт....doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
310.27 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

імені Михайла Туган-Барановського

Кафедра експертизи в митній справі

Робоча програма для проходження віртуальної переддипломної практики

студентів v курсу денної форми навчання

напряму підготовки 0503 «Торгівля»

спеціальності «Товарознавство та експертиза в митній справі»

ОКР «Спеціаліст», «Магістр»

Д о н е ц ь к 2 0 1 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

імені Михайла Туган-Барановського

Кафедра експертизи в митній справі

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова навчально-методичної ради ДонНУЕТ

_______________________ Л. О. Омелянович

«_______» ________________________2011 р.

Р о б о ч а п р о г р а м а

Для проходження віртуальної переддипломної практики

студентів v курсу денної форми навчання

напряму підготовки 0503 «Торгівля»

спеціальності «Товарознавство та експертиза в митній справі»

ОКР «Спеціаліст», «Магістр»

.

Д о н е ц ь к 2 0 1 1

Програму уклали:

завідувач кафедри

експертизи в митній справі Н. І. Осипенко

старший викладач Т. П. Писаренко

Робоча навчальна програма схвалена

на засіданні кафедри експертизи в митній справі

Протокол № 9 від 22.12.2010 р.

Зав. кафедри експертизи в митній справі

_________________________ Н. І. Осипенко

ПОГОДЖЕНО:

Декан факультету маркетингу, торгівлі і митної справи

__________________________ І. Х. Баширов

«_____» __________________________2011 р.

СХВАЛЕНО:

Голова Навчально-методичної

ради університету

________________________ Л. О.Омелянович

«_____» __________________________2011 р.

ББК 30.609я73

Р 58

УДК 620.2(076.5)

Укладачі: Осипенко Н. І., Писаренко Т. П.

Рецензенти:

Агбаш В. Л., к.т.н., доцент

Рябченко М. О., д.б.н., професор

Р 58 Робоча програма віртуальної переддипломної практики [Текст]: для студ. V курсу ден. форми навчання з напряму підготовки 0503 «Торгівля» спец. «Товарознавство та експертиза в митній справі» / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. експертизи в мит. справі; уклад.: Осипенко Н. І., Писаренко Т. П. – Донецьк: [ДонНУЕТ], 2011. – 30 с.

ББК [30.609+65.428]я73

© Донецький національний

університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського, 2011

ЗМІСТ

Вступ 4

1. ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 6

2. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ПРАКТИКИ 7

3. ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ 9

4. ЗМІСТ ВІРТУАЛЬНОЇ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ 12

5. СПЕЦИФІКАЦІЯ мінімальних ВИМОГ ДЛЯ ВСІХ ЕТАПІВ

ПРАКТИКИ 13

6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ

ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ 16

7. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 17

8. НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ 17

9. ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 18

10. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ 20

11. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 26

12. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ 28

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 29

ДОДАТКИ 32

Вступ

Практика студентів вищих навчальних закладів України, які навчаються за напрямом підготовки 0503 «Торгівля» спеціальності 050302 «Товарознавство та експертиза в митній справі», є невід'ємною частиною професійно-освітньої програми підготовки фахівців в галузі експертизи в митній справі.

Після проходження віртуальної переддипломної практики студенти направляються на підприємства, де виконують службові обов’язки та вирішують конкретні виробничі ситуації на підставі досвіду віртуальної практики.

Базами для проходження віртуальної переддипломної практики є спеціалізовані навчальні аудиторії (комп’ютерні класи) Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Робоча програма віртуальної переддипломної практики розроблена відповідно до затвердженої освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівців зі спеціальності «Товарознавство та експертиза в митній справі» ОКР «Спеціаліст», «Магістр». Програма віртуальної переддипломної практики є основним навчально-методичним документом з організації та проведення даного виду практики і містить такі розділи:

  • цілі і завдання практики;

  • структурно-логічна схема проходження віртуальної переддипломної практики;

  • організація і керівництво практикою;

  • зміст практики;

  • методичні вказівки щодо виконання програми практики та індивідуального завдання;

  • вимоги щодо підготовки звіту;

  • критерії оцінки, порядок захисту і контролю результатів практики;

  • список рекомендованих джерел.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.