Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Логіка .doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
27.04.2019
Размер:
265.73 Кб
Скачать

Тема 7. Закони логіки

 1. Загальна характеристика законів мислення.

 2. Основні закони логіки:

а) закон тотожності;

б) закон заборони суперечності;

в) закон виключеного третього;

г) закон достатньої підстави. Література. І – 4,5; IІ – 4,7.

Модуль 4. Логічна характеристика доведення і спростування

Тема 8: Доведення і спростування у логіці

 1. Логічна характеристика доведення. Структура доведення.

 2. Види доведень.

 3. Правила доведення.

 4. Помилки в доведенні.

Література: І - 2, 4, 5; ІІ – 1,6,7,8.

Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять

Модуль 1. Предмет та історія логіки

Семінар 1. Предмет логіки як науки. Значення логіки

 1. Предметне визначення логіки, як науки.

 2. Чуттєві (емпіричні) форми відображення дійсності.

 3. Мислення і мова.

 4. Соціальне призначення і функції логіки.

 5. Значення логіки для юристів.

 6. Роль логіки у формуванні інтелектуальної культури людини.

 7. Основні види логічних помилок:

а) паралогізми;

б) софізми;

в) парадокси.

Література: І - 2 (10-18), 4 (137-142); II - 8 (5-28).

Семінар 2. Історія логіки як науки

І. Ровиток логічних знань в Античну добу.

2.Середньовічна (схоластична) логіка.

3.Логіка у Новий час.

4.Прогрес логіки у ХІХ-ХХ століттях.

5.Розпиток логіки в Україні.

Література: І - 3 (24-126; 147-155); II - 1 (17-20).

Модуль 2. Логічна характеристика основних форм мислення

Семінар 3. Поняття

1. Характеристика поняття, як форма мислення:

а) генезис (походження понять);

б) функції понять;

в) структура понять.

 1. Поняття і слово, теорія іменування в логіці.

 2. Види понять:

а) за кількістю елементів обсягу;

б) за характером елементів обсягу;

в) за типом елементів обсягу;

г) за характером ознак, що складає зміст поняття.

 1. Відносини між поняттями.

 2. Логічні операції над поняттями:

а) визначення понять;

б) обмеження і узагальнення понять;

в) поділ понять.

Література: І - 2 (34-47), 4 (143-158); II - 1 (37-61; 207-246), 8 (30-44).

Семінар 4. Судження

 1. Логічна характеристика судження як форми мислення.

 2. Структура і основні види простих (елементарних) суджень.

 3. Основні види модальних суджень:

а) алетичні;

б) епістемічні;

в) деонтичні;

г) аксіологічні;

д) темпоральні.

4. Характеристика складних суджень, створених за допомогою логічних сполучників:

а)заперечення;

б) кон'юнкція;

в) диз'юнкція;

г) імплікація;

д) еквіваленція.

5. Функціонально-істиннісні відносини між судженнями:

а) відносини між простими атрибутивними судженнями (за логічним квадратом);

б) відносини між простими реляційними судженнями;

в) відносини між складними судженнями.

Література: І - 2 (48-55), 4 (159-171); II - 1 (62-104), 8 (63-107).

Семінар 5. Дедуктивні та індуктивні умовиводи

 1. Логічна характеристика умовиводу як форми мислення.

 2. Безпосередні дедуктивні умовиводи:

а) із простих атрибутивних суджень;

б) за логічним квадратом;

в) із реляційних суджень:

г) із складних суджень.

3. Опосередковані дедуктивні умовиводи:

а) логічна характеристика простого категоричного силогізму (ПКС);

б) складні, скорочені і складноскорочені силогізми побудовані із простих категоричних суджень.

4. Основні види розділових і умовних умовиводів:

а) суторозділові умовиводи:

б) розділово-категорпчні умовиводи;

в) розділово-умовні умовиводи;

г) умовно-категоричні умовиводи.

5. Недедуктивні умовиводи:

а) індукція (повна і неповна);

б) аналогія (властивостей і відношень).

6. Гіпотеза з логічної точки зору. Види гіпотез.

Література: І - 2 (77-124), 4 (194-226, 244-254); II - 1 (137-189), 2(12-77) ,8(119-194; 231-248).

Модуль 3. Логічна характеристика основних законів логіки

Семінар 6. Закони логіки

 1. Загальна характеристика законів мислення.

 2. Основні закони логіки:

а) закон тотожності;

б) закон заборони суперечності;

в) закон виключеного третього;

г) закон достатньої підстави.

Література: І - 4(172-193).

Модуль 4. Логічна характеристика доведення і спростування

Семінар 7. Доведення і спростування з логічного погляду

 1. Логічна характеристика доведення.

 2. Структура доведення.

 3. Види доведень.

 4. Правила доведення.

 5. Помилки в доведенні.

Література: І - 2 (218-151), 4(227-243); II-8 (195-230).

Завдання для самостійної роботи студентів

Модуль 1. Предмет та історія логіки

Тема І. Предмет логіки як науки

Питання для самостійного вивчення:

 1. Які Ви знаєте основні значення слова "логіка"?

 2. Що г предметом дослідження формальної логіки?

 3. Що таке логічна форма?

 4. Чим відрізняються істинність і формальна правильність мислення?

 5. Чим відрізняється абстрактне мислення від чуттєвих форм відображення дійсності?

 6. Як співвідносяться між собою мислення і мова?

 7. Які Ви знаєте основні форми абстрактного мислення?

 8. У чому полягає специфіка логічного синтаксису, логічної семантики і логічної прагматики?

 9. Навіщо використовують штучні мови?

 10. Який метод вважають основним методом логіки?

Теми рефератів:

 1. Предмет і метод логіки як науки.

 2. Основна проблематика логічної семантики.

 3. Основна проблематика логічної прагматики.

4 . Емпіричне відображення дійсності.

5.Основні логіко-філософські підходи до розуміння істини.

Форма опрацювання: скласти конспект відповідей на питання, підготувати реферат.

Література: І - 2 (10-18), 4(7-24), 5 (7-23); II- 7 (5-20).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]